amp templates

Arhiva novosti

Mobirise
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Predavanje u JU Srednja građevinsko-geodetska škola ,,Inž. Marko Radević“, u Podgorici

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je, u saradnji sa NVO MADOP, 10.03.2023. godine uspješno realizovalo jedanaesto po redu predavanje iz oblasti zaštite i zdravlja na radu za učenike JU Srednje građevinsko-geodetske škole „Inž. Marko Radević“. Zbog velike zainteresovanosti profesora i uprave škole, ovo je već drugo predavnje u istoj obrazovnoj instituciji, kojem su ovoga puta prisutvovali budući tehničari geodezije niskogradnje i hidrogradnje, vodoinstalateri i monteri suve gradnje.

Cilj ovih predavanja, koja su realizovana u okviru projekta „Dostojanstven rad počinje dok si mlad“, finansiranog od strane Evropske komisije i dijelom Ministratva javne uprave u Crnoj Gori, je da se učenici upoznaju sa osnovnim načelima zaštite i zdravlja na radu, njihovim pravima i odgovornostima koje imaju kada zasnuju radni odnos, ali i obavezama i odgovornostima koje poslodavci imaju prema njima kao svojim zaposlenima.

Takođe, predstavnici NVO Mreže za afirmaciju dtuštveno odgovornog poslovanja, koji su bili predavači na ovom projektu, učenike su upoznali sa brojnim opsnim materijama sa kojima će biti u kontaktu na svojim budućim radnim mjestima. Govorili su im o brojnim štetnim efektima koje opasne materije mogu imati po zdravlje čovjeka i izazvati brojna profesionalna oboljenja, ukoliko se rizici ne prepoznaju na vrijeme i ne preduzmu mjere zaštite i zdravlja na radu. Takođe, skrenuli su im pažnju da sve te opasne materije mogu izazvati trajen eposljedice po živornu sredinu, ukoliko se nekontrolisano odlažu i na taj način dospiju u vazduh, žemljište i vode.

Shodno odgovorima koje su učenici dali, popunjavajući upitnik prije predavanja, kao i kroz interakciju tokom obuke, može se zaključiti da ne posjeduju gotovo nikakva znanja iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, što je posljedica neizučavanja ove teme u okviru obrazovnog procesa. Uzimajući u obzir da je sektor građevinarstva jedan od najrizičnijih s apekta povređivanja, neophodno je uložiti dodatne napore kada je u pitanju edukacija iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, kako učenika tako i nastvanika.

Projekat WB&T for #EmploYouth
Dostojanstven rad pocinje dok si mlad
NVO Prima @nvo_prima
Fondacija Ana i Vlade Divac @fondaciadivac
Youth Alliance @youth_alliance_krusevo
Toplum Gönüllüleri Vakfi - TOG @togvakfi
Partners Albania for Change and Development @partnersalbania
Projekat finansira Evropska unija @evropska_kuca, a kofinansira Ministarstvo javne uprave @min_javneuprave_cg u Crnoj Gori.
#mladicg #yhwbt #youthparticipation #YouthParticipationindex #youthhub

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Završna konferencija u okviru projekta "Dostojanstven rad počinje dok si mlad"

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je, u okviru projekta “Dostojanstven rad počinje dok si mlad”, na završnoj konferenciji, prezentovalo rezultate projekta i istraživanja koje su sprovedena prethodnih mjeseci.

Projekat “Dostojanstven rad počinje dok si mlad” finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave u Crnoj Gori, a realizovan je uz podršku NVO Prima i Mreže Omladinski HUB za Zapadni Balkan i Tursku, koja ima 67 članica.

Događaj je održan 23. februara u Podgorici.

Panelisti na ovoj konferenciji su bili:
• Branka Kankaraš, Ministarstvo prosvjete, Direktorat za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i cjeloživotno učenje
• Jovana Bošković, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Direkcija za zaštitu i zdravlje na radu
• Snežana Mijušković, Kancelarija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore
• Uroš Bulatović, Mreža za mlade
• Dragiša Damjanović, Nacionalna organizacija za podršku eTwinning mreže u Crnoj Gori

Đina Janković, projektna menadžerka u NVO Udruženju zaštite na radu Crne Gore, je predstavila rezultate anketiranja mladih starosti 16 do 29 godina, koje je Udruženje u projektnom periodu sprovodilo. Na taj način su, kroz anonimnu anketu u kojoj je učestvovalo 555 mladih, prikupljeni brojni podaci koji daju jasniju sliku o njihovom poznavanju prava, obaveza i odgovornosti iz radnih odnosa i iskustvima koja su imali na radnim mjestima na kojima su bili angažovani u prethodnih 5 godina, kada je u pitanju zaštita i zdravlje na radu, što je veoma važno, uzimajući u obzir činjenicu da u Crnoj Gori takvi podaci ne postoje.

S obzirom na to da je Crna Gora jedina zemlja u regionu i Evropi, u kojoj zaštita i zdravlje na radu nisu uključeni u obrazovni sistem, tokom prethodnih mjeseci Udruženje je realizovalo brojne edukativne radionice u srednjim stručnim školama u Podgorici, Bijelom Polju i Nikšiću, kao i na tehničkim fakultetima u Podgorici i na taj način, barem djelimično, upoznalo mlade ljude sa izazovima i problemima u oblasti zaštite i zdravlja na radu, s kojima će se suočiti dolaskom na tržište rada, nakon završenog procesa obrazovanja.

Upitnici koje su učenici i studenti popunjavali prilikom predavanja, koja su organizovana u srednjim stručnim školama i na fakultetima, daju uvid u nivo znanja mladih o zaštiti i zdravlju na radu, koji je na zabrinjavajuće niskom nivou. Kroz ovaj vid radionica je prošlo 298 učenika i studenata.

Branka Kankaraš iz Ministarstva prosvjete je naglasila da je u narednom periodu neophodno sprovoditi edukacije nastavnika i koordinatora prakse iz oblasti zaštite i zdravlja na radu. Jedino ukoliko se bude dodatno radilo sa njima oni će moći da prenesu svoje znanje na učenike.

Osim toga, predložila je da bi bilo veoma korisno organizovati različite vidove kreativnih radionica sa učenicima osnovnih škola, kako bi se oni na taj način mogli više zainteresovati za ovu temu i da bi shvatili koliko je za njih ovo značajno.

Jovana Bošković – Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Direkcija za zaštitu i zdravlje na radu je podsjetila na posvjećenost Ministarstva rada i socijalnog staranja radi na promovisanju dostojanstvenog rada zajedno sa socijalnim partnerima, ali i sa civilnim sektorom.

Podsjetila je da su povrede na radu mladih ljudi veoma česte i da se shodno podacima Evropske agencije za zaštitu i zdravlje na radu, svakih 9 minuta jedna mlada osoba povrijedi na radnom mjestu. Do sada se samo moglo pretpostavljati da su ti podaci slični i kada je u pitanju Crna Gora, ali zahvaljujući rezultatima istraživanja do kojih je došlo Udruženje zaštite na radu Crne Gore, stiče se jasnija slika, a ti rezultati će biti od velike koristi u budućem kreiranju politika. Naglasila je da će Direkcija za zaštitu na radu, u budućem periodu, raditi na proizvodnji statističkih podataka, pratiti rizike za mlade i podržavati kroz razne modele razmjenu dobrih praksi kako bi ih zaštitili na radnom mjestu.

