free web templates

Biblioteka

Mobirise

Stručni ispit

Pravilnik o polaganju stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu (sadrži Program polaganja stručnog ispita)

Prijava za polaganje stručnog ispita


Stručni ispit za lica koja se bave poslovima zaštite na radu se polaže pred Komisijom koja je određena rješenjem Ministra rada i socijalnog staranja Crne Gore. Ispit se polaže po Programu polaganja stručnog ispita i sastoji se od opšteg i posebnog dijela. Uz prijavu za polaganje stručnog ispita se prilaže ovjerena fotokopija diplome ili uvjerenja o stečenom visokom obrazovanju i dokaz o radnom stažu (potvrda od poslodavca ili fotokopija radne knjižice). Dokumentacija se predaje na arhivi Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore - Rimski trg br. 46 (zgrada Vektra) Podgorica (suteren). Ako je odobreno polaganje stručnog ispita kandidatu se na adresu naznačenoj u prijavi za polaganje stručnog ispita, dostavlja rješenje i obavještenje o temi koju sastavlja predsjednik komisije. Obavještenje sadrži: naslov teme, teze kojih se kandidat mora obavezno pridržavati, prilog, naznaku da u roku od 60 dana od dana prijema obavještenja (najkasnije 10 dana prije dana određenog za polaganje) , dostavi pisani rad u tri primjerka, na adresu Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore - Ispitna komisija za stručni ispit, Rimski trg br. 46 Podgorica i uputstvo za izradu rada:

PodaciOpis
Dužina radado 10 stranica
Tekst procesorMicrosoft Word
FormatA4 210 x 297 mm
Default tab stops1 cm
Lijeva/desna margina2.5 cm
Gornja/donja margina7/2 cm za prvu stranu  
3/2 cm za ostale strane
FusnotePuna imena, naziv poslodavca i adresa
FontTimes New Roman, 12p
RezimeItalic, 10p na početku rada
Naslov radaVelika slova, bold, 14p
Naslov poglavljaVelika slova, bold, 12p
Naslov podpoglavljaMala slova, bold, 12p
LiteraturaItalic, 10p, na kraju rada

ROKOVI ODRŽAVANJA ISPITA:
Ispit se organizuje minimum dva puta godišnje


MJESTO ODRŽAVANJA ISPITA:
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore - Rimski trg br. 46 (zgrada Vektra) Podgorica
Obavezno ponijeti ličnu kartu na dan polaganja ispita !!!


TROŠKOVI POLAGANJA ISPITA:
Troškove polaganja stručnog ispita u visini od 150 € kandidat je dužan uplatiti na žiro račun Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore br. 510-11317-39 (svrha uplate: polaganje stručnog ispita iz zaštite na radu)
Kopije uplatnica priložiti prije polaganja ispita.
Ukoliko bez opravdanog razloga određenog dana kandidat ne pristupi polaganju opšteg dijela stručnog ispita, smatra se da je odustao od polaganja.
Visina naknade za polaganje stručnog ispita iznosi 30% prosječne bruto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini.
Visina naknade za ponovno polaganje stručnog ispita iznosi 10% prosječne bruto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini.


KONTAKT OSOBA:
Jovana Bošković sekretar komisije tel: +382 67 836 803, email: jovana.boskovic@mrs.gov.me

EU OSHA

Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

No time to lose

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Publikacije

Zaštita i zdravlje na radu zaposlenih u medijima s aspekta psihosocijalnih rizika

Nacionalni profil zaštite i zdravlja na radu za Crnu Goru

Andragogija zaštite na radu - izvodi iz predavanja

Priručnik o prevenciji i liječenju COVID-19 infekcije

Dokumenta

Izbor predstavnika UZNR CG za člana Radne grupe za izradu Priručnika za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu.

Izbor predstavnika UZNR za člana radne grupe za izradu Predloga Pravilinika o polaganju stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu

Izbor predstavnika UZNR za člana radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i zdravlju na radnom mjestu

Izbor predstavnika UZNR za člana radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o načinu i postupku procjene rizika na radnom mjestu

ODLUKA O OSNIVANJU UZNRCG

PROGRAM UZNRCG

STATUT UZNRCG

UZNR

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.

Kontakt

Email:
info@uznr.me 
Telefon:  
+382 67 412 900
+382 20 671 340
Radno vrijeme:
pon - pet  8:00 - 16:00

Adresa

4. jul 109/3
81000 Podgorica
Crna Gora

UZNR UZNR UZNR