develop your own website

Novosti

Mobirise
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Monitoring projekta “Unapređenje uslova rada i zaštite I zdravlja na radu, kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja EU”

U okviru aktivnosti od strane EU - Result Oriented Monitoring (ROM) - 9. i 10. februara je došlo do posjete projektu “Enhance labour conditions and occupational safety and health as a support to the Western Balkans towards accessing the European Union", od strane, za ovu priliku određenog monitora iz Brisela – Edina Jahića. Cilj ROM-a je da u ime EU, koja finasira ovaj projekat utvrdi napredak projektnih aktivnosti do tog datuma, u svakoj od zemalja uključenih u ovaj regionalni projekat.

Edin Jahić je u cilju monitoringa imao niz sastanaka koje je Đina Janaković unaprijed organizovala. Svrha sastanaka sa učesnicima projekta u Crnoj Gori je bila da se porazgovara o dosadašnjim aktivnostima projekta u zemlji kao i ostvarenim rezultatima po određenoj aktivnosti. Fokus je bio na uspješno realizovanim aktivnostima, ali i na onim koje nisu realizovane, među kojima je najznačajnija – “Formiranje Nacionalnog savjeta za ZZNR u Crnoj Gori“, kao i o razlozima koji su doprinijeli da ne dođe do realizacije ovog unaprijed postavljenog cilja. Kao razlog je navedena nestabilna politička situacija u zemlji prethodnih par godina, ali i nedostatak volje za formiranje jednog takvog tijela, u resornom ministarstvu.

Sastanci su održani sa predstavnicima UZNR CG i sa učesnicima radionica koje je udruženje realizovalo u prethodnom periodu. Jedan dio sastanaka je održan u kancelarijama organizacije, a jedan dio u Ministarstvu prosvjete.
Učešće u ovom monitoringu su imali:
1. Đina Janković - Udruženje zaštite na radu Crne Gore, koordinatorka projekta,
2. Zdenko Janković - Udruženje zaštite na radu Crne Gore, predsjednik,
3. Branislav Šebek – izvršni direktor i vlasnik Montispekt-a, ovlašćene organizacije za poslove zaštite i zdravlja na radu,
4. Zlatko Popović - Uprava za inspekcijske poslove, inspektor zaštite i zdravlja na radu,
5. Anđa Strugar – Institut za razvoj i istraživanja iz oblasti zaštite na radu,
6. Sandra Obradović - Unija slobodnih sindikata Crne Gore,
7. Dejan Nuculović - Unija poslodavaca Crne Gore,
8. Lidija Brnović - Ekspertikinja u edukaciji i kreiranju javnih politika i trenerica javnog zagovaranja u okviru NVO za oblasti ljudskih prava,
9. Jelena Raičević -Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma,
10. Tamara Martinović, Ministartsvo prosvjete, Direktorat za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i cjeloživotno učenje,
11. Marija Milić, Ministarstvo prosvjete, Direktorat za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i cjeloživotno učenje
12. Marko Burić, doktor medicine rada

Đina Janković je monitoru Jahiću dostavila i sve izvještaje o realizovanim aktivnostima u prethodnom periodu:

• Godišnji izveštaj o radu UZNR CG 01.02.2020. do 31.01. 2021
• Godišnji izveštaj o radu UZNR CG 01.02.2021. do 31.01. 2022.
• Godišnji izveštaj o radu UZNR CG 01.02.2022. do 31.01.2023.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Sastanak članova projektnog tima i Upravnog odbora UZNR CG 

Dana 01.02.2023. održan je sastanak članova Upravnog odbora. Sastanku su prisustvovali Zdenko Janković, Zlatko Popović, Slavica Grgurović, Anđa Strugar, Marjan Brčić, Andrijana Kaljević, Sanja Dujović, Radmila Mićović, Rajko Radusinović, Đina Janković i pripravnice Sandra Lalević i Karolina Popović.

Đina Janković je prezentovala uspješne rezultate realizovanih radionica u srednjim stručnim školama i na tehničkim fakultetima, koje su održane prethodnih mjeseci u okviru projekta “Dostojanstven rad počinje dok si mlad“. Prisutnima je prenijela utiske nastavnika i njihove potrebe da se sa ovakvom vrstom aktivnosti nastavi i narednom periodu, budući da nastavnici imaju vrlo nizak nivo znanja o zaštiti i zdravlju na radu i da im je potrebna edukacija da bi znanja mogli prenijeti učenicima.

