free website maker

Novosti

Mobirise
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu
28.04.2021.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je u koorganizaciji i uz podršku MOR-a i Ministarstva ekonomskog razvoja, obilježilo Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu konferencijom koja je organizovana u okviru projekta “Gradi znanje – zaštiti sebe” koji je podržan i finansiran od strane Ministarstva ekonomskog razvoja.

Akcenat ove konferencije je bio na zaštiti i zdravlju na radu u građevinarstvu koje je jedna od najvećih, ali i najrizičnijih industrijskih grana po život i zdravlje zaposlenih, kako na globalnom nivou, tako i u Crnoj Gori. Zaposleni u građevinskom sektoru izloženi su velikom riziku od povreda na radu, naročito teškim, kao i onim sa smrtnim ishodom, posebno u slučajevima kada su za rad angažovani radnici koji nisu osposobljeni za bezbjedan rad ili nisu prošli prethodnu provjeru zdravstvenih sposobnosti. Ovakva situacija je zabrinjavajuća, budući da je jedno od mjerila zatvaranja poglavlja 19 implementacija Zakona o zaštiti i zdravlju na radu, koji je posljednjim izmjenama usklađen sa relevantnim Direktivama EU s posebnim akcentom na sektor građevinarstva. S tim u vezi, Udruženje zaštite na radu Crne Gore je, u prethodnom periodu, realizovalo brojne aktivnosti koje su fokusirane na sektor građevinarstva, u okviru projekta “Gradi znanje – zaštiti sebe” koji je podržan i finansiran od strane Ministarstva ekonomskog razvoja.

Povodom Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu, udruženje je ovom prilikom uručilo 6 nagrada za tri pravna i tri fizička lica, koja su dala najveći doprinos u ovoj oblasti u građevinskom sektoru u prethodnoj godini, a cilj je bio da se time skrene pažnja na neke dobre prakse, koje će predstavljati podsticaj i primjer drugima.

Dobitnici nagrada su u kategoriji pravnih lica: “Ramel“, „Čelebić“ i „CEDIS“ , a u kategoriji fizičkih lica: inženjer zaštite životne sredine Jovan Radenović, novinar „Vijesti“ Goran Kapor i diplomirani inženjer brodomašinstva Marjan Brčić.

MOR je predstavio vrlo značajan dokument - Nacionalni profil zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori, koji je izradio prof.dr Petar Bulat. Profil pruža brojne informacije iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, koje se odnose se na veliki broj povreda na radu, visoku smrtnu incidencu, nedostatak evidencija o povredama i profesionalnim oboljenjima, nedostatak Zavoda za medicinu rada, nepostojanje Nacionalnog savjeta za zaštitu i zdravlje na radu, nezastupljenost zaštite i zdravlja na radu u obrazovnom sistemu Crne Gore – probleme na koje Udruženje zaštite na radu Crne Gore ukazuje već dugi niz godina.

UZNR CG očekuje da će, nakon prezentacije ovog važnog dokumenta, nadležne javne institucije dati veći prioritet rješavanju ovih problema, što će doprinijeti boljoj implementaciji Zakona o zaštiti i zdravlju na radu, a samim tim i poboljšanju uslova rada, smanjenju broja povreda i profesionalnih oboljenja.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Sastanak ovlašćenih organizacija
25.03.2010.


Na sastanku ovlašćenih organizacija koji je održan u hotelu Terminus, u Podgorici, 25.03.2021 godine, predstavnici su izdvojili nekoliko ključnih problema sa kojima se susreću pri poslovanju.

Kao jedan od problema poslovanja ovlašćenih organizacija navodi se nelojalna konkurencija. Pružanje svih vrsta usluga od strane ovlašćenih organizacija koje nemaju ovlašćenja za to, sem karaktera nelojalnosti prema konkurenciji, predstavlja i svojevrsnu opasnost sa aspekta zaštite i zdravlja na radu. Ovakvo poslovanje dalje rezultira obesmišljavanjem jedne nauke.

