free html site templates

Novosti

Mobirise
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Obuka za zaposlene u medijima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu 06.02.2024.

U okviru projekta “Iza kamere ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika“, koji realizuje Mreža za afirmaciju društveno odgovornog poslovanja – MADOP i Udruženje zaštite na radu Crne Gore organizovana je obuka za zaposlene u medijima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu.

Obuci koja je održana 06.02.2024. prisustvovalo je 30 novinara.

Obuku su voditi eksperti iz oblasti zaštite i zdravlja na radu: Zlatko Popović, glavni inspeltot zaštite i zdravlja na radu, Đina Janković iz Udruženja zaštite na radu Crne Gore i Dragana Đokić. psihološkinja/psohoterapeutkinja s bogatim iskustvom u ovoj oblasti.

Glavni cilj obuke je bilo osvješćivanje zaposlenih u medijima o psihosocijalnim rizicima i izazovima sa kojima se novinari i ostali zaposleni u medijima suočavaju, uzimajući u obzir činjenicu da često rade u teškim uslovima, izloženi pritiscima, prijetnjama i nasilju. Nedostatak efikasne zaštite novinara i druga kršenja njihovih prava dodatno otežava situaciju. Novinarska profesija nosi sa sobom specifične probleme i prepreke koji utiču na dužinu životnog vijeka novinara. Stres, tortura, psihosocijalni rizici i drugi izazovi imaju ozbiljan uticaj na njihovo fizičko i mentalno zdravlje, što rezultira skraćenjem životnog vijeka i visokom stopom umiranja u mladim godinama. Ova tema je često zanemarena, iako ima ozbiljne posljedice po novinare i novinarstvo u Crnoj Gori uopšte.

Povećanje svijesti o tim problemima i njihova adekvatna adresacija su ključni za jačanje demokratije, vladavine prava i zaštite ljudskih prava u zemlji. Stoga, cilj je bio da se istakne važnost zaštite novinara i njihovih prava, te da se podstaknu relevantne institucije da preduzmu konkretne korake za poboljšanje radnih uslova novinara i smanjenje psihosocijalnih rizika.

Takođe, bitno je bilo da se sami novinari, kao i ostali zaposleni u medijima, upoznaju sa različitim rizicima, poput psiho-socijalnih rizika, uticaja stresa, burnout-a i načinima na koje mogu upravljati njima, kao i o zakonskoj regulativi u oblasti zaštite i zdravlja na radu, obavezama i odgovornostima poslodavaca, kao i pravima i odgovornostima zaposlenih.

Projekat “Iza kamere, ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika”, koji realizuje #MADOP u saradnji sa Udruženje zaštite na radu Crne Gore / SWAM, podržan je kroz poziv “Bez nekažnjivosti za kršenje i povredu ljudskih prava u Crnoj Gori - IPA/2022/439-819”, koji sprovode Gradjanska alijansa, Beogradski centar za ljudska prava|BCHR i Međunarodna komisija pravnika.

Projekat finansira EU i djelom Ministarstvo javne uprave u Crnoj Gori.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Sastanak sa predstavnicima Unije poslodavaca 22.01.2024. 

Dana 22. januara 2024. godine održan je važan sastanak sa predstavnicima Unije poslodavaca, okupljajući relevantne aktere sa ciljem istraživanja pitanja radnih prava mladih, njihove zaštite, kao i promocije zdravlja na radu.

Sastanku su prisustvovali ključni predstavnici organizacija i udruženja posvećenih ovim temama:
1. Đina Janković, projektna menadžerka Udruženja zaštite na radu Crne Gore,
2. Rumica Kostić, Šefica Sektora za pravna pitanja i socijalni dijalog, Unija poslodavca,
3. Marina Jovanović, Savjetnica za marketing i edukaciju, Unija poslodavca,
4. Pavić Radović, izvršni direktor NVO Kuća, i
5. Miljan Lončar, predstavnik UMHCG (Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore) i MOACG (Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore).

