make your own site for free

Novosti

Mobirise
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Regionalni poziv za dodjelu grant sredstava za lokalne NVO za aktivnosti u okviru regionalne saradnje za poboljšanje uslova rada kroz primjenu mjera zaštite i zdravlja na radu i umrežavanje u okviru IPA regiona.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore u partnerstvu sa Makedonskm udruženjem za zaštitu i zdravlje na radu (MOSHA), Eko centrom Srbija, Kosovskim udruženjem za bezbjednost i zdravlje na radu (KOSHA) i Albanskim udruženjem za bezbjednost i zdravlje na radu (AOSHC), u okviru projekta „Poboljšanje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu, kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj unijiʺ (broj ugovora IPA /2019 /413-810), uz podršku Evropske komisije, objavljuje regionalni poziv za šemu subgrantiranja lokalnih NVO za projekte u oblasti zaštite i zdravlja na radu.
Rok za prijavu s punom aplikacijom je 23.02.2022. u 16:00 h.

Info sesija vezana za dodjelu bespovratnih sredstava održaće se 18. januara, u 11 h putem ZOOM platforme.

Zainteresovani treba da prijave svoje učešći na sljedeći e-mail: kontakt@mzzpr.org.mk
Svi detalji poziva kao i prijavna dokumentacija nalaze se u prilozima:

Guidelines 2022
ANNEX B 2022
Annex C Budget 2022

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Poziv medijima za formiranje regionalne medijske mreže

Organizacije koja se bave zaštitom i zdravljem na radu iz Makedonije, Srbije, Crne Gore Kosova i Albanije, odnosno BALcanOSH mreža, realizuju regionalni projekat „Unapređenje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu kao podrška zemljama Zapadnog Balkanu u procesu pristupanja Evropskoj uniji“, koji je finansiran od strane Evropske Komisije, a čija realizacija će trajati narednih 46 meseci.

Do sada su pripremljene i distribuirane brojne brošure o zaštiti i zdravlju na radu u uslovima pandemije Covid19. Takođe je urađen i promotivni film o Covid19 i rizicima na radnim mjestima izazvanim pandemijom, na jezicima svih 5 IPA zemalja, učesnica projekta.

Pripremljen je i distribuiran „Izvještaj o procjeni organizacionih i institucionalnih kapaciteta Nacionalnih saveta za zaštitu i zdravlje na radu u IPA zemljama“.

U okviru ovog projekta BALcanOSH mreža je pozvala sve zainteresovane medijske organizacije i novinare da se pridruže formiranju regionalne medijske mreže u oblasti rada.

Svrha formiranja i funkcionisanja regionalne mreže je potreba za poboljšanjem komunikacije i saradnje između organizacija civilnog društva, medija/medijskih orzanizacija i novinara u promovisanju pitanja koja se odnose na rad, uslove rada i zaštitu i zdravlje na radu na Zapadnom Balkanu. Osim toga ova mreža će imati za cilj jačanje stabilnosti zemalja i ubrzavanje njene političke, ekonomske i društvene reforme u evropskim integracijama.

U okviru projekta održana je prva radionica iz oblasti zaštite i zdravlja na radu i standarda iz oblasti istraživačkog novinarstva i izveštavanja na regionalnom nivou od 20. do 23. oktobra u Ohridu.

Na radionici je učestvovalo 15 novinara iz Makedonije, Srbije, Crne Gore, Kosova i Albanije a predavači su bili poznati makednoski komunikolog i novinarka Bojan Kordalov i Santa Argirova.

S poštovanjem,
Kordinatorka projekta Đina Janković

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Promocija Vodič za inspektore rada za oblast zaštite i zdravlja na radu u građevinskom sektoru

Poštovani,

Udruženje zaštite na radu Crne Gore organizuje Završnu konferenciju na kojoj će biti predstavljeni rezultati jednogodišnjeg projekta „Gradi znanje - zaštiti sebe“, finansiranog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja, na kojoj će biti predstavljen Vodič za inspektore koji je izrađen u cilju da upozna inspektore rada za oblast zaštite i zdravlja na radu sa neophodnim vještinama za sprovođenje djelotvorne inspekcijske kontrole uslova rada i zaštite i zdravlja na radu u građevinarstvu.
Obuke će se održati, u petak, 08. oktobra, u 12.00h u Hotelu CUE.