Navela je i to da je Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u prethodnom periodu radilo na propisima koji bi trebalo da ograniče mlade ljude da učestvuju u nizu opasnih poslova i daju određene odgovornosti poslodavcima koje su ključne.

Snežana Mijušković – zamjenica Ombudsmana je podsjetila na ulogu Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore da se bavi promocijom, zaštitom i unapređenjem ostvarivanja prava i sloboda i u oblasti prava djeteta, mladih i socijalne zaštite, kao i na to da svaka država treba da omogući takve uslove u kojima neće doći do eksploatacije djece i da neće biti dječijeg rada.

“Suština je da naučimo djecu kao i njihove roditelje kome mogu da se obrate kada se nešto desi“ naglasila je u svom obraćanju. Iznijela je i svoj stav da djecu, od najranijeg uzrasta, treba edukovati o tome šta je to zaštita na radu i šta sve donosi uključenje u proces rada i da sa tim treba započeti što ranije – već u vrtićima, kako bi oni usvojili pozitivna znanja na vrijeme, jer dolaskom u srednju školu i na fakulet za sticanje takvih znanja je već kasno.

Apelovala je da se ulože dodatni napori kako bi Lista opasnih poslova za mlade konačno ugledala svjetlost dana, što bi svima olakšalo proces. Lista je finalizovana još 2020. godine, ali se još uvijek čeka validacija pravnog instrumenta od strane Sekreterijata za zakonodavstvo.

Uroš Bulatović – je natjerao sve prisutne da se zamisle kada je, kao član UO Mreže za mlade, podsjetio da su mladi u velikoj mjeri izgubili povjerenje, budući da se kao društvo bavimo samo pojedinačnim problemima i ne vodimo računa o tome da 70-80% zanimanja, za koja se mladi ljudi trenutno obrazuju, neće postojati za par godina. Smatra da da se mladima bavimo samo „od teme do teme“ i „od inicijative do inicijative“, a da zapravo mladi treba više da budu uključeni u donošenje politika koje se tiču mladih i da je potrebno mnogo više uraditi na njihovom ekonomskom osnaživanju, ali im i kroz sistem obrazovanja pružiti adekvatna, neophodna znanja.

Kao predsjednik Unije mladih preduzetnika dodao je da mladi poslodavci nemaju jasno definisane obaveze i odgovornosti i da nisu upućeni u postojanje Zakona o ZZNR i da se taj problem mora rješavati na međuresornom nivou i međusektorskom nivou, gdje je neophodno prisustvo obrazovnih institucija.

Dragiša Damjanović – iz Nacionalne organizacija za podršku eTwinning mreže u Crnoj Gori je podsjetio da su znanja učenika o zaštiti i zdravlju na radu na nekom ne tako zavidnom nivou, a da je realizacija tih nastavnih jedinica je na još manjem nivou.

Iznio je svoja zapažanja da mladi nastavnici - pripravnici ne poseduju gotovo nikakva znanja koja proističu iz radnih odnosa, kao ni ona koja se odnose na zaštitu i zdravlje na radu i mobing koji je regulisan Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu. Budući da ne poznaju svoja prava, obaveze i odgovornosti, teško je očekivati da znanja mogu prenijeti učenicima.

Upoznao je prisutne sa jednim vrlo zanimljivim i zabrinjavajućim podatkom - da se samo 4,8% mladih u Crnoj Gori izjasnilo da su zanimanja, za koje postoji ponuda u obrazovnom sistemu, zanimljiva i prihvatljiva.

Zaključci konferencije “Dostojanstven rad počinje dok si mlad”:

1. Iako su rezultati istraživanja zabrinjavajući, nikoga nisu iznenadili, što dovodi do zaključka da je većina svjesna stanja u ovoj oblasti;

2. Neophodno je o ovoj temi govoriti mnogo više, a konferencije koje se bave ovom tematikom ne bi trebalo da traju kraće od tri dana, uzimajući u obzir činjenicu koliko je ova oblast multidisciplinarna i koliko je prisutne podstakla na diskusiju;

3. Budućnost ovog društva je u mladima, a odgovornost za kreiranje njihove bezbjedne i zdrave budućnosti je u školama. Da bismo to postigli, neophodno je što prije započeti sa edukacijom nastavnika iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, kako bi oni mogli svoja znanja prenijeti učenicima, što je već definisano obrazovnim programima srednjih stručnih škola, a što se do sada u praksi, uglavnom, nije primjenjivalo;

4. Neophodno je nastaviti sa obukama iz oblasti zaštite i zdravlja na radu i time doprinijeti podizanju svijesti o ovoj temi, ali bi najbolji efekat mogao biti postignut organizovanjem radionica koje bi uključivale djecu predškolskog uzrasta (u vrtićima) i djecu u osnovnim školama;

5. Prema mišljenju svih prisutnih, poražavajuće je da se niko od medija nije odazvao pozivu da isprati jedan ovako značajan događaj, pa je u budućem periodu neophodno uraditi mnogo više na animiranju novinara kako bi prepoznali značaj ove teme.

Projekat WB&T for #EmploYouth
Dostojanstven rad pocinje dok si mlad
NVO Prima @nvo_prima
Fondacija Ana i Vlade Divac @fondaciadivac
Youth Alliance @youth_alliance_krusevo
Toplum Gönüllüleri Vakfi - TOG @togvakfi
Partners Albania for Change and Development @partnersalbania
Projekat finansira Evropska unija @evropska_kuca, a kofinansira Ministarstvo javne uprave @min_javneuprave_cg u Crnoj Gori.
#mladicg #yhwbt #youthparticipation #YouthParticipationindex #youthhub

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Sastanak u Ministarstvu rada i socijalnog staranja

Predstavnici Udruženja zaštite na radu Crne Gore Zdenko Janković i Đina Janković su 24.01.2023. godine imali sastanak sa novim direktorom Direktorata za rad i zapošljavanje Aleksanderom Memčevićem. Sastanku su prisustvovale i koleginice iz Direkcije za zaštitu na radu – načelnica Danijela Šuković, Jovana Bošković i Maja Mijović.
Sastanak je organizovao direktor Memčević u cilju uspostavljanja uspješne saradnje i potpisivanja Memoranduma o saradnji.

Projekat WB&T for #EmploYouth
Dostojanstven rad počinje dok si mlad
NVO Prima @nvo_prima
Fondacija Ana i Vlade Divac @fondaciadivac
Youth Alliance @youth_alliance_krusevo
Toplum Gönüllüleri Vakfi - TOG @togvakfi
Partners Albania for Change and Development @partnersalbania
Projekat finansira Evropska unija @evropska_kuca, a kofinansira Ministarstvo javne uprave @min_javneuprave_cg u Crnoj Gori.
#mladicg #yhwbt #youthparticipation
#YouthParticipationindex #YOUTHHUB 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Predstavljanje Indeksa učešća mladih Crne Gore za 2021.

NVO Prima, u okviru Nedjelje učešća mladih, predstavila je Indeks učešća mladih za 2021. godinu. Istraživanje se sprovodi već 6 godina u okviru projekta "Zapadni Balkan i Turska za EmploYouth", koji finansira Evropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore Nedjelja učešća mladih je održana od 23. do 30. januara ove godine, tokom koje je javnost upoznata sa položajem mladih ljudi u Crnoj Gori i nalazima Indeksa učešća mladih.