Centralna tema sastanka bila je posvećena radnim pravima mladih, uz fokus na njihovu zaštitu i zdravlje na radu. Cilj je bio istražiti mogućnosti jačanja saradnje sa Unijom poslodavaca i ojačati njihovu ulogu u podizanju svijesti poslodavaca o ovim pitanjima. Đina Janković, kao projektna menadžerka Udruženja zaštite na radu Crne Gore, predstavila je relevantne podatke i izazove sa kojima se mladi suočavaju u oblasti radnih prava i zaštite i zdravlja na radu.

Rumica Kostić, Šefica Sektora za pravna pitanja i socijalni dijalog u Uniji poslodavaca, izrazila je otvorenost za saradnju i razgovor o mogućim inicijativama koje bi unaprijedile položaj mladih na radnom mjestu. Marina Jovanović, Savjetnica za marketing i edukaciju u istoj organizaciji, istakla je važnost edukacije poslodavaca o pravima mladih radnika i ulozi poslodavaca u unapređenju radnih uslova.

Pavić Radović, izvršni direktor NVO Kuća, pružio je dodatne uvide u potrebu za partnerstvom između nevladinog sektora i poslodavaca radi unapređenja programa radnih prava mladih. Miljan Lončar, predstavnik Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore, dao je perspektivu mladih sa hendikepom i predstavio konkretne izazove s kojima se ova ranjiva grupa suočava.

Sastanak je rezultirao konkretnim dogovorima o budućim koracima, uključujući planiranje zajedničkih edukativnih programa, kampanja osvješćivanja i aktivnosti koje će doprinijeti stvaranju pozitivnih promjena u oblasti radnih prava i zaštite i zdravlja na radu mladih. Saradnja sa Unijom poslodavaca postavlja temelje za održive inicijative usmjerene ka poboljšanju radnih uslova i prava mladih u Crnoj Gori.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Sastanak sa predstavnicima Sindikata uprave i pravosuđa 15.01.2024. 


Dana 15.01.2024. održan je ključni sastanak u prostorijama Sindikata uprave i pravosuđa, sa ciljem jačanja saradnje u promociji zaštite i unapređenja zdravlja na radu, kao i unapređenja radnih prava, sa posebnim naglaskom na pitanja koja se odnose na mlade.

Sastanku su prisustvovali relevantni akteri iz oblasti zaštite i zdravlja na radu i sindikalnog pokreta:
1. Đina Janković, projektna menadžerka Udruženja zaštite na radu Crne Gore,
2. Nenad Rakočević, predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa,
3. Ivan Ivanović, predsjednik Asocijacije mladih Sindikata uprave i pravosuđa CG, i
4. Pavić Radović, izvršni direktor NVO Kuća.

Glavna tema sastanka bila je razmatranje mogućnosti i strategija za unapređenje uslova rada i obezbeđenje adekvatne zaštite i zdravlja mladih radnika. Đina Janković, projektna menadžerka Udruženja zaštite na radu Crne Gore, prezentovala je relevantne podatke o trenutnom stanju u oblasti zaštite na radu, istakavši izazove s kojima se mladi suočavaju. Nenad Rakočević, predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa, izrazio je podršku inicijativama usmjerenim ka unapređenju radnih uslova i naglasio važnost ujedinjenog sindikalnog djelovanja.

Ivan Ivanović, predsjednik Asocijacije mladih Sindikata uprave i pravosuđa CG, iznio je perspektivu mladih radnika i predstavio predloge za konkretna poboljšanja, uz istovremeno isticanje važnosti edukacije i informisanja mladih o njihovim pravima na radu. Pavić Radović, izvršni direktor NVO Kuća, doprinio je diskusiji pružanjem uvida u mogućnosti partnerske saradnje sa nevladinim sektorom radi efikasnije implementacije programa iz oblasti radnih prava i promocije zaštite i zdravlja na radu.

Na sastanku su definisani naredni koraci u cilju zajedničkih inicijativa, uključujući planiranje edukativnih kampanja, lobiranje za poboljšane zakonskih okvira i zajedničke akcije usmjerene ka jačanju svijesti o značaju zaštite prava i zdravlja mladih radnika. Svi prisutni su izrazili odlučnost za daljom saradnjom kako bi se postigle pozitivne promjene u oblasti rada, posebno sa fokusom na omladinske radničke potrebe. Sastanak je bio koristan forum za razmjenu ideja i resursa, čime je postavljena čvrsta osnova za buduće zajedničke inicijative u oblasti zaštite i zdravlja na radu i radnih prava mladih. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Sastanak Malog kabineta 26.12.2023. 