Iako se Udruženje zaštite na radu Crne Gore, u prethodnih 25 godina postojanja, kroz svoje aktivnosti nije bavilo mladima, kroz zabrinjavajuće rezultate istraživanja koja su u prethodnom periodu sprovedena, prepoznata je potreba da mladi budu u fokusu narednih planiranih aktivnosti UZNR CG, naglasila je Janković, s čim su prisutni bili saglasni.

Predsjednik UZNR CG je prezentovao program rada za naredni period i zadužio članove UO da formiraju komisiju koja će u narednom periodu pripremiti i organizovati redovnu Skupštinu.

Đina Janković je zamolila prisutne da razmisle o temi ovogodišnjeg Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu, , i da svoje ideje i predloge dostave što prije kako bi se na vrijeme započelo sa organizacijom događaja, koji će tradicionalno biti obilježen 28.aprila. Predložila je da, nakon usvajanja teme, budu održani sastanci sa socijalnim partnerima, koji bi mogli biti suorganizatori ovog događaja.

U znak zahvalnosti prema predavačima koji su dali veliki doprinos da radionice u srednjim stručnim školama i na fakultetima budu uspješno realizovane, nakon sastanka je upriličen ručak i neformalno druženje članova projektnog tima i UO, u podgoričkom restoranu “Desetka“. 

Projekat WB&T for #EmploYouth
Dostojanstven rad pocinje dok si mlad

NVO Prima @nvo_prima
Fondacija Ana i Vlade Divac @fondaciadivac
Youth Alliance @youth_alliance_krusevo
Toplum Gönüllüleri Vakfi - TOG @togvakfi
Partners Albania for Change and Development @partnersalbania
Projekat finansira Evropska unija @evropska_kuca, a kofinansira Ministarstvo javne uprave @min_javneuprave_cg u Crnoj Gori.
#mladicg #yhwbt #youthparticipation #YouthParticipationindex #youthhub

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Predavanje u JU Srednja građevinsko-geodetska škola ,,Inž. Marko Radević“, u Podgorici

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je 10.03.2023. godine uspješno realizovalo jedanaesto po redu predavanje iz oblasti zaštite i zdravlja na radu za učenike JU Srednje građevinsko-geodetske škole „Inž. Marko Radević“. Zbog velike zainteresovanosti profesora i uprave škole, ovo je već drugo predavnje u istoj obrazovnoj instituciji, kojem su ovoga puta prisutvovali budući tehničari geodezije niskogradnje i hidrogradnje, vodoinstalateri i monteri suve gradnje.

Cilj ovih predavanja, koja su realizovana u okviru projekta „Dostojanstven rad počinje dok si mlad“, finansiranog od strane Evropske komisije i dijelom Ministratva javne uprave u Crnoj Gori, je da se učenici upoznaju sa osnovnim načelima zaštite i zdravlja na radu, njihovim pravima i odgovornostima koje imaju kada zasnuju radni odnos, ali i obavezama i odgovornostima koje poslodavci imaju prema njima kao svojim zaposlenima.

Shodno odgovorima koje su učenici dali, popunjavajući upitnik prije predavanja, kao i kroz interakciju tokom obuke, može se zaključiti da ne posjeduju gotovo nikakva znanja iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, što je posljedica neizučavanja ove teme u okviru obrazovnog procesa. Uzimajući u obzir da je sektor građevinarstva jedan od najrizičnijih s apekta povređivanja, neophodno je uložiti dodatne napore kada je u pitanju edukacija iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, kako učenika tako i nastvanika.

Projekat WB&T for #EmploYouth
Dostojanstven rad pocinje dok si mlad
NVO Prima @nvo_prima
Fondacija Ana i Vlade Divac @fondaciadivac
Youth Alliance @youth_alliance_krusevo
Toplum Gönüllüleri Vakfi - TOG @togvakfi
Partners Albania for Change and Development @partnersalbania
Projekat finansira Evropska unija @evropska_kuca, a kofinansira Ministarstvo javne uprave @min_javneuprave_cg u Crnoj Gori.
#mladicg #yhwbt #youthparticipation #YouthParticipationindex #youthhub

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Završna konferencija u okviru projekta "Dostojanstven rad počinje dok si mlad"

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je, u okviru projekta “Dostojanstven rad počinje dok si mlad”, na završnoj konferenciji, prezentovalo rezultate projekta i istraživanja koje su sprovedena prethodnih mjeseci.