Aida Perović, izvršna direktorica u NVO Prima i nacionalna koordinatorka Mreže Omladinski HUB za Zapadni Balkan i Tursku u Crnoj Gori, objasnila je da je Indeks učešća mladih važan instrument za lobiranje za bolje politike za mlade, naročito za one mlade koji dolaze iz osjetljivih grupa: “Indeks učešća mladih koji NVO Prima objavljuje poslednjih šest godina u okviru projekta “WB&T for EmploYouth – Podrška zapošljavanju mladih iz osjetljivih grupa”, je važan za praćenje trenda napretka, odnosno nazadovanja naše zemlje kada je u pitanju uključenost mladih. NVO Prima implementira projekat u Crnoj Gori, a u zemljama partnerima projekat realizuju Fondacija Ana i Vlade Divac iz Srbije, Pokret za promjene i razvoj iz Albanije, Savez mladih – Kruševo iz Sjeverne Makedonije i Fondacija volontera zajednice iz Turske. Projekat je dio aktivnosti Mreže Omladinski HUB za Zapadni Balkan i Tursku, koja ima 67 članica.”

Aleksandra Gligorović, viša istraživačica u NVO Prima, predstavila je Indeks učešća mladih koji uključuje podatke o političkoj, društvenoj i ekonomskoj participaciji mladih u Crnoj Gori, koji obuhvata indikatore iz 2021. godine: “ Mladi u Crnoj Gori nisu dovoljno uključeni u sve sfere koje istraživanje obuhvata. Podaci o ekonomskom učešću mladih govore da se kvalitet života mladih smanjuje - u 2021. stopa nezaposlenih mladih bila je najveća u poslednjih 7 godina, i to 32,5 %. Svaka peta mlada osoba nezaposlena je duže od 12 mjeseci.

Na osnovu prikupljenih podataka, evidentno je da stepen društvenog učešća mladih u svim zemljama koje su obuhvaćene istraživanjem još uvijek nije dovoljno visok. Stanje društvene participacije mladih je slično u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, dok je situacija nešto više zabrinjavajuća u Turskoj i Albaniji.

Alarmantan je nalaz da je 25% od ukupnog broja osoba u zatvoru u Crnoj Gori čine mladi.

Situacija u pogledu političkog učešća u svim zemljama učesnicama je nepovoljna i treba je značajno poboljšati. Vrijednosti indeksa političkog učešća u 2021. godini kretale su se od oko 29 u Turskoj do 50 u Srbiji, što je daleko od cilja od 100.

Zabrinjavajući je podatak da u našoj zemlji tradicionalno nemamo mladih gradonačelnika ni gradonačelnica, kao ni ministara i ministarki. Takođe, mladi u crnogorskom parlamentu čine samo 5%, preciznije 4 poslanika, dok mladih poslanica uopšte nema.”

Danijela Vujošević, predstavnica Ministarstva sporta i mladih objasnila je da se Ministarstvo zalaže za pobolšanje položaja mladih, i prilagođavanje politika njihovim potrebama: “Ministarstvo ulaže kontinuirane napore kako bi obezbijedilo uslove za bolje učešće mladih u Crnoj Gori, a to će biti primijenjeno i u Strategiji za mlade za period od naredne 4 godine. Strategiju kreiramo zajedno sa predstavnicima civilnog sektora, Omladinskih servisa i mladih, kako bi napravili dokument koji je po mjeri mladih. Strategija će najvjerovatnije biti usvojena u drugom kvartalu ove godine. Takođe, nadamo se da će Ministarstvo nakon 3 godine pauze ponovo otvoriti konkurs za podršku projektima NVO koje realizuju aktivnosti predviđene Akcionim planom i Strategijom.”

Elvis Beriša, potpredsjednik Mreže za mlade, predstavio je rad Omladinskog parlamenta koji je po prvi put organizovan na Dan volontera, petog decembra prošle godine: “ Omladinski parlament je rezultat višemjesečnog rada mladih iz organizacija civilnog društva i političkih partija, sa ciljem da uključimo mlade koji će govoriti o prioritetnim problemima sa kojima se suočavaju. Fokusirali smo se na dvije teme od značaja za mlade: oblast obrazovanja i ekonomske politike. Veliki broj mladih je iskazalo interesovanje, okupili smo raznoliku grupu iz sve 3 regije Crne Gore. Ti mladi su predstavili svoje inicijative i nadamo se da u narednom periodu neće izostati podrška institucija. Nažalost, pitanje položaja mladih i dalje nije jedna od prioritetnih stavki. Ohrabruje nas što smo uspjeli da pošaljemo poruku da mladi žele promjene i da su spremni da budu dio promjena.”

Projekat WB&T for #EmploYouth
Dostojanstven rad pocinje dok si mlad


NVO Prima @nvo_prima
Fondacija Ana i Vlade Divac @fondaciadivac
Youth Alliance @youth_alliance_krusevo
Toplum Gönüllüleri Vakfi - TOG @togvakfi
Partners Albania for Change and Development @partnersalbania
Projekat finansira Evropska unija @evropska_kuca, a kofinansira Ministarstvo javne uprave @min_javneuprave_cg u Crnoj Gori.

#mladicg #yhwbt #youthparticipation
#YouthParticipationindex #YOUTHHUB

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Sastanak sa predstavnicima NVO Mladi Romi

Na sastanku sa predstavnicima NVO Mladi Romi – Samirom Jahom i Nermom Softić, koji su kroz projekat koji finansira Američka ambasada u Crnoj Gori obezbjedila alat i opremu za 30 sakupljača sekundarnih sirovina u 11 opština, što će, smatraju, doprinijeti poboljšanju uslova rada u narednom periodu, bilo je govora o neophodnosti njihovog osposoblajvanja za bezbjedan rad i upoznavanja sa rizicima koje ta vrsta posla nosi.

Nedostatak dostojnog posla, je posebno izražen među ranjivim grupacijama kojima pripadaju mladi Romi, kojih prema podacima sa posljednjeg popisa stanovništva, u Crnoj Gori živi nešto više od 8 hiljada, dok su procjene da je taj broj veći od 12 hiljada.

58% mladih Roma je bez posla i van sistema obrazovanja i obuke (NEET kategorija) u poređenju sa 13% mladih na nivou EU. U tu kategoriju spadaju sakupljači sekundarnih sirovina koji obavljaju taj posao na crno, odnosno bez bilo kakvih prava iz oblasti radnih odnosa, bez osiguranja i drugih benifita koji imaju zaposlena lica, kao i bez neophodne zaštite na radu.

Povrede su, tokom obavljanja ovih poslova česte, ali ih oni ne prijavljuju jer najčešće nemaju zdravstveno osiguranje, a i zbog potrebe svakodnevnog obavljanja posla i prehranjivanja porodice, usljed čega nemaju vremena za liječenje.

Nezaposlenost mladih Roma, NEET status i okolnosti koje ih primoravaju da rade u zoni sive ekonomije u neadekvatnim uslovima – pogađa ne samo te mlade osobe, već i njihove porodice, onemogućavajući lični i profesionalni razvoj pojedinaca i negativno se odražavajući na društvo u cjelini.


Projekat WB&T for #EmploYouth
Dostojanstven rad pocinje dok si mlad

NVO Prima @nvo_prima
Fondacija Ana i Vlade Divac @fondaciadivac
Youth Alliance @youth_alliance_krusevo
Toplum Gönüllüleri Vakfi - TOG @togvakfi
Partners Albania for Change and Development @partnersalbania
Projekat finansira Evropska unija @evropska_kuca, a kofinansira Ministarstvo javne uprave @min_javneuprave_cg u Crnoj Gori.
#mladicg #yhwbt #youthparticipation
#YouthParticipationindex #YOUTHHUB 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Predavanje na Elektro fakultetu
Podgorica, 16.12.2022.