Održan je sastanak malog kabineta s ciljem definisanja tema savjetovanja, čija organizacija je planirana za april/maj 2024. godine. Sastanku su prisustvovali Zdenko Janković, Boško Radulović, Branislav Šebek, Đina Janković i Radoslav Pejović.

Predstavljena je okvirna agenda savjetovanja, koja je nakon brojnih sugestija usvojena, na kojem će biti obrađeni modeli za podizanje nivoa kvaliteta u procjeni profesionalnog rizika na radu i osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad, s posebnim akcentom na Aktivan doprinos stručnih lica za ZZNR u navedenim aktivnostima. Glavne teme savjetovanja će biti:

Stanje i nedostaci u procjeni rizika na radu u CG
Prvi segment će biti posvećen analizi trenutnog stanja i identifikaciji nedostataka u dosadašnjoj procjeni rizika na radu u Crnoj Gori..

Izrada Akta o procjeni rizika na radnom mjestu
Drugi segment fokusiraće se na proces izrade Akta o procjeni rizika na radnom mjestu. Ovaj dio obuhvatiće metodologiju izrade akta, prikupljanje potrebnih podataka za procjenu, anketiranje zaposlenih, formiranje tima za procjenu, doprinos stručnog lica poslodavca, kao i upoznavanje zaposlenih i menadžmenta s aktom.

Praktičan primjer urađenog Akta o procjeni rizika
Treći segment planira predstavljanje konkretnog primjera urađenog Akta o procjeni rizika, pružajući učesnicima uvid u implementaciju teorijskih smjernica u realnom kontekstu.

Učešće specijalista za medicinu rada u izradi Akta o procjeni rizika
Četvrti segment treba da naglasi značaj učešća specijalista za medicinu rada u procesu izrade akta. Biće definisane ključne oblasti, uključujući definisanje potrebnog nivoa medicinskih pregleda, opasnosti od profesionalnih oboljenja i štetnosti u vezi sa radom.

Osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad
Drugi dio savjetovanja biće posvećen trenutnom stanju i nedostacima u osposobljavanju zaposlenih za bezbjedan rad u Crnoj Gori, kao i izradi programa osposobljavanja za bezbjedan rad na osnovu Akta o procjeni rizika

Ovaj segment treba da obuhvati izradu programa osposobljavanja za bezbjedan rad na osnovu akta o procjeni rizika, diferencirano prema poslovima malog, srednjeg i visokog rizika.

Takođe, jedan dio će biti posvećen tematskim oblastima za mali, srednji i visoki rizik, uključujući načine osposobljavanja, doprinos stručnog lica ZZNR kod poslodavca, periodičnu provjeru osposobljenosti, i izdavanje odgovarajućeg uvjerenja o osposobljenosti.

Biće razmatrane strategije za određivanje potrebnog stručnog tima za osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad i provjeru osposobljenosti.

Na kraju, biće predstavljena idejna projekcija za izmjenu postojeće metodologije za procjenu profesionalnog rizika, s posebnim fokusom na osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad i mogućnost standardizacije, kao i modeli za kvalitetnu pripremu kandidata za polaganje ispita.

Ovo savjetovanje predstavljaće značajan korak u unapređenju sistema procjene rizika na radu i osposobljavanja zaposlenih u Crnoj Gori, usmjeravajući se ka stvaranju sigurnijeg i zdravijeg radnog okruženja.

Usvojen je i predlog da se planirano trodnevno savjetovanje organizuje u nekom od primorskih gradova, a sam datum će biti definisan u narednom periodu, shodno raspoloživim kapacitetima i broju zainteresovanih učesnika. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Regionalni forum o radnim pravima Priština, 07-08.12.2023. 

Centar za politiku i zagovaranje, Lens i Iniciativa Kosovare per Stabilitet - IKS održali su prvi regionalni forum o radnim pravima, na temu Održivost u neizvjesnim vremenima, u okviru projekta HumanRightivism podržanog od strane Ambasade Švedske u Prištini putem Fonda za razvoj zajednice (CDF).. Preko 140 učesnika iz regije Zapadnog Balkana, uključujući vladine institucije, sindikate i organizacije civilnog društva koje se bave radnim pravima, okupilo se kako bi razgovarali i podijelili svoja iskustva i perspektive o izazovima i rješenjima kako bi se obezbijedilo sigurno radno okruženje za sve.