Cilj

Cilj ove konferencije je unapređenje rada inspektora rada za oblast zaštite i zdravlja na radu, koji predstavljaju glavni regulatorni instrument za sprovođenje Zakona o zaštiti i zdravlju na radu. Inspekcija rada se, pored nedostatka opreme, još suočava i sa problemom ograničenog broja inspektora sa tehničko – ekspertskim znanjima potrebnim za inspekciju na gradilištima. Iz tog razloga je potrebno ojačati tehničke kapacitete inspektora rada za oblast zaštite i zdravlja na radu, kako bi se obezbjedile integrisane usluge i veći broj nadzora sa postojećim raspoloživim resursima. Imaući u vidu visok broj povreda na radu u građevinarstvu, cilj ove konferencije je da se inspektori rada za oblast zaštite i zdravlja na radu upoznaju sa neophodnim vještinama za sprovođenje djelotvorne inspekcijske kontrole usloova rada i zaštite i zdravlja na radu u građevinskom sektoru.
Na konferenciji će, takođe, biti predstavljen i Vodič, izrađen namjenski za ovu priliku.
Publikovani Vodič će inspektorima poslužiti kao smjernice koje će omogućiti sprovođenje proaktivnih posjeta na gradilištima, budući da inspekcijske posjete igraju odlučujuću ulogu u sprečavanju nesreća na gradilištima i problem zdravlja, što je i navedeno u Konvenciji MOR-a o bezbjednosti i zdravlju u građevinarstvu iz 1988. br.167 u članu35(b).


Udruženje zaštite na radu Crne Gore

POZIV ZA MEDIJSKE ORGANIZACIJE/NOVINARE ZA UČEŠĆE U REGIONALNOJ MEDIJSKOJ MREŽI U OBLASTI RADA

U okviru regionalnog projekta „Poboljšanje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj Uniji“ prema sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava podržanom i finansiranom od strane Evropske Unije BALcanOSH mreža poziva sve zainteresovane medijske organizacije i novinare da se pridruže formiranju regionalne medijske mreže u oblasti rada. Svrha formiranja i funkcionisanja regionalne mreže je potreba za poboljšanjem komunikacije i saradnje između organizacija civilnog društva, medija/medijskih orzanizacija i novinara u promovisanju pitanja koja se odnose na rad, uslove rada i zaštitu i zdravlje na radu na Zapadnom Balkanu. Osim toga ova mreža će imati za cilj jačanje stabilnosti zemalja i ubrzavalje njene političke, ekonomske i društvene reforme u Evropskim integracijama. Specifični ciljevi:
-Podrška stalnom poboljšanju novinarske nezavisnosti i profesionalizma i jačanje integriteta medija;
-Podizanje javne svijesti o ljudskim pravima, a naročito pravima zaposlenih, smanjunju broja povreda na radu i profesionalnih bolesti;
-Uspostavljanje saradnje i bliskog partnerstva izmjeđu regionalnih medijskih organizacija, civilnog društva i BALcanOSH mreže, a sve u cilju poboljšanja uslova rada zaposlenih i zaštite i zdravlja na radu u zemljama Zapadnog Balkana.
Na ovaj način biće uključeno najmanje petnaest novinara iz Makedonije, Srbije, Kosova, Albanije i Crne Gore.
Novinari koji budu odabrani imaće priliku da budu dio sledećih aktivnosti:
Radionica iz oblasti zaštite i zdravlja na radu i standarda iz oblasti istraživačkog novinarstva i izvještavanja;
Postanu članovi i djeluju u okviru neformalne medijske mreže čemu će predhoditi potpisivanje memoranduma o saradnji;
Da daju podršku u pripremi medijskih priča/članaka i njihovom dijeljenju, odnosno objavljivanju na regionalnom nivou;
Učestvuju na povremenim konsultativnim sastancima mreže medijskih organizacija;
Učestvuju na razvoju inovativnog IT rješenja, koje bi poslužilo kao alat podrške u radu mreže;
Budu uključeni u promotivne aktivnosti u okviru projekta;
Imaju mogućnost učestvovanja u šemi podrške koja se finansira u okviru ovog projekta.
Prijavu i imenovanje osobe koja će učestvovati u aktivnostima regionalne medijske mreže u oblasti rada i zaštite i zdravlja na radu, uz kratku biografiju potrebno je poslati na mail kontakt@mzzpr.org.mk
Molimo vas da prijavite svoje predstavnike najkasnije do 08.10.2021.godine do 17h.
Prijavu ćete naći na priloženom linku.
S poštovanjem,
Kordinatorka projekta Đina Janković