Dana 16.12.2022. održano je deseto po redu predavanje iz oblasti zaštite i zdravlja na radu na Elektro fakultetu, u Podgorici, u saradnji NVO UZNR CG i NVO MADOP.
Cilj ovog predavanja, kao i svih prethodnih, koja se, u okviru projekta “Dostojanstven rad počinje dok si mlad”, organizuju u saradnji sa NVO Prima i uz finansijsku podršku Evropske komisije, je da se mladi ljudi upoznaju sa osnovnim načelima zaštite i zdravlja na radu, njihovim pravima i odgovornostima koje imaju kada zasnuju radni odnos, ali i obavezama i odgovornostima koje poslodavci imaju prema njima kao svojim zaposlenima.
Osim toga, cilj ovog predavanja je bilo upoznavanje studenata, budućih elektro inženjera, sa brojnim opasnim materijama, koje se mogu sresti u elektronskom otpadu, a poseban rizik predstavljaju po zdravlje ljudi i životnu sredinu, kao elektronski otpd. Sa ovom temom su ih upoznali predstavnici NVO MADOP.
Nažalost, usljed organizovanja obuke u terminu završnih kolokvijuma i ispita na fakultetu, zainteresovanost studenata za ovo predavanje nije bila na zadovoljavajućem nivou. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Predavanje u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na radionici koja je održana u periodu od 26. do 28. oktobra, a na kojoj su učesnici bili predstavnici različitih ministarstava, prepoznati su brojni izazovi sa kojima se zaposleni u javnom sektoru svakodnevno susreću, kada je u pitanju oblast ZZNR, ali i nizak nivo znanja o ovoj veoma važnoj temi.

Jedan od prepoznatih problema je bio taj da građevinski inspektori (njih 35), koji poslove obavljaju u okviru Minstarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, prilikom inspekcijskih nadzora na gradilištima nemaju zaštitnu opremu.
Zaposleni koji su bili učesnici ove radionice su sa ovim problemom upoznali svoje nadležne, te je, shodno tome, donijeta odluka da Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje, odvoji sredstva za kupovinu zaštitne opreme za sve građevinske inspektore.

Nakon toga su organizovali obuku iz oblasti ZZNR za zaposlene u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, 16.11.2022. godine, a predavači su bili: generalna sekretarka i projektna koordinatorka Udruženja zaštite na radu Crne Gore - Đina Janković i potpresjednik Udruženja zaštite na radu Crne Gore i inspektor zaštite i zdravlja na radu – Zlatko Popović.

Cilj ove obuke je bilo upoznavanje zaposlenih sa osnovnim načelima ZZNR, njihovim pravima i odgovornostima koje imaju, ali i obavezama i odgovornostima koje poslodavac ima prema njima kao svojim zaposlenima.

Istraživanje koje je Udruženje zaštite na radu Crne Gore sprovelo u prethodnom periodu, pokazuju da su zaposleni u javnom sektoru, kojih je preko 50.000, često nedovoljno informisani o važnosti ove teme, pa shodno tome nisu ni adekvatno zaštićeni na radnim mjestima, a kao rezultat imamo česte lakše i teške povrede.

Budući da poremećaji mišićno-koštanog sistema (MKS) spadaju u najčešća profesionalna oboljenja savremenog svijeta, a uzimajući u obzir činjenicu da najveći broj zaposlenih u ministarstvu obavlja upravo administrativne poslove, akcenat obuke bio je na podizanju svijesti o važnosti prevencije poremećaja MKS povezanih sa radom koji podrazumijeva dugotrajno statično držanje tijela u sjedećem položaju.

Uzimajući u obzir činjenicu da je ovo ministarstvo nadležno za uređenje prostora i izgradnju objekata, na obuci su bili prisutni i zaposleni u Direktoratu za građevinarstvo i Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje – u okviru kojeg su radno angažovani urbanističko-građevinski inspektori.

S obzirom na to da je građevinski sektor najrazvijenija industrijska grana u Crnoj Gori, ali istovremeno i najrizičnija s aspekta bezbjednosti, na šta podsjećaju podaci o broju povreda na radu sa smrtnim ishodom, drugi dio obuke je bio posvećen osnovnim rizicima prilikom izvođenja radova na gradilištima, kao i o mjerama zaštite i zdravlja na radu. U prethodno pomenuto se ubrajaju: opšte, organizacione i tehničke mjere zaštite, periodični pregledi i ispitivanja, znakovi ZZNR i uputstva za bezbjedan rad, kao i periodična osposobljavanja za bezbjedan rad i provjera zdravstvenih sposobnosti.

Zaključak: Dobro upravljanje rizicima na radnom mjestu od koristi je za sve zaposlene, ali i poslodavce, bez obzira na to da li je u pitanju javni ili privatni sektor.
Na ovo upućuje i činjenica da se ogromni troškovi koji nastaju (4-6% BDP) isplaćuju iz budžeta za saniranje posljedica nastalih od neprimjenjivanja mjera ZZNR. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Predavanje na Mašinskom fakultetu

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je 09.11.2022. godine, u saradnji sa NVO MADOP, uspješno realizovalo deveto po redu predavanje iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, za studente Mašinskog fakulteta.

Cilj ovih predavanja je da se studenti upoznaju sa osnovnim načelima zaštite i zdravlja na radu. I ovo predavanje je pokazalo veoma nizak nivo znanja studenata o zaštiti i zdravlju na radu u njihovom budućem radu, kao i neophodnost uvođenja ovog predmeta.

Osim toga, poseban akcenat je stavljen i na zaštiti zdravlja i životne sredine od uticaja opasnih materija. Kako da prepoznaju rizike opasnih materija, kako da se na adekvatan način zaštite, ali i kako da ih pravilno odlažu, studentima prezentovali predavači iz NVO MADOP. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Predavanje na Metalurško-tehnološkom fakultetu

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je, u saradnji sa NVO MADOP, 07.11.2022. godine uspješno realizovalo osmo po redu predavanje iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, za studente Metalurško-tehnološkog fakuleta, a predavanju su prisustvovali i profesori.
Cilj ovih predavanja je da se studenti upoznaju sa osnovnim načelima zaštite i zdravlja na radu, ali i uticajem opasnih materija, koje su prisutne u metalutško-tehnološkim procesima rada, na zdravlje zaposlenih i životnu sredinu, o čemu su sa studentima razgovarali predstavnici NVO UZNR CG i NVO Mreže za afirmaciju društveno odgovornog poslovanja.
U ranijem periodu je bilo riječi o otvaranju novog studijskog programa, upravo na ovom fakultetu, koji bi obuhvatio oblast zaštite i zdravlja na radu, ali zbog nedostatka kapaciteta, kadrova i novčanih sredstava, ovaj plan nikada nije realizovan, ali to ne znači da se ova tema neće ponovo aktuelizovati ukoliko se stvore adekvatni uslovi za to.
Za sada ostaje mogućnost uvođenja predmeta zaštite i zdravlja na radu kroz koji bi se budući inženjeri metalurgije, hemijske tehnologije i zaštite životne sredine upoznali sa ovom veoma značajnom temom. Na taj način bi studenti na vrijeme, prije stupanja na tržište rada, usvojili osnovna znanja o zaštiti i zdravlju na radu u cilju preventivnog djelovanja, a što bi im omogućilo da usvoje pozitivan odnos o ovoj temi, stekli bi znanja, razvili vještine i sposobnosti da identifikuju opasnosti i rizike na radnom mjestu i nađu rešenja za njihovu potpunu eliminaciju ili umanjivanje do prihvatljivog nivoa, a sve u skladu s ubrzanim razvojem tehnologija.
Znanja stečena na ovaj način, tokom obrazovanja i razvoja ličnosti, su najbolja osnova za njihovo dalje proširivanje i usavršavanje kod budućih učesnika u radnim procesima. Posjedovanje znanja iz oblasti zaštite na radu sa stanovišta bezbjednosti važno je za studente i prilikom izvođenja praktične nastave u laboratorijama i kod poslodavca. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Sastanak u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore

Đina Janković, generalna sekretarka i projektna koordinatorka Udruženja zaštite na radu Crne Gore je 29.09.2022. godine imala sastanak sa šeficom Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Dragicom Šćekić.
Razgovarale su o mogućnosti uspostavljanja saradnje u cilju edukacije mladih koji se nalaze na evidenciji ZZZCG, o osnovnim pravima, obavezama i odgovornostima s kojima treba da budu upoznati, prije stupanja u radni odnos, a koja se odnose na zaštitu i zdravlje na radu. 
Budući da ZZZCG već organizuje brojne edukacije, obuke iz oblasti zaštite i zdravlja na radu bi bile korak više koji bi mladima pružio neophodna znanja iz ove oblasti.
U prilog tome ide i činjenica da je ZZZCG uključen u program Garancije za mlade, koji je još uvijek u početnoj fazi u Crnoj Gori. Ovaj program obuhvata mlade koji imaju između 15 i 30 godina, a posebnu pažnju treba posvetiti i pitanju onih mladih koji se karakterišu kao NEET – mladi koji imaju između 15 i 30 godina, a koji nisu ni zaposleni, ne obrazuju se, niti se usavršavaju (Not in Employment, Education or Training), a koji su ciljna grupa projekta „Dostojanstven rad počinje dok si mlad“, koji realizuje Udruženje zaštite na radu Crne Gore.
Istraživanja pokazuju da je 2019. broj NEET mladih u EU iznosio 212 hiljada.
Funkcionisanje Garancija za mlade podrazumijeva obavezu saradnje sa organizacijama koje se bave pitanjima mladih, a jedino na taj način će biti moguće da program Garancija funkcioniše na najbolji mogući način i – što je još važnije – da da rezultate koji to dokazuju.
U narednom periodu će biti organizovan sastanak sa direktorom ZZZCG g-dinom Goranom Folićem u cilju uspostavljanja saradnje i mogućnosti distribucije priručnika “Šta mladi treba da znaju o zaštiti i zdravlju na radu“ u područnim jedinicama Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Predavanje u JU Srednja građevinsko-geodetska škola „Inž. Marko Radević“  

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je, u saradnji sa NVO MADOP, 03.11.2022. godine uspješno realizovalo sedmo po redu predavanje iz oblasti zaštite i zdravlja na radu za učenike JU Srednja građevinsko-geodetska škola “Inž. Marko Radević".
Predavanju su prisustvovale predstavnice Ministarstva prosvjete, Direktorata za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i cjeloživotno učenje - Tamara Martinović i Marija Milić.
Cilj ovih predavanja, koja se realizuju u okviru projekta “Dostojanstven rad počinje dok si mlad”, finansiran od strane Evropske komisije, je da se učenici upoznaju sa osnovnim načelima zaštite i zdravlja na radu, njihovim pravima i odgovornostima koje imaju kada zasnuju radni odnos, ali i obavezama i odgovornostima koje poslodavci imaju prema njima kao svojim zaposlenima.
Poseban akcenat je stavljen na opasne materije u građevinskom sektoru, s kojima se zaposleni u ovoj grani industije svakodnevno susreću, o čemu su govorili predstavnici NVO MADOP, s aspekta profesionalnih oboljenja i zagađenja životne sredine.
Shodno odgovorima koje su đaci dali, popunjavajući upitnik prije predavanja, može se zaključiti da ne posjeduju gotovo nikakva znanja iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, što je posljedica neizučavanja ove teme u okviru obrazovnog procesa. Ovo je jedan od razloga zašto ova škola nije ušla u sistem dualnog obrazovanja, jer je bez adekvatnih znanja i primjene mjera iz oblasti zaštite i zdravlja na radu - nemoguće realizovati praktičnu nastavu na radnim mjestima na kojima postoji izražen rizik od povređivanja.
Napomena: Građevinski sektor je najrazvijenija industrijska grana u Crnoj Gori koja zapošljava između 17 i 20 hiljada ljudi, ali istovremeno i najrizičnija sa aspekta bezbjednosti, na šta podsjeća podatak da je u prošloj godini na crnogorskim gradilištima život izgubilo 7 ljudi, a isti broj smrtno stradalih je zabilježen i za prvih 10 mjeseci ove godine.
Ovo potvrđuje neophodnost uvođenja zaštite i zdravlja na radu u obrazovni sistem Crne Gore kako bismo spriječili da mladi ljudi, budući nosioci razvoja našeg društva, zbog neinformisanosti budu neadekvatno zaštićeni na radnom mjestu.
Ukoliko se mladima obezbijede informacije koje su im potrebne oni će biti bolje pripremljeni za svoje prvo radno iskustvo i razumjeće svoja prava i dužnosti u odnosu na pravednu radnu praksu i radna prava. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Regionalna radionica „Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i ključnih aktera za sprovođenje i monitoring postojećih propisa zaštite i zdravlja na radu i uslova rada“ 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je, u saradnji sa BALcanOSH mrežom, organizovalo prvi dio Regionalne radionice “Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i ključnih aktera za sprovođenje i monitoring postojećih propisa zaštite i zdravlja na radu i uslova rada, u Budvi, u periodu od 05. do 07. oktobra 2022. godine.
Obuka je održana za predstavnike sindikata, poslodavaca, doktora medicine rada, stručnih lica za zaštitu i zdravlje na radu i zaposlenih, u okviru projekta “Poboljšanje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu, kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji“.
Cilj projekta: Jačanje uticaja organizacija civilnog društva u regionu za efikasno i odgovorno učešće u procesima politike i reformama u oblasti zaštite i zdravlja na radu u zemljama Zapadnog Balkana.
Specifični cilj projekta: Dinamičnije civilno društvo kroz umrežavanje, zagovaranje, dugoročno strateško organizaciono planiranje i podsticanje nivoa uključenosti i uključivanja organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka u vezi sa bezbjednim uslovima rada.
Cilj ove obuke je bilo jačanje kapaciteta ključnih aktera uključenih u sprovođenje propisa o zaštiti i zdravlju na radu i uslovima rada, ali i predlaganje rješenja za postizanje šest strateških ciljeva, koji su prepoznati kao ključni u strategiji razvoja zaštite i zdravlja na radu u regionu do 2023. godine:

1. Efikasan pravni okvir (politike ZZNR)
2. Edukacija/sistem obrazovanja ZZNR
3. Jačanje kapaciteta ZZNR
4. Promocija i podizanje javne svijesti o ZZNR
5. Evidencije ZZNR (povrede na radu i profesionalna oboljenja)
6. Sektorska i međusektorska saradnja