Predstavnici Crne Gore koji su učestvovali na Forumu su bili: Đina Janković iz Udruženja zaštite na radu Crne Gore, Zlatko Popović iz Uprave za inspekcijske poslove, Ivan Ivanović iz Sindikata uprave i pravosuđa i Dušan Drakić iz Agencije za sprečavanje korupcije. Na ovom forumu je istaknuta važnost regionalne saradnje i kolektivnog djelovanja u cilju poboljšanju uslova rada.

Redefinisanje okvira za radnička prava bila je tema rasprave na kojoj su različiti lokalni i međunarodni institucionalni akteri podijelili svoje stavove.
Tim Tregenza iz EU OSHA, i Valerie Van Goethem, iz Međunarodne organizacije rada, podijelili su svoje stručno znanje o regulisanju radnih pitanja prema međunarodnim standardima.

Hekuran Nikçi, glavni inspektor rada na Kosovu i Lyra Osmani, zamjenica glavnog inspektora na Kosovu, govorili su o stanju implementacije radnog zakonodavstva u praksi, ali i politikama koje će biti preduzete u narednom periodu, kako bi se povećala njihova implementacija.

Zlatko Popović, glavni inspektor zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori, upoznao je prisutne sa iskustvima iz Crne Gore, sprovedenim reformama i izazovima sa kojima se Crna Gora suočila, a koji bi trebali poslužiti kao naučene lekcije za budući put razvoja ove oblasti na Kosovu.

Na panelu “Da li su radna prava u opasnosti?“ govorili su Đina Jankovic iz Udruženja zaštite na radu Crne Gore, Gertjana Hasalla iz Centra za radna prava iz Albanije, Aleksandra Mirkovic iz Regionalne Akademije za demokratski razvoj iz Srbije, Kristina Ampeva iz Glasen tekstilec iz Sjeverne Makedonije Besa Luzha, aktivistkinja s Kosova i Burim Islami, stručnjak za zaštitu i zdravlje na radu s Kosova.

Đina Jankovic iz Udruženja zaštite na radu Crne Gore posebno je istakla važnost podizanja svijesti o zaštiti i zdravlju na radu i radnim pravima, s obzirom na to da su uslovi rada (koji su često važniji od visine plate) slični u svim zemljama Zapadnog Balkana. Takođe je naglasila važnost edukacije na svim nivoima.

Gertjana Hasalla iz Centra za radna prava iz Albanije iznijela je probleme s kojima se suočavaju zaposleni u Albaniji, ističući uslove rada i dostojanstven rad. Takođe je naglasila važnost liberalizacije viza od strane Evropske unije, što je rezultiralo značajnim promjenama na albanskom tržištu rada.

Aleksandra Mirkovic iz Regionalne Akademije za Demokratski Razvoj iz Srbije diskutovala je o pitanju formalizacije radnika, kao i uključivanja predmeta ili obuka o zaštiti i zdravlju na radu u kurikulum srednjih škola i fakulteta, posebno onih sa visokorizničnim profesijama.

Kristina Ampeva iz Glasen tekstilec iz Sjeverne Makedonije, govorila je o važnosti eliminacije nejednakosti na radnom mjestu i povećanju minimalne plate. Sa prisutnima je podijelila da trenutno intenzivno radi na održivosti sindikata koji u većini slučajeva nemaju podršku političkih stranaka zemlje.

Besa Luzha, aktivistkinja iz Kosova, istakla je nedostatke Zakona o radu, posebno odredaba koje regulišu godišnji odmor. Takođe se razgovaralo o niskoj zastupljenosti žena na tržištu rada na Kosovu i vladinim politikama u vezi sa ovim pitanjem.

Burim Islami, stručnjak za zaštitu i zdravlje na radu s Kosova, povezao je diskusiju s pitanjem zaštite i zdravlja na radu, posebno zapošljavanjem stručnjaka iz ove oblasti, medicinskim pregledima i ličnom zaštitnom opremom.