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Obuka na gradilištu Izgradnje turističkog naselja
Portonovi, Kumbor – Herceg Novi
Izvođači radova: Pizzarotti Montenegro d.o.o. Herceg Novi, i Star Landscape Architecture & Construction d.o.o. Podgorica 
- 24.08.2021.

U skladu sa aktivnostima projekta “Gradi znanje – zaštiti sebe“, finansiranog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja, Udruženje zaštite na radu Crne Gore organizovalo je obuke za zaposlene na gradilištu izgradnje turističkog naselja Portonovi iz firmi: Pizzarotti Montenegro d.o.o. Herceg Novi i Star Landscape Architecture & Construction d.o.o. Podgorica.

Budući da je, statistički gledano, oko 90% zaposlenih u građevinskom sektoru muškaraca, a u odnosu na starosne grupe, najveći broj spada u grupu od 35 do 44 godine, a nešto manje u grupu od 25 do 34 godine. Procenat onih zaposlenih koji imaju završenu samo osnovnu školu je i dalje jako veliki. Osim toga, postoji značajan udio rada na crno, što je prepoznato kao još jedan problem - činjenica da se Crna Gora godinama u nazad borila sa nedostatkom adekvatne radne snage i isti nadomještala zapošljavanjem radne snage iz regiona, a najveći broj radno angažovanih na gradilištima dolazi iz Albanije.

Cilj ove obuke bio je jačanje kapaciteta zaposlenih, budući da postoji velika neispunjena potreba za unapređenjem kapaciteta iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, kako kod poslodavca, tako i kod zaposlenih, kako bi djelotvornije primjenjivali mjere ZZNR. Ovo je postignuto kroz obuke, angažovanje kompetetnih stručnjaka iz ove oblasti. Akcenat je naročito bio stavljen na edukaciji zaposlenih sa niskim nivoom obrazovanja, kod kojih načešće dolazi do povreda, kroz praktičnu obuku na licu mjesta, na samom greadilištu, pri čemu ih je, tim sastavljen od stručnjaka iz oblasti ZZNR upoznao sa njihovim pravima, obavezama i odgovornostima.

Obuku su održali stručnjaci u oblasti zaštite i zdravlja na radu, koji ujedno rade kao stručna lica i koordinatori - Tanja Šćepanović i Marjan Brčić.

Kroz održane praktične obuke na licu mjesta (na samom gradilištu) oko 15 zaposlenih je upoznato sa najčešćim opasnostima na gradilištu prilikom obavljanja uobičajnih radova, kao što su, između ostalih, rad na visini, budući da na padove otpada visoki procenat nesreća na gradilištima i, zbog same prirode njihovog posla, veliki broj tih nesreća rezultira ozbiljnim pa čak i smrtonosnim povredama. Shodno tome, svim zaposlenima i njihovim organizatorima rada pružene su informacije kroz obuku i percepciju rizika i bezbjednim radnim praksama sa aspekta rada na visini, kao i o važnosti upotrebe sredstava lične zaštite, kao zaštitne mjere kako bi se spriječilo izlagaje opasnosti, a sve u skladu s Pravilnikom o mjerama zaštite i zdravlja na radu na privremenim i pokretnim gradilištima.