Projekat “Dostojanstven rad počinje dok si mlad” finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave u Crnoj Gori, a realizovan je uz podršku NVO Prima i Mreže Omladinski HUB za Zapadni Balkan i Tursku, koja ima 67 članica.

Događaj je održan 23. februara u Podgorici.

Panelisti na ovoj konferenciji su bili:
• Branka Kankaraš, Ministarstvo prosvjete, Direktorat za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i cjeloživotno učenje
• Jovana Bošković, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Direkcija za zaštitu i zdravlje na radu
• Snežana Mijušković, Kancelarija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore
• Uroš Bulatović, Mreža za mlade
• Dragiša Damjanović, Nacionalna organizacija za podršku eTwinning mreže u Crnoj Gori

Đina Janković, projektna menadžerka u NVO Udruženju zaštite na radu Crne Gore, je predstavila rezultate anketiranja mladih starosti 16 do 29 godina, koje je Udruženje u projektnom periodu sprovodilo. Na taj način su, kroz anonimnu anketu u kojoj je učestvovalo 555 mladih, prikupljeni brojni podaci koji daju jasniju sliku o njihovom poznavanju prava, obaveza i odgovornosti iz radnih odnosa i iskustvima koja su imali na radnim mjestima na kojima su bili angažovani u prethodnih 5 godina, kada je u pitanju zaštita i zdravlje na radu, što je veoma važno, uzimajući u obzir činjenicu da u Crnoj Gori takvi podaci ne postoje.

S obzirom na to da je Crna Gora jedina zemlja u regionu i Evropi, u kojoj zaštita i zdravlje na radu nisu uključeni u obrazovni sistem, tokom prethodnih mjeseci Udruženje je realizovalo brojne edukativne radionice u srednjim stručnim školama u Podgorici, Bijelom Polju i Nikšiću, kao i na tehničkim fakultetima u Podgorici i na taj način, barem djelimično, upoznalo mlade ljude sa izazovima i problemima u oblasti zaštite i zdravlja na radu, s kojima će se suočiti dolaskom na tržište rada, nakon završenog procesa obrazovanja.

Upitnici koje su učenici i studenti popunjavali prilikom predavanja, koja su organizovana u srednjim stručnim školama i na fakultetima, daju uvid u nivo znanja mladih o zaštiti i zdravlju na radu, koji je na zabrinjavajuće niskom nivou. Kroz ovaj vid radionica je prošlo 298 učenika i studenata.

Branka Kankaraš iz Ministarstva prosvjete je naglasila da je u narednom periodu neophodno sprovoditi edukacije nastavnika i koordinatora prakse iz oblasti zaštite i zdravlja na radu. Jedino ukoliko se bude dodatno radilo sa njima oni će moći da prenesu svoje znanje na učenike.

Osim toga, predložila je da bi bilo veoma korisno organizovati različite vidove kreativnih radionica sa učenicima osnovnih škola, kako bi se oni na taj način mogli više zainteresovati za ovu temu i da bi shvatili koliko je za njih ovo značajno.

Jovana Bošković – Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Direkcija za zaštitu i zdravlje na radu je podsjetila na posvjećenost Ministarstva rada i socijalnog staranja radi na promovisanju dostojanstvenog rada zajedno sa socijalnim partnerima, ali i sa civilnim sektorom.

Podsjetila je da su povrede na radu mladih ljudi veoma česte i da se shodno podacima Evropske agencije za zaštitu i zdravlje na radu, svakih 9 minuta jedna mlada osoba povrijedi na radnom mjestu. Do sada se samo moglo pretpostavljati da su ti podaci slični i kada je u pitanju Crna Gora, ali zahvaljujući rezultatima istraživanja do kojih je došlo Udruženje zaštite na radu Crne Gore, stiče se jasnija slika, a ti rezultati će biti od velike koristi u budućem kreiranju politika. Naglasila je da će Direkcija za zaštitu na radu, u budućem periodu, raditi na proizvodnji statističkih podataka, pratiti rizike za mlade i podržavati kroz razne modele razmjenu dobrih praksi kako bi ih zaštitili na radnom mjestu.