U Crnoj Gori ima preko 40 ovlašćenih organizacija, preko 500 lica koji su položili stručni ispit, od čega su samo njih 200 stručna lica. Od tog boja, predpostavlja se da samo 1/3 njih radi na poslovima ZZNR. Ono što je pozitivno u svemu tome, sa čime su se i učestinici sastanka složili, jeste da se iz kvantiteta može selekcijom dobiti kvalitet.
Konstatovano je da se na tržištu pojavljuje sve veći broj „menadžera u zaštiti“ koji izrađuju određenje pravilnike, a koje niko ne potpisuje, što predstavlja značajan problem. Udruženje za ovakve situacije nije insistiralo da se nekome oduzme licenca, što bi u budućem periodu moglo/trebalo da se promjeni. Zbog toga se članovi udruženja moraju dogovoriti da zaustave ovakvu vrstu nelojalne konkurencije, te će u skladu s tim Udruženje ZNR CG, u narednom periodu, preduzeti određene akcije kako bi se to zaustavilo.

Predstavljeni su i navedeni osnovni ciljevi UZNRCG :

- Nulta toleranicaja - kao olakšanje rada ovlašćenim organizacijama,
- Podizanje kulture rada,
- Podizanje kvaliteta rada ovlašćenih organzacija (jer su upravo one najodgovornije za kvalitet zaštite na radu),
- Organizovanje Nacionalni savjeta (koji nemaju samo Crna Gora i Albanija).

Članovi Udruženja su takođe iskazali želju i volju da svaku ovlašćenu organizaciju uključe u neku radnu grupu. U narednom periodu će biti formirane komisije u kojima bi svaka ovlašćena organizacija imala po 1 ili 2 predstavnika u svakoj komisiji.
Problemi ovlašćenih organizacija još leže i u : sudskim postupcima, nekompetentnim vještacima, neobučenim sudijama za oblast ZZNR, pa je najavljeno da će predsjednik Udruženja, Zdenko Janković, u narednom periodu obaviti razgovor sa predsjednikom Udruženja vještaka na temu načina izbora vještaka, ali i provjere validnost vještaka koji godinama nisu radili na nekom slučaju.

Pokrenuto je i pitanje u vezi zvaničanog Pravilnika o ovlašćenim organizacijama, koji je star 16 godina, i postignuta je saglasnost da Udruženje pokrene inicijativu za izmjenu istog.

U narednom periodu će takođe biti aktuelizovano pitanje na temu zašto i kako je moguće da resorna ministarstva nemaju izrađen Akte o procjeni rizika, niti imaju stručna lica za zaštitu i zdravlje na radu. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Udruženje zaštite na radu Crne Gore dodjeljuje nagrade za doprinos u oblasti zaštite i zdravlja na radu


Udruženje zaštite na radu Crne Gore (UZNRCG) dodjeljuje “UZNRCG nagrade za doprinos u oblasti zaštite i zdravlja na radu”, u okviru projekta “Gradi znanje – zaštiti sebe”, koji je finansiran od strane Ministarstva ekonomskog razvoja.

NAGRADA ZA DOPRINOS U OBLASTI ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU

PRIJAVA ZA PRAVNA LICA

PRIJAVA ZA FIZIČKA LICA

rok za prijave: 23. april 2021. godine

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Uvodni sastanak
u okviru projekta Gradi znanje – zaštiti sebe
16.02.2021.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je 16.02.2021. godine, u hotelu Terminus održalo Uvodni sastanak u okviru projekta Gradi znanje – zaštiti sebe, koji je finansiran od strane Ministarstva ekonomskog razvoja (ranije Minsiatarstvo rada i socijalnog staranja). Sastanku, tokom kojeg su upoznati s planiranim aktivnostima, su prisustvovali predstavnici poslodavaca, zaposlenih, javnih institucija, stručnih lica za ZZNR i medija.