Dvadeset dvoje učesnika je iznosilo svoja zapažanja i brojne izazove i probleme s kojima se svakodnevno suočavaju kao zaposleni, poslodavci, doktori medicine rada i stručna lica.
Svi prisutni su bili saglasni oko činjenice da je nacionalna zakonska regulativa usklađena sa neophodnim direktivama, međutim ono što nedostaje u Crnoj Gori je efikasna i dosljedna primjena pravnog okvira, dok je za adekvatnu implementaciju neophodan veći stepen odgovornosti.
Neinformisanost i nedostatak edukacije je prepoznat kao jedan od ključnih problema, posmatrano iz ugla poslodavaca, pri čemu su oni takođe iznijeli primjedbu da nisu dovoljno stimulisani od strane države, jer uz brojne “namete“ ovo je za njih samo još jedna biznis barijera. Primijetili su, takođe, da ukoliko bi na vrijeme i na pravi načini bili informisani o benefitima ove vrste ulaganja u svoje zaposlene, ne bi imali ništa protiv da ulažu u ZZNR. Predložili su da bi najbolji način za upoznavanje poslodavaca sa zakonskim obavezama iz ove oblasti trebalo da bude prilikom registrovanja firme, kada bi im bile dostavljane relevantne informacije, ali i zahtijevano od njih da posjeduju svu neophodnu dokumentaciju iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, što bi im bio uslov za obavljanje djelatnosti.
Jedan dio učesnika je, kao jedan od problema, iznio zapažanje da sindikati ne obavljaju svoju ulogu s aspekta bezbjednog rada, a razlog vide u needukovanosti sindikalnih predstavnika o pravima zaposlenih, kao i o obavezama i odgovornostima poslodavaca kada je u pitanju ZZNR. Osim edukacije o zaštiti i zdravlju na radu, naveli su da je neophodna i edukacija zaposlenih i predstavnika zaposlenih o uspješnom pokretanju socijalnog dijaloga.
Kao poseban problem, karakterističan za Crnu Goru, prepoznata je nezainteresovanost zaposlenih da se sindikalno organizuju, usljed straha od represivnih mjera u vidu disciplinskog postupka i otkaza.
Predloženo je da se u većoj mjeri rade i primjenjuju komparativne analize i dobre prakse onih zemalja gdje to funkcioniše, ali i kontinuirana saradnja na bipartitan nivou između poslodavca i zaposlenih.
U praksi veliki problem predstavlja to što ljekari, iz razloga što ne žele da preuzmu tu vrstu odgovornosti, vrlo često ne popunjavaju četvrtu stranu povredne liste. Predloženo je da bi bilo neophodno naći način da se ljekari na neki način stimulišu da bi prijavili povredu na radu koju su konstatovali.
S aspekta nemogućnosti dokazivanja uzroka oboljevanja usljed izloženosti određenim štetnim uticajima na radnom mjestu, što je dovelo do toga da u Crnoj Gori nije registrovano ni jedno profesionalno oboljenje od 2015. godine - po mišljenju doktora medicine rada, najrealnije bi bilo obnavljanje saradnje sa Institutom za medicinu rada Dr Dragomir Karajović ili uspostavljanje saradnje sa nekim drugim institutom u regionu. Naglasili su da za formiranje Zavoda za medicinu rada u Crnoj Gori ne postoje adekvatni uslovi, prvenstveno kadrovi, i da bi planiranje takvog projekta bilo neracionalno.
Prisutni su naveli brojne primjere ljudi iz svog okruženja/kolega, koji su oboljeli od različitih bolesti uzrokovanih uslovima radne sredine, a jedan od primjera je slučaj šestoro zaposlenih u KCCG-u, na odjeljenju patologije, oboljelih od TBC-a, pa je, shodno tome, u narednom periodu nephodno staviti akcenat na iznalaženje načina za rješavanje problema sa aspekta profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom.
Doveden je u pitanje kvalitet zdravstvenih pregleda zaposlenih, s obzirom na to da su iznijeti brojni primjeri koji ukazuju na to da se pregledi vrlo često rade “pro forma”, a razlog tome je nepostojanje kontrole rada doktora medicine rada. Ovo potvrđuje i činjenica da u Crnoj Gori ima 17 javnih zdravstvenih ustanova i 12 privatnih, a ukupno 12 doktora medicine rada (koliko ih po pretpostavci ima u Crnoj Gori) obavlja poslove u tih 29 ustanova.
Predloženo je osnivanje nacionalnog osiguravajućeg društva i funkcionisanje istog po principu koji je nekada postojao, a podrazumijevao je odvajanje 0,5 % zarade namijenjenih za osiguranje od povreda i profesionalnih bolesti. Pomenuti procenat zarade bi se preusmjeravao upravo u to akcionarsko društvo, koje bi 51% bilo u vlasništvu države.
Ugovori o djelu su, po tvrdnji inspektora rada za oblast ZZNR potpuno van sistema, ali čak i u slučajevima kad neko obavlja dopunski rad, mora biti osiguran. Inspektori se u praksi susreću i sa problemom termina “upućeni stranac“, kada su u pitanju zaposleni koji dolaze iz inostranstva.
Takođe, u smislu izvještavanja EK, inspektorima predstavlja veliki izazov definisanje pojma „preduzetnik“. Naime, u smislu Zakona o djelatnosti preduzetnika, preduzetnik je fizičko lice koje obavlja djelatnost radi sticanja dobiti, ali takođe zapošljava radnike u skladu sa zakonom, što nije u skladu s definicijom „self-employed“, koji poznaje EU.
U praksi se inspektori često susreću sa problemima u slučajevima kada je država investitor, a dođe do povrede na radu, pri čemu taj investitor nije upoznat sa svojim zakonskim obavezama. Problem se javlja i zbog nedefinisanih nadležnosti i Zakona o državnim službenicima i nameštenicima, koji se u tim slučajevima primjenjuje, pa nadležnost ima Upravna inspekcija, a ne Inspekcija rada za oblast ZZNR.
Neki od izazova su i pronalaženje načina da se motivišu poslodavci da upućuju svoje zaposlene na periodične ljekarske preglede, da se pronađu mehanizmi kontrole kvaliteta procjene rizika, kao i da se na efikasniji način utvrdi uloga stručnog lica koje bi moralo ukazivati poslodavcu na ispunjavanje uslova radne sredine.
Prisutni su, shodno navedenim brojnim problemima u ovoj oblasti, bili saglasni da postoji potreba za osnivanjem zavoda ili komore za zaštitu i zdravlje na radu koja bi se, između ostalog, bavila istraživanjima o tome kako proces rada utiče na zdravlje zaposlenih, a detektovanje slabosti, i pronalaženje načina za njihovo eliminisanje, uz jasno definisane nadležnosti i praćenje realizacije u praksi, je jedini način za postizanje rezultata koji imaju za cilj unapređenje oblasti zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Predavanje u JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje „Sergije Stanić“

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je, u saradnji sa NVO MADOP, u cilju obilježavanja Evropske nedjelje zaštite i zdravlja na radu, 25.10.2022. godine uspješno realizovalo šesto po redu predavanje iz oblasti zaštite i zdravlja na radu za učenike JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje “Sergije Stanić” - smjerova kuvar i restorater.

Takođe, jedan dio predavanja je bio posvećen upoznavanju učenika sa opasnim materijama, načinima i mjerama zaštite u cilju očuvanja zdravlja, ali i načinoma odlaganja, u cilju očuvanja životne sredine. Sa oviom temom su ih bliže upoznali eksperti iz NVO MADOP.

Cilj ovih predavanja, koja se realizuju u okviru projekta “Dostojanstven rad počinje dok si mlad”, je da se mladi ljudi upoznaju sa osnovnim načelima zaštite i zdravlja na radu, njihovim pravima i odgovornostima koje imaju kada zasnuju radni odnos, ali i obavezama i odgovornostima koje poslodavci imaju prema njima kao svojim zaposlenima.