Navela je i to da je Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u prethodnom periodu radilo na propisima koji bi trebalo da ograniče mlade ljude da učestvuju u nizu opasnih poslova i daju određene odgovornosti poslodavcima koje su ključne.

Snežana Mijušković – zamjenica Ombudsmana je podsjetila na ulogu Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore da se bavi promocijom, zaštitom i unapređenjem ostvarivanja prava i sloboda i u oblasti prava djeteta, mladih i socijalne zaštite, kao i na to da svaka država treba da omogući takve uslove u kojima neće doći do eksploatacije djece i da neće biti dječijeg rada.

“Suština je da naučimo djecu kao i njihove roditelje kome mogu da se obrate kada se nešto desi“ naglasila je u svom obraćanju. Iznijela je i svoj stav da djecu, od najranijeg uzrasta, treba edukovati o tome šta je to zaštita na radu i šta sve donosi uključenje u proces rada i da sa tim treba započeti što ranije – već u vrtićima, kako bi oni usvojili pozitivna znanja na vrijeme, jer dolaskom u srednju školu i na fakulet za sticanje takvih znanja je već kasno.

Apelovala je da se ulože dodatni napori kako bi Lista opasnih poslova za mlade konačno ugledala svjetlost dana, što bi svima olakšalo proces. Lista je finalizovana još 2020. godine, ali se još uvijek čeka validacija pravnog instrumenta od strane Sekreterijata za zakonodavstvo.

Uroš Bulatović – je natjerao sve prisutne da se zamisle kada je, kao član UO Mreže za mlade, podsjetio da su mladi u velikoj mjeri izgubili povjerenje, budući da se kao društvo bavimo samo pojedinačnim problemima i ne vodimo računa o tome da 70-80% zanimanja, za koja se mladi ljudi trenutno obrazuju, neće postojati za par godina. Smatra da da se mladima bavimo samo „od teme do teme“ i „od inicijative do inicijative“, a da zapravo mladi treba više da budu uključeni u donošenje politika koje se tiču mladih i da je potrebno mnogo više uraditi na njihovom ekonomskom osnaživanju, ali im i kroz sistem obrazovanja pružiti adekvatna, neophodna znanja.

Kao predsjednik Unije mladih preduzetnika dodao je da mladi poslodavci nemaju jasno definisane obaveze i odgovornosti i da nisu upućeni u postojanje Zakona o ZZNR i da se taj problem mora rješavati na međuresornom nivou i međusektorskom nivou, gdje je neophodno prisustvo obrazovnih institucija.

Dragiša Damjanović – iz Nacionalne organizacija za podršku eTwinning mreže u Crnoj Gori je podsjetio da su znanja učenika o zaštiti i zdravlju na radu na nekom ne tako zavidnom nivou, a da je realizacija tih nastavnih jedinica je na još manjem nivou.

Iznio je svoja zapažanja da mladi nastavnici - pripravnici ne poseduju gotovo nikakva znanja koja proističu iz radnih odnosa, kao ni ona koja se odnose na zaštitu i zdravlje na radu i mobing koji je regulisan Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu. Budući da ne poznaju svoja prava, obaveze i odgovornosti, teško je očekivati da znanja mogu prenijeti učenicima.

Upoznao je prisutne sa jednim vrlo zanimljivim i zabrinjavajućim podatkom - da se samo 4,8% mladih u Crnoj Gori izjasnilo da su zanimanja, za koje postoji ponuda u obrazovnom sistemu, zanimljiva i prihvatljiva.