Drugog dana Regionalnog foruma za radna prava Antoneta Zhjeçi iz Centra za politiku i zagovaranje predstavila je glavne nalaze dvogodišnjeg monitoringa rada Inspektorata rada.

Nalazi kao rezultat pokazuju da su u ovom smjeru uočene pozitivne promjene u 2023, ali još uvijek ima posla, kako od strane inspektorata tako i ostalih aktera.

Drugog dana održana je radionica na kojoj su se u radnim skupinama razgovarale 4 različite teme: zakonodavstvo o radu i provedba, sigurnost i zdravlje na radu, radnička prava i zastupljenost te ravnopravnost i inkluzija na radnom mjestu. Moderatori i sudionici doprinijeli su izradi konkretnih preporuka za poboljšanje.

Ovaj forum je realizovan u okviru projekta HumanRightivizam koji podržava Ambasada Švedske u Prištini putem Fonda za razvoj zajednice (CDF). 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

III sastanak sa predstavnicima javnih institucija
30.11.2023.

Treći po redu sastanak, sa predstavnicima javnih institucija, održan je 30.11.2023.

Sastanak predstavlja ključni segment aktivnosti projekta "Unapređenje uslova rada i zaštite zdravlja na radu kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji", koji se finansira od strane Evropske komisije.

Na sastanku su učestvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Uprave za inspekcijske poslove, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kao i Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Tokom sastanka, detaljno su prezentovane aktivnosti realizovane tokom proteklih 46 mjeseci u zemljama članicama BALcanOSH mreže, koja obuhvata IPA (Instrument za predpristupnu pomoć) zemlje. Poseban naglasak stavljen je na zaključke i preporuke proizašle iz konferencije "QUO VADIS OSH?" održane na Kopaoniku od 25. do 27. oktobra 2023. godine.

Diskutovane su i buduće aktivnosti udruženja, kao i modeli saradnje sa resornim ministarstvom i ostalim javnim institucijama. Zaključeno je da je edukacija ključna, te da samo osviješteni poslodavci i zaposleni mogu doprinijeti stvaranju bezbjednijeg radnog okruženja, smanjenju broja povreda i profesionalnih oboljenja. Ovaj sastanak predstavlja važan korak u daljem jačanju saradnje između sektora rada i relevantnih institucija, u cilju unapređenja standarda zaštite zdravlja na radu u Crnoj Gori. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

II sastanak sa predstavnicima OCD i sindikatima 
28.11.2023.


Drugi po redu sastanak, sa predstavnicima OCD i sindikatima, održan je 28.11.2023. Sastanak je dio aktivnosti projekta "Unapređenje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji", koji finansira Evropska komisija.

Na sastanku su prezentovane aktivnosti koje se realizovane tokom prethodnih 46 mjeseci, u IPA zemljama članicama BALcanOSH mreže, kao i zaključci i preporuke s nedavno konferencije "QUO VADIS OSH?", održane na Kopaoniku od 25. do 27. oktobra 2023. godine.

Veliki broj predstavnika OCD učestvovao je u razgovoru o problemima i izazovima u oblasti zaštite i zdravlja na radu. Posebno je značajno što je bio prisutan veliki broj mladih, koji su podijelili svoja brojna negativna iskustva koja su imali u svom dosadašnjem radu, naročito tokom obavljanja sezonskih poslova, u turizmu i trgovini, gdje su poslodavci grubo kršili njihova osnovna prava iz radnih odnosa i oblasti zaštite i zdravlja na radu.

Naglašena je važnost podizanja svijesti i edukacije svih građana – počevši od mladih, kroz sistem obrazovanja, preko poslodavaca, zaposlenih i sindikata. Zaključeno je da je edukacija ključna i da jedino osvješćeni poslodavci i zaposleni, mogu doprinijeti stvaranju bezbjednijeg radnog okruženja, smanjenju broja povreda i profesionalnih oboljenja.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

I sastanak sa stručnjacima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu 27.11.2023. 


27.11.2023. održan je prvi sastanak sa 20 stručnjaka iz oblasti zaštite i zdravlja na radu.

Sastanak je dio inicijative koja proizlazi iz zaključak konferencije "QUO VADIS OSH?", održane na Kopaoniku od 25. do 27.10.2023. godine, u okviru projekta "Unapređenje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji".