Građevinarstvo je jedna od najvećih, ali i najrizičnijih industrijskih grana na globalnom nivou po život i zdravlje zaposlenih. Zaposleni u građevinskom sektoru izloženi su velikom riziku od povreda na radu, naročito teškim i onim sa smrtnim ishodom, što veoma zabrinjava Međunarodnu organizaciju rada, Evropsku agenciju za ZZNR – EU OSHA, ali i javne i privatne institucije u Crnoj Gori, kao i predstavnike zaposlenih i stručnjake koji se bave zaštitom i zdravljem na radu, s obzirom na to da je jedno od mjerila zatvaranja poglavlja 19, implementacija Zakona o zaštiti i zdravlju na radu koji je posljednjim izmjenama usklađen sa relevantnim Direktivama EU, s posebnim akcentom na oblast građevinarstva.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore će kroz planirane radionice i treninge, pripremu flajera za zaposlene na gradilištima, smjernica i uputstava za rad inspektora rada iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, edukaciju koordinatora na gradilištima (K1 i K2) od strane međunarodnih eksperata iz MOR-a, kampanje za podizanja svijesti, poziva za dodjelu nagrada u oblasti ZZNR, konferencije koja će biti organizovana povodom obilježavanja Svjetskog dana ZZNR - 28.aprila, obilaska gradilišta u cilju obuke zaposlenih, kao i brojnih panel diskusija za stručna lica, koordinatore i javne institucije, kroz koje će Udruženje zaštite na radu CG nastojati da doprinese podizanju svijesti poslodavaca i zaposlenih, kada je u pitanju zaštita i zdravlje na radu na gradilištima.

Opšti cilj ovog projekta je rješavanje identifikovanih problema, u cilju smanjenja broja povreda na radu u građevinskom sektoru – teških, kolektivnih i onih sa smrtnim ishodom, kao i profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom. To će se postići:

- Unaprjeđenjem kapaciteta menadžera i jačanjem kvaliteta rada i uloge stručnih lica koji imaju obaveze, ali i odgovornosti u sprovođenju mjera zaštite iz oblasti zaštite i zdravlja na radu u građevinskom sektoru, kroz panel diskusiju koja će biti u tom cilju organizovana. Na panel diskusiji će steći praktična znanja koja će im pomoći da lakše propoznaju konkretne probleme sa kojima se suočavaju zaposleni različitih stručnih kvalifikacija i opredijeljenih specijalnosti za pojedine poslove na privremenim i pokretnim gradilištima, pa će shodno tome moći da preduzmu efikasnije preventivne mjere kroz implementaciju Zakona o zaštiti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva, što je jedno od mjerila zatvaranja poglavlja 19 koje će dovesti do smanjenja broja povređivanja;

- Unaprjeđenjem rada inspektora rada za oblast zaštite i zdravlja na radu, koji predstavljaju glavni regulatorni instrument za sprovođenje Zakona o zaštiti i zdravlju na radu. Pored nedostatka opreme, još jedan problem inspekcije rada je to što posjeduje ograničen broj inspektora sa tehničkom - ekspertskim znanjima potrebnim za inspekciju gradilišta. Iz tog razloga je neophodno ojačati tehničke kapacitete inspektora rada za oblast zaštite i zdravlja na radu, kako bi se obezbijedile integrisane usluge i veći broj nadzora sa postojećim raspoloživim resursima. Imajući u vidu visok broj povreda na radu u građevinarstvu, planira se sprovođenje obuka o inspekciji gradilišta za inspektore rada za oblast ZZNR, naročito sa fokusom na mala i mikro gradilišta, a obuku će vršiti stručnjaci iz regiona i Evrope, iz Međunarodne organizacije rada. Cilj ovih predavanja će biti da upozna inspektore rada za oblast zaštite i zdravlja na radu sa neophodnim vještinama za sprovođenje djelotvorne inspekcijske kontrole uslova rada i zaštite i zdravlja na radu u građevinarstvu. Kroz ove obuke, steći će praktična znanja i naučiti načine izrade metodologije za sprovođenje inspekcijskih nadzora građevinskih radova od faze planiranja do podnošenja inspekcijskog izvještaja. Nakon toga će biti raspisan poziv za angažovanje eksperta iz ove oblasti, koji će pripremiti Vodič za inspektore rada za oblast ZZNR, koji će biti publikovan, a koji će inspektorima poslužiti kao smjernice koje će omogućiti
sprovođenje proaktivnih posjeta budući da inspekcijske posjete igraju odlučujuću ulogu u sprječavanju nesreća na gradilištima i problema sa zdravljem, što je i navedeno u Konvenciji MOR-a o bezbjednosti i zdravlju u građevinarstvu iz 1988. br.167 u članu 35(b);