Zaključci konferencije “Dostojanstven rad počinje dok si mlad”:

1. Iako su rezultati istraživanja zabrinjavajući, nikoga nisu iznenadili, što dovodi do zaključka da je većina svjesna stanja u ovoj oblasti;

2. Neophodno je o ovoj temi govoriti mnogo više, a konferencije koje se bave ovom tematikom ne bi trebalo da traju kraće od tri dana, uzimajući u obzir činjenicu koliko je ova oblast multidisciplinarna i koliko je prisutne podstakla na diskusiju;

3. Budućnost ovog društva je u mladima, a odgovornost za kreiranje njihove bezbjedne i zdrave budućnosti je u školama. Da bismo to postigli, neophodno je što prije započeti sa edukacijom nastavnika iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, kako bi oni mogli svoja znanja prenijeti učenicima, što je već definisano obrazovnim programima srednjih stručnih škola, a što se do sada u praksi, uglavnom, nije primjenjivalo;

4. Neophodno je nastaviti sa obukama iz oblasti zaštite i zdravlja na radu i time doprinijeti podizanju svijesti o ovoj temi, ali bi najbolji efekat mogao biti postignut organizovanjem radionica koje bi uključivale djecu predškolskog uzrasta (u vrtićima) i djecu u osnovnim školama;

5. Prema mišljenju svih prisutnih, poražavajuće je da se niko od medija nije odazvao pozivu da isprati jedan ovako značajan događaj, pa je u budućem periodu neophodno uraditi mnogo više na animiranju novinara kako bi prepoznali značaj ove teme.

Projekat WB&T for #EmploYouth
Dostojanstven rad pocinje dok si mlad
NVO Prima @nvo_prima
Fondacija Ana i Vlade Divac @fondaciadivac
Youth Alliance @youth_alliance_krusevo
Toplum Gönüllüleri Vakfi - TOG @togvakfi
Partners Albania for Change and Development @partnersalbania
Projekat finansira Evropska unija @evropska_kuca, a kofinansira Ministarstvo javne uprave @min_javneuprave_cg u Crnoj Gori.
#mladicg #yhwbt #youthparticipation #YouthParticipationindex #youthhub

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Sastanak u Ministarstvu rada i socijalnog staranja

Predstavnici Udruženja zaštite na radu Crne Gore Zdenko Janković i Đina Janković su 24.01.2023. godine imali sastanak sa novim direktorom Direktorata za rad i zapošljavanje Aleksanderom Memčevićem. Sastanku su prisustvovale i koleginice iz Direkcije za zaštitu na radu – načelnica Danijela Šuković, Jovana Bošković i Maja Mijović.
Sastanak je organizovao direktor Memčević u cilju uspostavljanja uspješne saradnje i potpisivanja Memoranduma o saradnji.

Projekat WB&T for #EmploYouth
Dostojanstven rad počinje dok si mlad
NVO Prima @nvo_prima
Fondacija Ana i Vlade Divac @fondaciadivac
Youth Alliance @youth_alliance_krusevo
Toplum Gönüllüleri Vakfi - TOG @togvakfi
Partners Albania for Change and Development @partnersalbania
Projekat finansira Evropska unija @evropska_kuca, a kofinansira Ministarstvo javne uprave @min_javneuprave_cg u Crnoj Gori.
#mladicg #yhwbt #youthparticipation
#YouthParticipationindex #YOUTHHUB 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Predstavljanje Indeksa učešća mladih Crne Gore za 2021.

NVO Prima, u okviru Nedjelje učešća mladih, predstavila je Indeks učešća mladih za 2021. godinu. Istraživanje se sprovodi već 6 godina u okviru projekta "Zapadni Balkan i Turska za EmploYouth", koji finansira Evropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore Nedjelja učešća mladih je održana od 23. do 30. januara ove godine, tokom koje je javnost upoznata sa položajem mladih ljudi u Crnoj Gori i nalazima Indeksa učešća mladih.

Aida Perović, izvršna direktorica u NVO Prima i nacionalna koordinatorka Mreže Omladinski HUB za Zapadni Balkan i Tursku u Crnoj Gori, objasnila je da je Indeks učešća mladih važan instrument za lobiranje za bolje politike za mlade, naročito za one mlade koji dolaze iz osjetljivih grupa: “Indeks učešća mladih koji NVO Prima objavljuje poslednjih šest godina u okviru projekta “WB&T for EmploYouth – Podrška zapošljavanju mladih iz osjetljivih grupa”, je važan za praćenje trenda napretka, odnosno nazadovanja naše zemlje kada je u pitanju uključenost mladih. NVO Prima implementira projekat u Crnoj Gori, a u zemljama partnerima projekat realizuju Fondacija Ana i Vlade Divac iz Srbije, Pokret za promjene i razvoj iz Albanije, Savez mladih – Kruševo iz Sjeverne Makedonije i Fondacija volontera zajednice iz Turske. Projekat je dio aktivnosti Mreže Omladinski HUB za Zapadni Balkan i Tursku, koja ima 67 članica.”