Budući da u Crnoj Gori zaštita i zdravlje na radu nisu implementirani u obrazovni sistem, prije predavanja je sprovedeno anketiranje učenika, kako bi se stekao uvid u nivo njihovog znanja kada je ova oblast u pitanju, uzimajući u obzir to da se obrazuju za zanimanja koja nose brojne rizike s aspekta bezbjednosti. Rezultati anketiranja pokazuju da je neophodno mnogo više raditi na edukaciji, s obzirom na to da su mladi ljudi posebno podložni povredama na radu i da je kod njih rizik od povređivanja 40% veći nego kod starijih zaposlenih.

Do povređivanja najčešće dolazi zato što rade suviše naporno i/ili suviše brzo kako bi ostavili dobar utisak. Često nisu svjesni opasnosti od opreme na kojoj rade i ne poznaju dovoljno radno mjesto. Želja da pokažu da su u stanju da obavljaju posao može povećati vjerovatnoću da će doći do povrede. Uz to, mladi koji nisu potpuno upoznati sa svojim pravima ili nemaju dovoljno samopouzdanja na poslu, prihvataju radne zadatke čak i onda kada nisu sigurni da su u stanju da ih obave.

S obzirom na to da učenici ove srednje škole pohađaju praksu koja se organizuje u školskim radionicama ili kod poslodavca, na određenim smjerovima već od I razreda - neophodno je što hitnije uvesti zaštitu i zdravlje na radu u obrazovne programe, kako bi bili pripremljeni da radne zadatke od samog starta obavljaju na bezbjedan način.

Nastavnike ove škole je takođe nephodno osposobiti za bezbjedan rad, što će biti jedna od narednih aktivnosti koje će Udruženje zaštite na radu Crne Gore realizovati u ovoj obrazovnoj instituciji. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Predavanje u JU Srednja stručna škola „Ivan Uskoković“

Još jedna uspješno realizovana obuka iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, za učenike JU Srednje stručne škole „Ivan Uskoković“, u saradnji sa NVO MADOP.

Osnovni cilj ovih obuka je omogućavanje mladim ljudima da dobiju osnovne informacije koje su im neophodne kako bi se bolje pripremili za tržište rada i razumjeli svoja prava i dužnosti u odnosu na pravednu radnu praksu i radno pravo.

Po poslednjem popisu Crna Gora ima 620.029 stanovnika, od čega su 132.702 mladi ljudi uzrasta od 15 do 29 godina. Prema podacima Evropske agencije za zastitu i zdravlje na radu (EU OSHA), vjerovatnoća da će mladi ljudi starosti 16 do 29 godina doživjeti povredu na radu je do 40% veća nego kod starijih zaposlenih.

Budući da su povrede na radnom mjestu i profesionalne bolesti odgovorne za smrt oko 2 miliona zaposlenih širom svijeta, na godišnjem nivou, neophodno je mladim ljudima kroz proces obrazovanja pružiti osnovne informacije i mogućnosti da steknu neophodna znanja o zaštiti i zdravlju na radu, kao i o njihovim pravima i odgovornostima koje imaju kada zasnuju radni odnos.

Takođe, cilj ovih predavanja je i upoznavanje učenika sa opasnim materijama, njihovim uticajem na zdravlje ljudi, rizicima koji dovode do profesionalnih oboljenja i mogićnostima zagađenja životne sredine, ukoliko se te opasne materije ne odlažu na adekvatan način. S ovom temom su ih upoznali eksperti za zaštitu životne sredine iz NVO MADOP.

Kada su srednje stručne škole u pitanju - škola i poslodavac su dužni da obuče učenike osnovnim mjerama i sredstvima zaštite na radu pri izvođenju praktičnog obrazovanja, jer je jedan od ciljeva dualnog obrazovanja razvijanje svijesti o važnosti rada na bezbjedan način.

Shodno zakonu - zaštitu na radu obezbjeđuju škola i poslodavac, međutim, u praksi to izostaje jer nastavnici nemaju znanja iz ove oblasti koja bi mogli da prenesu učenicima.

Da bismo smanjili broj povreda na radu, profesionalnih oboljenja i smrtnih slučajeva na radu, moramo djelovati na uzroke, jer bavljenje posljedicama nikada neće doprinijeti promjenama. Jedini način koji će dovesti do ostvarenja cilja su osvješćene, odgovorne i zdrave buduće generacije, što je jedino moguće postići implementacijom zaštite i zdravlja na radu u obrazovni sistem Crne Gore. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Saradnja medija i NVO sektora ključna u promovisanju zaštite i zdravlja na radu mladih

U periodu od 14. do 16. oktobra, u Petrovcu je održana obuka „Mediji i zapošljavanje mladih“ u organizaciji NVO Prima, a ispred Udruženja zaštite na radu Crne Gore učešće je uzela koordinatorka projekta Đina Janković.
Obuka je organizovana u okviru projekta “Western Balkan and Turkey for EmploYouth” i mreže Omladinski HUB za Zapadni Balkan i Tursku.
Cilj obuke bio je stavljanje akcenta na važnost komunikacije i povećanja vidljivosti projekata finansiranih od strane Evropske unije, kako bi se na što bolji i efektivniji način ispunili željeni ciljevi i projektni rezultati – u ovom slučaju motivisali mladi ljude da ispune anketu koju sprovodi UZNR CG, s ciljem prikupljanja podataka o informisanosti mladih kada je u pitanju oblast zaštite i zdravlja na radu, broju povreda koje su imali na svojim radnim mjestima, kao i o profesionalnim oboljenjima, ali o tome da li su ostvarili svoja prava.
Na osnovu ovih podataka će moći da se ima realnija slika o stanju u ovoj oblasti, ali i o broju mladih koji su radno angažovani u zoni „sive ekonomije“.

Kao jedan od glavnih ,,alata“ u postizanju tog cilja prepoznati su mediji i njihova uloga koju imaju u društvu u kreiranju preventivne kulture i informisanju građana, ali i njihov uticaj na donosioce odluka.

Istovremeno, na obuci je predstavljen i Indeks učešća mladih 2020 za Zapadni Balkan i Tursku, sa posebnim osvrtom na Crnu Goru.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore će realizacijom aktivnosti u okviru projekta ,,Dostojanstven rad počinje dok si mlad“, kroz edukativni priručnik koji je izradilo, kao i kroz predavanja u srednjim stručnim školama i na fakultetima - doprinijeti podizanju svijesti mladih i pružiti. Na ovaj način će se mladim ljudima pružiti informacije koje su im potrebne radi bolje pripremljenosti za prvo radno iskustvo, a takođe i za razumijevanje prava i dužnosti koje imaju u odnosu na pravednu radnu praksu i radna prava.
Takođe, UZNR CG će kvalitetno informisati javnost i donosioce odluka u cilju zagovaranja.

Projekat „Dostojanstven rad počinje dok si mlad“ se realizuje uz podršku:
ME NVO Prima
RS Fondacija Ana i Vlade Divac
MK Youth Alliance
TR Toplum Gönüllüleri Vakfı - TOG
AL Partners Albania for Change and Development
EU Projekat finansira Evropska unija.

#yhwbt
#mladicg #youthparticipation #YouthParticipationIndex #YOUTHHUB


Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

 Predavanje u JU „Srednja elektro-ekonomska škola“ - Bijelo Polje

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je, zajedno sa NVO MADOP; 18.10.2022. godine uspješno realizovalo još jednu radionicu iz oblasti zaštite i zdravlja na radu za učenike pravnog, ekonomskog i elektro smjera, u Srednjoj elekto-ekonomskoj školi u Bijelom Polju.