- Jačanjem kapaciteta zaposlenih, budući da postoji velika neispunjena potreba za unaprjeđenjem kapaciteta iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, kako kod poslodavaca, tako i kod zaposlenih, kako bi djelotvornije primjenjivali mjere ZZNR. Ovo će se postići kroz obuke, angažovanjem kompetentnih stručnjaka iz ove oblasti. Akcenat će naročito biti stavljen na edukaciju zaposlenih sa niskim nivoom obrazovanja, kod kojih najčešće dolazi do povreda, kroz praktičnu obuku na licu mjesta, na samom gradilištu, pri čemu će ih tim sastavljen od stručnajka iz oblasti ZZNR upoznati sa njihovim pravima, obavezama i odgovornostima. (Na primjer: kroz te praktične obuke na licu mjesta biće upoznati sa najčešćim opasnostima na gradilištu prilikom obavljanja uobičajenih radova, kao što je, između ostalih, rad na visini, budući da na padove otpada visoki procenat nesreća na gradilištima i, zbog same njihove prirode, veliki broj tih nesreća rezultira ozbiljnim pa čak i smrtonosnim povredama. Shodno tome svi zaposeni i njihovi organizatori rada će dobiti informacije i obuku o percepciji rizika i bezbjednim radnim praksama sa aspekta rada na visini, kao i o važnosti upotrebe sredstava lične zaštite, kao zaštitne mjere kako bi se spriječilo izlaganje opasnosti, a sve u skladu s Pravilnikom o mjerama zaštite i zdravlja na radu na privremenim i pokretnim gradilištima). Osim toga, biće pripremljeno i odštampano 1500 flajera koji će sadržati osnovne, na slikovit način prikazane informacije o najvećim rizicima od povređivanja na gradilištu, koji će biti podijeljeni zaposlenima u građevinskom sektoru;

- Jačanjem kapaciteta budućih koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu u fazi izrade projekta, kao i prilikom izvođenja radova, budući da je od ključnog značaja da koordinatori budu što bolje obučeni kako bi iznalazili najbolja moguća rješenja na polju građevinskih tehnologija i zaštite i zdravlja na radu. U tom cilju jedna od aktivnosti projekta će biti organizovanje savjetovanja/ekspertske posjete eminentnih stručnjaka iz regiona (Srbije, Slovenije) koji će tom prilikom podijeliti svoja iskustva iz oblasti rada koordinatora, dati
eventualne predloge i smjernice i ukazati na moguće probleme i izazove koje su oni imali tokom uvođenja ovih praksi u svojim zemljama i dati savjete kako ih na najefikasniji način riješiti. Na taj način će se doprinijeti boljoj implementaciji Zakona o zaštiti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva, što je jedno od mjerila zatvaranja poglavlja 19, a na taj način će doći do smanjenja povreda, naročito teških i onih sa smrtnim ishodom.

- Kroz kampanju promovisanja zaštite i zdravlja na radu, u okviru koje će biti raspisan poziv za dodjelu priznanja fizičkim i pravnim licima, koji su dali najveći doprinos u ovoj oblasti u građevinskom sektoru i obilježavanjem Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu na taj način, biće skrenuta pažnja na neke dobre prakse, koje će biti podsticaj i primjer drugima, kada je u pitanju ispunjavanje zakonskih obaveza i odgovornosti poslodavaca predviđenih Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu.

Sprovođenjem ovih navedenih ciljeva doći će do ostvarivanja javnog interesa smanjivanjem privrednih gubitaka zbog povreda na radu, profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom (bolovanja, prijevremenih i invalidskih penzija), a kroz razmjenu i promovisanje dobre prakse i afirmaciju društveno odgovornih kompanija skrenuće se pažnja na neke dobre prakse, a poslodavci koji ulažu u zaštitu i zdravlje svojih zaposlenih, koji su zapravo najvažniji kapital svake kompanije, će biti podsticaj i primjer drugima, što će doprinijeti podizanju kolektivnog nivoa svijesti.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Sastanak u Ministarstvu ekonomskog razvoja 19.01.2021.