Tom prilikom učesnicima obuke su podjeljeni flajeri koji sadrže osnovne, na slikovit način prikazane informacije o najvećim rizicima od povređivanja na gradilištima. Osim toga, učesnici obuke su dobili promotivne majice, jakne i kabanice BALcan OSH mreže.

U Podgorici, 25.08.2021.godine
Izvještaj sačinila Đina Janković

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Obuka na gradilištu izgradnje puta Vrulja – Mijakovići, u Pljevljima
Izvođač radova „Tehnoput“ d.o.o. Podgorica - 21.08.2021.

U skladu sa aktivnostima projekta “Gradi znanje – zaštiti sebe“, finansiranog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja, Udruženje zaštite na radu Crne Gore organizovalo je obuke za zaposlene iz firme „Tehnoput“ doo Podgorica, koja izvodi radove na gradilištu izgradnje puta Vrulja-Mijakovići u Pljevljima.

Obuku su održali stručnjaci u oblasti zaštite i zdravlja na radu, koji ujedno rade kao stručna lica i koordinatori - Tanja Šćepanović i Marjan Brčić.

Kroz održane praktične obuke na licu mjesta (na samom gradilištu) oko 43 zaposleih, različitih zanimanja, je upoznato sa najčešćim opasnostima na gradilištu prilikom obavljanja uobičajnih radova.

Na navedenom gradilištu se obavljaju radovi na nasipanju, ravnjanju i valjanju terena i izgradnji potpornih zidova. Pored ovih poslova obavljaju se i poslovi opsluživanja mobilne drobilice. Edukacija zaposlenih je usmjerena na opasnosti i štetnosti na gradilištu sa posebnim osvrtom na opasnosti i štetnosti zaposlenih koji upravljaju teretnim vozilima i rukuju građevinskim mašinama.

U Pljevljima, 21.08.2021.godine
Izvještaj sačinila Đina Janković

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Obuka na gradilištu izgradnje objekata 3B3, 4.6, 3B4 u turističkom naselju Luštica Bay
Izvođač radova „M.D.I. DSD“ d.o.o. Tivat
Investitor Luštica Development Tivat – 06.08.2021.

U skladu sa aktivnostima projekta “Gradi znanje – zaštiti sebe“, finansiranog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja, Udruženje zaštite na radu Crne Gore organizovalo je obuke za zaposlene iz firme „M.D.I. DSD“ d.o.o. Tivat koja izvodi radove na gradilištu izgradnje objekata 3B3, 4.6, 3B4 u turističkom naselju Luštica Bay u Tivtu.

Obuku su održali stručnjaci u oblasti zaštite i zdravlja na radu, koji ujedno rade kao stručna lica i koordinatori - Tanja Šćepanović i Marjan Brčić.

Na navedenom gradilištu se obavljaju grubi građevinski radovi pa je edukacija zaposlenih usmjerena na opasnosti i štetnosti koje su karakteristične za ovu fazu radova.

Kroz održane praktične obuke na licu mjesta (na samom gradilištu) oko 10 zaposleih, različitih zanimanja, je upoznato sa najčešćim opasnostima na gradilištu prilikom obavljanja uobičajnih radova, kao što su, između ostalih, rad na visini, rad u dubini, rad sa teretom, rad sa ručnim i mehanizovanim alatom, rad sa armaturom i oplatom, kretanje po gradilištu i drugo.