Aleksandra Gligorović, viša istraživačica u NVO Prima, predstavila je Indeks učešća mladih koji uključuje podatke o političkoj, društvenoj i ekonomskoj participaciji mladih u Crnoj Gori, koji obuhvata indikatore iz 2021. godine: “ Mladi u Crnoj Gori nisu dovoljno uključeni u sve sfere koje istraživanje obuhvata. Podaci o ekonomskom učešću mladih govore da se kvalitet života mladih smanjuje - u 2021. stopa nezaposlenih mladih bila je najveća u poslednjih 7 godina, i to 32,5 %. Svaka peta mlada osoba nezaposlena je duže od 12 mjeseci.

Na osnovu prikupljenih podataka, evidentno je da stepen društvenog učešća mladih u svim zemljama koje su obuhvaćene istraživanjem još uvijek nije dovoljno visok. Stanje društvene participacije mladih je slično u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, dok je situacija nešto više zabrinjavajuća u Turskoj i Albaniji.

Alarmantan je nalaz da je 25% od ukupnog broja osoba u zatvoru u Crnoj Gori čine mladi.

Situacija u pogledu političkog učešća u svim zemljama učesnicama je nepovoljna i treba je značajno poboljšati. Vrijednosti indeksa političkog učešća u 2021. godini kretale su se od oko 29 u Turskoj do 50 u Srbiji, što je daleko od cilja od 100.

Zabrinjavajući je podatak da u našoj zemlji tradicionalno nemamo mladih gradonačelnika ni gradonačelnica, kao ni ministara i ministarki. Takođe, mladi u crnogorskom parlamentu čine samo 5%, preciznije 4 poslanika, dok mladih poslanica uopšte nema.”

Danijela Vujošević, predstavnica Ministarstva sporta i mladih objasnila je da se Ministarstvo zalaže za pobolšanje položaja mladih, i prilagođavanje politika njihovim potrebama: “Ministarstvo ulaže kontinuirane napore kako bi obezbijedilo uslove za bolje učešće mladih u Crnoj Gori, a to će biti primijenjeno i u Strategiji za mlade za period od naredne 4 godine. Strategiju kreiramo zajedno sa predstavnicima civilnog sektora, Omladinskih servisa i mladih, kako bi napravili dokument koji je po mjeri mladih. Strategija će najvjerovatnije biti usvojena u drugom kvartalu ove godine. Takođe, nadamo se da će Ministarstvo nakon 3 godine pauze ponovo otvoriti konkurs za podršku projektima NVO koje realizuju aktivnosti predviđene Akcionim planom i Strategijom.”

Elvis Beriša, potpredsjednik Mreže za mlade, predstavio je rad Omladinskog parlamenta koji je po prvi put organizovan na Dan volontera, petog decembra prošle godine: “ Omladinski parlament je rezultat višemjesečnog rada mladih iz organizacija civilnog društva i političkih partija, sa ciljem da uključimo mlade koji će govoriti o prioritetnim problemima sa kojima se suočavaju. Fokusirali smo se na dvije teme od značaja za mlade: oblast obrazovanja i ekonomske politike. Veliki broj mladih je iskazalo interesovanje, okupili smo raznoliku grupu iz sve 3 regije Crne Gore. Ti mladi su predstavili svoje inicijative i nadamo se da u narednom periodu neće izostati podrška institucija. Nažalost, pitanje položaja mladih i dalje nije jedna od prioritetnih stavki. Ohrabruje nas što smo uspjeli da pošaljemo poruku da mladi žele promjene i da su spremni da budu dio promjena.”

Projekat WB&T for #EmploYouth
Dostojanstven rad pocinje dok si mlad


NVO Prima @nvo_prima
Fondacija Ana i Vlade Divac @fondaciadivac
Youth Alliance @youth_alliance_krusevo
Toplum Gönüllüleri Vakfi - TOG @togvakfi
Partners Albania for Change and Development @partnersalbania
Projekat finansira Evropska unija @evropska_kuca, a kofinansira Ministarstvo javne uprave @min_javneuprave_cg u Crnoj Gori.