Zdenko Janković, Rajko Radusinović i Đina Janković, predstavnici Udruženja zaštite na radu Crne Gore, su 19.januara 2021. imali sastanak u Ministarstvu ekonomskog razvoja, sa g-dinom ministrom Jakovom Milatovićem. Ministra su tom prilikom upoznali sa aktivnostima koje je udruženje realizovalo prethodnih godina, sa značajem i ulogom koju je ova strukovna organizacija ima, kao i sa programskim ciljevima udruženja vezanim za implementaciju zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori.

Predlog programskih ciljeva, koje su predstavili, a sa kojim je ministar bio saglasan, sastoji se od:

1. Uvođenja nulte tolerancija u oblast zaštite i zdravlja na radu
2. Podizanje nivoa kvaliteta rada i kulture zaštite i zdravlja na radu
3. Uvođenje sistema kvaliteta u privredna društva
4. Uvođenje zaštite i zdravlja na radu u obrazovni sistem Crne Gore
5. Podizanje nivoa kvaliteta usluga ovlašćenih organizacija za zaštitu i zdravlje na radu
6. Formiranje Nacionalnog savjeta za ZZNR

Kada je u pitanju formiranje Nacionalnog savjeta za oblast ZZNR, koji postoji u svim zemljama okruženja osim u Crnoj Gori, ministar je mišljenja da bi se pitanja iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, mogla, u ovom trenutku, delegirati i Socijalno ekonomskom savjetu.

Postignuta je saglasnost da je neophodno da Ministarstvo ekonomskog razvoja i Udruženje zaštite na radu Crne Gore, zajedno sa socijalnim partnerima, učestvuju u daljem unaprjeđenju zaštite i zdravlja na radu i stvaranju povoljnijih uslova rada za zaposlene u Crnoj Gori, a sve u cilju smanjenja broja povreda i profesionalnih oboljenja.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Zapisnik sa sastanka UZNR CG 09.02.2021. 


Dana 09.02.2021. je održan sastanak u UZNR CG. Sastanku su prisustvovali Zdenko Janković, Đina Janković, Tijana Rakočević, Marko Milosavljević, Branislav Šebek, Nebojša Vujošević, Igor Bakić i Sanja Nešić. Od pozvanih članova, sastanku nije prisustvovala Slavica Grgurović.

Kao što je i u pozivu navedeno, sastanak je, u skladu s važećim epidemiološkim mjerama, održan u skraćenom sastavu, a ostali članovi udruženja/predstavnici ostalih ovlašćenih organizacija će o svom terminu održavanja satanka biti informisani u narednim danima.

Na početku sastanka, predsjednik UZNR CG Zdenko Janković je podsjetio prisutne na aktivnosti koje je udruženje realizovalo u posljednjem periodu, kao i na ulogu i značaj koji je udruženje steklo poslednjih godina.

Takođe je upoznao prisutne sa programskim ciljevima udruženja:

1. Uvođenje nulte tolerancije u oblasti ZZNR, što je moguće postići samo uz pomoć i podršku Ministarstva ekonomskog razvoja i Uprave za inspekcijske poslove;
2. Podizanje kulture rada i kulture zaštite i zdravlja na radu, za šta je neophodno podizanje nivoa svijesti poslodavaca i njihovo razumijevanje uzročne veze ekonomije/profita i zaštite na radu;
3. Uvođenja sistema kvalileta u privredna društva;
4. Uvođenje zaštite i zdravlja na radu u obrazovni sistem u Crnoj Gori;
5. Podizanje nivoa kvaliteta usluga ovlašćenig organizacija za poslove ZZNR;
6. Formiranje Nacionalnog savjeta za ZZNR, (u Evropi jedino Crna Gora i Albanija nemaju Nacionalni savjet za ZZNR ).