Podgorica, 16.08.2021.
Izvještaj sačiinila  Đina Janković

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Obuka na gradilištu izgradnja poslovnog objekta, I faza (UP1 koju čine KP 3646/1, 3647, 3645/1 KO Podgorica III u zahvatu DUP-a „Titex“), za „Cungu&Co“ d.o.o. Ulcinj, u Podgorici
Izvođač radova „Kod Brkanovića“ d.o.o. Podgorica - 02.08.2021.
 


U skladu sa aktivnostima projekta “Gradi znanje – zaštiti sebe“, finansiranog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja, Udruženje zaštite na radu Crne Gore organizovalo je obuke za zaposlene iz firme „Kod Brkanovića“ doo Podgorica, koja izvodi radove na gradilištu izgradnja poslovnog objekta, I faza, (UP1 koju čine KP 3646/1, 3647, 3645/1 KO Podgorica III u zahvatu DUP-a „Titex“) za „Cungu&Co“ doo Ulcinj, u Podgorici.

Obuku su održali stručnjaci u oblasti zaštite i zdravlja na radu, koji ujedno rade kao stručna lica i koordinatori - Tanja Šćepanović i Marjan Brčić.

Na navedenom gradilištu se obavljaju grubi građevinski radovi pa je edukacija zaposlenih usmjerena na opasnosti i štetnosti koje su karakteristične za ovu fazu radova.

Kroz održane praktične obuke na licu mjesta (na samom gradilištu) oko 10 zaposleih, različitih zanimanja, je upoznato sa najčešćim opasnostima na gradilištu prilikom obavljanja uobičajnih radova, kao što su, između ostalih, rad na visini, rad u dubini, rad sa teretom, rad sa ručnim i mehanizovanim alatom, rad sa armaturom i oplatom, kretanje po gradilištu i dr.

Tom prilikom učesnicima obuke su podijeljeni flajeri koji sadrže osnovne, na slikovit način prikazaneinformacije o najvećim rizicima od povređivanja na gradilištima.


U Podgorici, 03.08.2021.godine
Izvještaj sačinila Đina Janković 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Obuka na gradilištu Remedijacija zemljišta na Brodogradilištu „Bijela“ u Bijeloj
Izvođač radova: VALGO s.a. Francuska-DSD „Valgo“, Podgorica - 23.07.2021. 


U skladu sa aktivnostima projekta “Gradi znanje – zaštiti sebe“, finansiranog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja, Udruženje zaštite na radu Crne Gore organizovalo je obuke za zaposlene na gradilištu iz firmi: VALGO s.a. Francuska-DSD „Valgo“, Podgorica i firme DOO „Mijušković-Trend“, Nikšić, koje izvode radove na gradilištu Remedijacija zemljišta na Brodogradilištu „Bijela“ u Bijeloj.

Obuku su održali stručnjaci u oblasti zaštite i zdravlja na radu, koji ujedno rade kao stručna lica i koordinatori - Tanja Šćepanović i Marjan Brčić.

Na navedenom radilištu se obavljaju poslovi remedijacije zemljišta pa je edukacija zaposlenih usmjerena na opasnosti i štetnosti koje su karakteristične za ovu vrstu radova.

Kroz održane praktične obuke na licu mjesta (na samom gradilištu) 22 zaposlenih, različitih zanimanja i nivoa obrazovanja, je upoznato sa najčešćim opasnostima na radilištu prilikom obavljanja uobičajnih radova, kao što su, između ostalih, rad sa građevinskom mehanizacijom, rad sa kranom, rad sa teretom,rad sa opasnim otpadom (azbest i grit), rad na odvajanju ulja iz zauljene zemlje, rad na mehaničkom prečišćavanju zemljišta, utovar broda rasutim materijalom i dr.

U Bijeloj, 28.07.2021.godine
Izvještaj sačinila Đina Janković

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
UZNR

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.

Kontakt

Email:
info@uznr.me 
Telefon:  
+382 67 412 900
+382 20 671 340
Radno vrijeme:
pon - pet  8:00 - 16:00

Adresa

4. jul 109/3
81000 Podgorica
Crna Gora

UZNR UZNR UZNR