Ključni zaključci i preporuke konferencije prezentovani su tokom sastanka, a diskutovalo se o ključnim izazovima i strategijama za njihovo prevazilaženje. Takođe smo razgovarali o budućim koracima i saradnji u cilju ostvarivanja zajedničkih ciljeva u unapređenju zaštite i zdravlja na radu.

Na sastanku su:

1. Prezentovani zaključci i preporuke konferencije,
2. Razmatrani ključni izazovi i strategije za prevazilaženje.
3. Napravljen dogovor o budućim koracima i saradnji.

Naglašena je važnost aktivne participacije svakog pojedinca, pri čemu je njegov doprinos ključan za stvaranje bezbjednijih radnih okruženja ne samo u Crnoj Gori već i u zemljama Balkana.

Sljedeći koraci i saradnja na ovom polju su od suštinskog značaja, pa je podrška i učešće svih zainteresovanih strana od izuzetnog značaja. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Panel diskusija "Standard MEST ISO 45001 u funkciji poboljšanja bezbjednosti i zdravlja na radu"
10.11.2023.

Bezbjedno i zdravo radno mjesto, koje obezbjeđuje uslove na radu koji ne dovode do povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, stvara pretpostavke za punu fizičku i psihičku zaštitu zaposlenih. Neophodno je da se pravo na bezbjedno i zdravo radno mjesto poštuje na svim nivoima i da su svi odgovorni uključeni u stvaranje takvog radnog okruženja, uspostavljajući na taj način kulturu bezbjednosti i zdravlja na radu.

Upravo je to bila tema na koju je Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) je , kroz projekat IPA 2020 povećanje kapaciteta institucija nadležnih za harmonizaciju i implementaciju EU zakonskog okvira u oblasti konkurentnosti i inovativnosti, organizovao panel diskusiju na temu “Standard MEST ISO 45001 u funkciji poboljšanja bezbjednosti i zdravlja na radu”. Panel diskusija je održana 10. novembra 2023. godine, u hotelu Podgorica.

U ulozi izlagača na događaju je bio gdin Gorazd Sušnik, ekspert za zaštitu zdravlja i bezbjednosti na radu (Republika Slovenija), koji posjeduje višedecenijsko iskustvo stečeno na međunarodnom nivou u svim oblastima sistema menadžmenta zaštitom zdravlja, bezbjednošću na radu i životnom sredinom, kao i najbolje prakse u ovim oblastima (Knauf Insulation, Novartis, SIJ Acroni). Kao predsjednik Komore za zaštitu zdravlja i bezbjednosti na radu Slovenije, umrežen je sa ekspertima za zaštitu zdravlja i bezbjednosti na radu, regulatorima, zakonodavcima i predstavnicima akademske zajednice.
U ulozi moderatorke je bila gđa Đina Janković (Udruženje zaštite na radu Crne Gore), panelisti su bili: gdin Stevan Đurišić (Ministarstvo zdravlja), gđa Jovana Bošković (Ministarstvo rada i socijalnog staranja), gdin Zlatko Popović (Uprava za inspekcijske poslove Crne Gore), gđa Svetlana Ćulafić (INGEROP.ME d.o.o.) i gdin Branislav Šebek (Montinspekt d.o.o.).

Panel diskusiju je otvorio direktor Instituta za standardizaciju Crne Gore, gdin Zoran Glomazić, koji je u svom izlaganju istakao da je ova tema prepoznata kao značajna za Crnu Goru, što se potrvrđuje i velikim interesovanjem za prisustvo ovoj panel diskusiji. Standard 45001 je namijenjen organizacijama koje su svjesne značaja bezbjednosti zdravlja svojih zaposlenih i stalno nastoje da unaprijede i održavaju nivo fizičke, mentalne i društvene bezbjednosti radnika svih zanimanja kao i sprečavanje njihovih povređivanja.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore
UZNR

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.

Kontakt

Email:
info@uznr.me 
Telefon:  
+382 67 412 900
+382 20 671 340
Radno vrijeme:
pon - pet  8:00 - 16:00

Adresa

4. jul 109/3
81000 Podgorica
Crna Gora

UZNR UZNR UZNR