Osnovna tema ovog sastanka je bilo pitanje unaprjeđenja usluga ovlašćenih organizacija, s akcetom na ono što utiče na kvalitet njihovog rada. Više puta je, tokom sastanka, skrenuta pažnja na ozbiljnost trenutne situacije, a čije posljedice će biti dugoročne ukoliko se ne reaguje na vrijeme. Napomenuto je da je razlog takve situacije možda u činjenici što nadležno ministarstvo, koje donosi rješenja i izdaje licence - nema instrumente kojima bi ista rješenja/licence oduzelo.

Kao jedan od problema istaknuta je i činjenica da se spisak ovlašćenih organizacija ne ažurira na vrijeme, što je nadležnost Ministarstva ekonomskog razvoja, a što onemogućava uvid u trenutno stanje – informacije o organizacijama koje su dobile nova ovlašćenja, odnosno o onima koje su ovlašćenja izgubile.

Navedeni su brojni primjeri iz svakodnevne prakse, pri čemu se posebno izdvaja problem nelojane konkurencije, nemogućnost uvida u sumnjive tendere, nepostojanje cjenovnog uravnotežanja i “dampingovanje” cijena usluga, što se svakodnevno radi samo da bi se dobio određeni posao, pri čemu se npr.stručni nalaz o ispitivanju elektroinstalacija radi za 25 eura, a obuka zaposlenih, u vrlo rizičnoj metalnoj industiji, po cijeni od 5 eura.

Na ovaj način se unižava značaj zaštite na radu, nanosi šteta profesiji, ali u najvećoj mjeri poslodavcima i zaposlenima, koji za takve cijene dobijaju veoma loš kvalitet usluga. Postoje primjeri gdje se obuke zaposlenih uopšte i ne rade, već se izdaju blanko potvrde. Sve to u krajnjem dovodi do povećanja broja povreda, a poslodavci koji su izabrali duplo, a nekad i mnogo jeftiniju ponudu, trpe posljedice, do kojih neminovno dolazi. Prisutni su podsjetili da stručnost, kompetetntnost i odgovornost treba da bude na prvom mjestu, pa tek onda cijena.

Nebojša Vujošević smatra da Udruženje ZNR CG hitno mora zauzeti stav kako bi se ovakve i slične pojave spriječile. Napominje da je prošlo vrijeme ćutanja i da svako treba da radi u okviru svojih ovlašćenja. Ovo naglašava iz razloga što se često na terenu dešava da rješenja potpisuju oni koji za to nemaju ovlašćenja, a kao veliki problem navodi i dio inspektora koji ne rade svoj posao na adekvatan način, kao i diskutabilnost njihovih izvještaja. Zaštiti i zdravlju na radu se sve više pristupa menadžerski, a brojni su oni koji ne čitaju Zakon o zaštiti i zdravlju na radu niti znaju da ga tumače. On takođe napominje da će pokrenuti sva pravna sredstva, po cijenu gubitka rješenja, jer je ovakvo stanje postalo neodrživo, a to više nije samo pitanje zaštite na radu već pitanje časti, kulture i morala.

Kada su u pitanju koordinatori (K1 i K2) svi prisutni su saglasni da je to još uvijek velika nepoznanica i vrlo obimna tema, koja nosi brojne rizike. Skrenuta je pažnja da se mnogi prihvataju toga, dobijaju rješenja od nadležnog ministarstva o oslobađanju polaganja ispita i automatski stiču zvanje koordinatora, a nijesu svjesni obaveza i odgovornosti koje taj posao nosi. Takođe je postignuta saglasnost oko predloga za donošenje cjenovnika kad su u pitanju poslovi koordinatora, jer će se to u protivnom svesti na nivo stručnih lica za zaštiti i zdaravlje na radu, kao i oko organizovanja sastanka sa temom saradnje sa budućim koordinatorima, kako bi se zaštitila stručna lica.

Branislav Šebek je predložio da UZNR CG pokrene inicijativu za izmjene Pravilnika o postupku i rokovima za vršenje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad, sredstava i opreme lične zaštite na radu i uslova radne sredine.

Usvojen je predlog da se preko Akreditacionog tijela dobije informacija o sertifikovanim kompanijama koje se bave standardima (ISO 45001) i da im se pošalje poziv za saradanju i dogovori sastanak.