#mladicg #yhwbt #youthparticipation
#YouthParticipationindex #YOUTHHUB

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Sastanak sa predstavnicima NVO Mladi Romi

Na sastanku sa predstavnicima NVO Mladi Romi – Samirom Jahom i Nermom Softić, koji su kroz projekat koji finansira Američka ambasada u Crnoj Gori obezbjedila alat i opremu za 30 sakupljača sekundarnih sirovina u 11 opština, što će, smatraju, doprinijeti poboljšanju uslova rada u narednom periodu, bilo je govora o neophodnosti njihovog osposoblajvanja za bezbjedan rad i upoznavanja sa rizicima koje ta vrsta posla nosi.

Nedostatak dostojnog posla, je posebno izražen među ranjivim grupacijama kojima pripadaju mladi Romi, kojih prema podacima sa posljednjeg popisa stanovništva, u Crnoj Gori živi nešto više od 8 hiljada, dok su procjene da je taj broj veći od 12 hiljada.

58% mladih Roma je bez posla i van sistema obrazovanja i obuke (NEET kategorija) u poređenju sa 13% mladih na nivou EU. U tu kategoriju spadaju sakupljači sekundarnih sirovina koji obavljaju taj posao na crno, odnosno bez bilo kakvih prava iz oblasti radnih odnosa, bez osiguranja i drugih benifita koji imaju zaposlena lica, kao i bez neophodne zaštite na radu.

Povrede su, tokom obavljanja ovih poslova česte, ali ih oni ne prijavljuju jer najčešće nemaju zdravstveno osiguranje, a i zbog potrebe svakodnevnog obavljanja posla i prehranjivanja porodice, usljed čega nemaju vremena za liječenje.

Nezaposlenost mladih Roma, NEET status i okolnosti koje ih primoravaju da rade u zoni sive ekonomije u neadekvatnim uslovima – pogađa ne samo te mlade osobe, već i njihove porodice, onemogućavajući lični i profesionalni razvoj pojedinaca i negativno se odražavajući na društvo u cjelini.


Projekat WB&T for #EmploYouth
Dostojanstven rad pocinje dok si mlad

NVO Prima @nvo_prima
Fondacija Ana i Vlade Divac @fondaciadivac
Youth Alliance @youth_alliance_krusevo
Toplum Gönüllüleri Vakfi - TOG @togvakfi
Partners Albania for Change and Development @partnersalbania
Projekat finansira Evropska unija @evropska_kuca, a kofinansira Ministarstvo javne uprave @min_javneuprave_cg u Crnoj Gori.
#mladicg #yhwbt #youthparticipation
#YouthParticipationindex #YOUTHHUB 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Deseto predavanje iz oblasti zaštite i zdravlja na radu na Elektro fakultetu, u Podgorici

Deseto predavanje iz oblasti zaštite i zdravlja na radu je održano na Elektro fakultetu u Podgorici, 16.12.2022. godine. Cilj ovog predavanja, kao i svih prethodnih, koja se, u okviru projekta “Dostojanstven rad počinje dok si mlad”, organizuju u saradnji sa NVO Prima i uz finansijsku podršku Evropske komisije i dijelom Ministarstva javne uprave u Crnoj Gori, je da se mladi ljudi upoznaju sa osnovnim načelima zaštite i zdravlja na radu, njihovim pravima i odgovornostima koje imaju kada zasnuju radni odnos, ali i obavezama i odgovornostima koje poslodavci imaju prema njima kao svojim zaposlenima.

Nažalost, usljed organizovanja obuke u terminu završnih kolokvijuma i ispita na fakultetu, zainteresovanost studenata za ovo predavanje nije bila na zadovoljavajućem nivou, ali su izrazili želju da se predavanje ponovo organizuje u sljedećem semestru.