Predloženo je da se u narednom periodu preduzmu konkretne aktivnosti povodom problema koji postoji već dugi niz godina, a odnosi se na rad sudskih vještaka, koji se više bave upravnim postupcima i pravnim poslovima, a manje vještačenjem.

Naglašen je i značaj predstavnika zaposlenih, koji se, nažalost, veoma rijetko srijeće u praksi kod poslodavca.

Na kraju sastanka je zaključeno:

1. Neophodno je utvrditi ko sve pruža usluge u ZZNR i da li to radi u okviru ovlašćenja koja ima;
2. Ispitati po kojim cijenama se pružaju te usluge;
3. Ustanoviti nivo kvaliteta pružanja usluga, ali će način dokazivanja toga predstavljati najveći problem;
4. U narednom periodu utvrditi termin održavanja sastanaka sa svim ovlašćenim organizacijama, po nivoima ovlašćenja;
5. Formirati i radnu grupu koja će se baviti gore navedenom problematikom.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Unapređenje zaštite i zdravlja na radu na mapi prioriteta Ministarstva ekonomskog razvoja


Dana 18.01.2021. godine, Ministar ekonomskog razvoja mr Jakov Milatović sastao se sa predstavnicima Udruženja zaštite na radu Crne Gore.

Predstavnici Udruženja upoznali su ministra sa dosadašnjim radom i brojnim izazovima sa kojima se suočavaju u svom poslovanju, poput nepotpune implementacije zakonskih propisa kod poslodavaca, nedovoljne svijesti i zaposlenih i poslodavaca o ovoj oblasti i činjenice da zaštita i zdravlje na radu nijesu još uvijek uvršteni u obrazovni sistem Crne Gore kao poseban predmet.

Na sastanku je ocijenjeno da treba unaprijediti saradnju resornog ministarstva sa Udruženjem zaštite na radu, a koja će se zasnivati na principima socijalnog dijaloga na svim nivoima.

U vezi sa gore pomenutim temama, Udruženje je ukratko predstavilo Predlog programskih ciljeva u oblasti zaštite i zdravlja na radu koja će biti predmet posebne pažnje Ministarstva ekonomskog razvoja u narednom periodu.

Ministar Milatović je, na kraju, kazao da je iznenađen da, i pored postojanja dobrih zakonskih rješenja, mnoge važne aktivnosti koje se tiču stvaranja adekvatnih uslova za rad nijesu do sada u dovoljnoj mjeri implementirane i razvijane. On je poručio da će ova tema sigurno biti na mapi njegovih prioriteta u budućem radu kao rezultat zajedničkog djelovanja Ministarstva ekonomskog razvoja i svih subjekata nadležnih za zaštitu i zdravlje na radu.

Opširnije OVDJE

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Webinar na temu uvođenja Zakona o zaštiti na radu u BiH 


Dana 08.12.2020. godine, održan je webinar povodom konačnog usvajanja Zakon o zaštiti na radu u BiH, pa je shodno tome, u organizaciji CETEOR-a i Udruženja za unapređenje zaštite na radu BiH, danas održan webinar, na kojem su kolge iz regiona podijelile dragocjena iskustva iz ove oblasti.

O stanju zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori govorile su Đina Janković, koordinatorka Udruženja zaštite na radu Crne Gore, i Jovana Boškvić, predstavnica Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Webinar na temu uslova rada u toku pandemije COVID-19 


Dana 30.11.2020. godine, u organizaciji EU-OSHA, održan OSH IPAs webinar, na kojem su diskutovane različite teme iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, kroz prizmu uslova rada uslovljenih pandemijom COVID-19. Predstavnici zemalja Zapadnog Balkana, kao i EU OSHA-e, govorili su iz svog ugla o sprovedenim mjerama, kao i o budućim izazovima i prilagođavanju radnog mjesta novonastaloj situaciji.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
UZNR

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.

Kontakt

Email:
info@uznr.me 
Telefon:  
+382 67 412 900
+382 20 671 340
Radno vrijeme:
pon - pet  8:00 - 16:00

Adresa

4. jul 109/3
81000 Podgorica
Crna Gora

UZNR UZNR UZNR