Projekat WB&T for #EmploYouth
Dostojanstven rad pocinje dok si mlad
NVO Prima @nvo_prima
Fondacija Ana i Vlade Divac @fondaciadivac
Youth Alliance @youth_alliance_krusevo
Toplum Gönüllüleri Vakfi - TOG @togvakfi
Partners Albania for Change and Development @partnersalbania
Projekat finansira Evropska unija @evropska_kuca, a kofinansira Ministarstvo javne uprave @min_javneuprave_cg u Crnoj Gori.
#mladicg #yhwbt #youthparticipation #YouthParticipationindex #youthhub

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Predavanje u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na radionici koja je održana u periodu od 26. do 28. oktobra, a na kojoj su učesnici bili predstavnici različitih ministarstava, prepoznati su brojni izazovi sa kojima se zaposleni u javnom sektoru svakodnevno susreću, kada je u pitanju oblast ZZNR, ali i nizak nivo znanja o ovoj veoma važnoj temi.

Jedan od prepoznatih problema je bio taj da građevinski inspektori (njih 35), koji poslove obavljaju u okviru Minstarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, prilikom inspekcijskih nadzora na gradilištima nemaju zaštitnu opremu.
Zaposleni koji su bili učesnici ove radionice su sa ovim problemom upoznali svoje nadležne, te je, shodno tome, donijeta odluka da Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje, odvoji sredstva za kupovinu zaštitne opreme za sve građevinske inspektore.

Nakon toga su organizovali obuku iz oblasti ZZNR za zaposlene u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, 16.11.2022. godine, a predavači su bili: generalna sekretarka i projektna koordinatorka Udruženja zaštite na radu Crne Gore - Đina Janković i potpresjednik Udruženja zaštite na radu Crne Gore i inspektor zaštite i zdravlja na radu – Zlatko Popović.

Cilj ove obuke je bilo upoznavanje zaposlenih sa osnovnim načelima ZZNR, njihovim pravima i odgovornostima koje imaju, ali i obavezama i odgovornostima koje poslodavac ima prema njima kao svojim zaposlenima.

Istraživanje koje je Udruženje zaštite na radu Crne Gore sprovelo u prethodnom periodu, pokazuju da su zaposleni u javnom sektoru, kojih je preko 50.000, često nedovoljno informisani o važnosti ove teme, pa shodno tome nisu ni adekvatno zaštićeni na radnim mjestima, a kao rezultat imamo česte lakše i teške povrede.

Budući da poremećaji mišićno-koštanog sistema (MKS) spadaju u najčešća profesionalna oboljenja savremenog svijeta, a uzimajući u obzir činjenicu da najveći broj zaposlenih u ministarstvu obavlja upravo administrativne poslove, akcenat obuke bio je na podizanju svijesti o važnosti prevencije poremećaja MKS povezanih sa radom koji podrazumijeva dugotrajno statično držanje tijela u sjedećem položaju.

Uzimajući u obzir činjenicu da je ovo ministarstvo nadležno za uređenje prostora i izgradnju objekata, na obuci su bili prisutni i zaposleni u Direktoratu za građevinarstvo i Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje – u okviru kojeg su radno angažovani urbanističko-građevinski inspektori.

S obzirom na to da je građevinski sektor najrazvijenija industrijska grana u Crnoj Gori, ali istovremeno i najrizičnija s aspekta bezbjednosti, na šta podsjećaju podaci o broju povreda na radu sa smrtnim ishodom, drugi dio obuke je bio posvećen osnovnim rizicima prilikom izvođenja radova na gradilištima, kao i o mjerama zaštite i zdravlja na radu. U prethodno pomenuto se ubrajaju: opšte, organizacione i tehničke mjere zaštite, periodični pregledi i ispitivanja, znakovi ZZNR i uputstva za bezbjedan rad, kao i periodična osposobljavanja za bezbjedan rad i provjera zdravstvenih sposobnosti.

Zaključak: Dobro upravljanje rizicima na radnom mjestu od koristi je za sve zaposlene, ali i poslodavce, bez obzira na to da li je u pitanju javni ili privatni sektor.
Na ovo upućuje i činjenica da se ogromni troškovi koji nastaju (4-6% BDP) isplaćuju iz budžeta za saniranje posljedica nastalih od neprimjenjivanja mjera ZZNR. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
UZNR

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.

Kontakt

Email:
info@uznr.me 
Telefon:  
+382 67 412 900
+382 20 671 340
Radno vrijeme:
pon - pet  8:00 - 16:00

Adresa

4. jul 109/3
81000 Podgorica
Crna Gora

UZNR UZNR UZNR