Učenici su bili veoma aktivni i, svjesni svojih ograničenih znanja iz ove oblasti koja ne stiču kroz proces obrazovanja, postavljali su brojna pitanja. Dijelili su iskustva koja su mnogi od njih imali tokom ljeta kada su, obavljajući sezonske poslove, uglavnom bili angažovani „na crno“. Niko od njih tom prilikom nije prošao obavezno osposobljavanje za bezbjedan rad, a mnogi su u procecu obavljanja radnih zadataka bili izloženi brojnim opasnostima i rizicima.

Direktor škole Velibor Karličić, elektro inženjer po struci, svjestan rizika koje svako radno mjesto nosi a posebno ona za koja se obrazuju učenici elektro smjera - izrazio je žaljenje što se zaštita i zdravlje na radu ne izučava u srednjim školama i naglasio potrebu i neophodnost njene implementacije u obrazovni sistem. 

Predavači iz NVO MADOP su sa učenicima razgovarali o opasnim materijama sa kojima će biti u kontaktu na budućim radnim mjestima. Nastojali su da im probliže rizike do kojih rad sa opasnim materijam amože dovesti, ukoliko se ti rizici ne prepoznaju na vrijeme i ukoliko se ne preduzmu adekvatne mjere zaštite.

Budući da postoje veoma ograničene mogućnosti organizovanja prakse, koja je obavezna u okviru duolnog obrazovanja, bilo bi poželjno da učenici tokom nastave mogu da vide i upoznaju se sa različitim sredstvima i opremom lične zaštite i isntrumentima za ispitivanje električnih instalacija, kojom škola, nažalost, ne raspolaže. 

Djeca i omladina su budućnost svakog društva, tako da osnovna znanja o zaštiti i zdravlju na radu treba da budu integrisana u vaspitno-obrazovni sistem Crne Gore, kako bi osigurali radnu snagu i stanovništvo koje je svjesno značaja zaštite i zdravlja na radu.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Poziv za regionalnu obuku: Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i ključnih aktera za sprovođenje i monitoring postojećih propisa zaštite i zdravlja na radu i uslova rada

Udruženje zaštite na radu Crne Gore (UZNR CG), u okviru projekta „Poboljšanje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu, kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji“ u okviru Ugovora o grantu, IPA/2019/413-810, i član regionalne mreže za zaštitu i zdravlje na radu BALcanOSH.net, poziva Vas da prisustvujete obukama za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i ključnih aktera za sprovođenje i praćenje postojećih propisa o zaštiti i zdravlju na radu.

Cilj projekta: Jačanje uticaja organizacija civilnog društva u regionu za efikasno i odgovorno učešće u procesima politike i reformama u oblasti zaštite i zdravlja na radu u zemljama Zapadnog Balkana.

Specifični cilj projekta: Dinamičnije civilno društvo kroz umrežavanje, zagovaranje, dugoročno strateško organizaciono planiranje i podsticanje nivoa uključenosti i uključivanja organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka u vezi sa bezbjednim uslovima rada.

Zadovoljstvo nam je da objavimo poziv za učešće na regionalnoj tematskoj radionici za jačanje kapaciteta ključnih aktera uključenih u sprovođenje propisa o zaštiti i zdravlju na radu i uslovima rada.

Na prvom dijelu radionice koja je održana u periodu od 05. do 07. oktobra 2022. godine učestvovalo je 20 predstavnika sindikata, poslodavaca, doktora medicine rada, obrazovnih institucija, stručnih lica za zaštitu i zdravlje na radu i zaposlenih.

Drugi dio obuke će se održati u Budvi u periodu od 26. do 28. oktobra 2022. godine.
Rok za podnošenje prijave je 21. oktobar do 16 časova.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Predavanje u Srednjoj elektrotehničkoj školi „Vaso Aligrudić“ u Podgorici
13.10.2022

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je, u saradnji sa NVO MADOP, 13.10.2022. godine realizovalo treće po redu predavanje iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, za đake Elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić“ u Podgorici.

Predavači iz NVO MADOP su upoznali učenike aa brojnim opasnim materijama koje su prisutne u elektronskoj industriji, kao i u elektronskom otpadu. Akcenat je bio na upoznavanju s brojnim teškim metalima, koji mogu predstavljati rizik na njihovim budućim radnim mjestima, kako s aspwkta zdravlja zaposlenih, tako i s aspekta životne sredine.

Budući elektrotehničari, elektromonteri, elektroinstalateri, autoelektričari i elektrotehničari elektronike i energetike, kroz svoje obrazovanje ne stiču znanja iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, pa o rizicima sa kojima će se svakodnevno susretati na svojim budućim radnim mjestima - 𝐧𝐞 𝐳𝐧𝐚𝐣𝐮 𝐠𝐨𝐭𝐨𝐯𝐨 𝐧𝐢š𝐭𝐚 – što su pokazali rezultati sprovedene ankete među učenicima ove škole.

Prethodno navedeno mora poslužiti kao apel Ministarstvu prosvjete za neophodnost uvođenja zaštite i zdravlja na radu u obrazovni sistem.

Sektor energetike zapošljava preko tri hiljade ljudi, a spada u vrlo rizične s aspekta povređivanja. Iz tog razloga, cilj ove obuke je bio da učenici dobiju neophodne informacije o kategorijama radova u električnim postrojenjima, organizacionim mjerama zaštite pri radovima u EEO, kao i mjerama ZZNR na osnovu utvrđenih rizika.

Mladi ljudi daju značajan doprinos društvu, kao produktivni radnici, potrošači, građani i pokretači promjena. Veoma često, pun potencijal mladih se ne realizuje zbog toga što su prinuđeni da obavljaju poslove koji ne ispunjavaju ni osnovne principe onoga što zovemo dostojanstvenim radom, kao i zbog nedovoljnog poznavanja pravila koja vladaju na tržištu rada i kojima se uređuju radni odnosi. Otuda i potreba da se podigne svijest mladih o značaju dostojanstvenog rada i njihovoj ulozi u njegovom ostvarivanju.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Predavanje na Građevinskom fakultetu u Podgorici
12.10.2022.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je, u saradnji sa NVO MADOP uspješno realizovalo drugo po redu predavanje iz oblasti zaštite i zdravlja na radu za studente Građevinskog fakulteta u Podgorici!

Cilj ovih predavanja, koja se, u okviru projekta “Dostojanstven rad počinje dok si mlad”, organizuju u saradnji sa NVO Prima i uz finansijsku podršku Evropske komisije, je da se mladi ljudi upoznaju sa osnovnim načelima zaštite i zdravlja na radu, njihovim pravima i odgovornostima koje imaju kada zasnuju radni odnos, ali i obavezama i odgovornostima koje poslodavci imaju prema njima kao svojim zaposlenima.

Eksperti iz NVO MADOP su nastojali da buduće gtađevinske inženjere upoznaju sa rizicima do kojih dovodi rad sa opasnim materijama s aspekta zdravlja zaposlenih u građevinskom sektoru, ali i rizicima po životnu sredinu, do kojih dovodi neadekvatno odlaganje građevinskog otpada.

Budući da u Crnoj Gori nemamo podataka o broju mladih ljudi koji su doživjeli povredu na radu ili dobili neko profesionalno oboljenje, prije predavanja sprovodimo anketiranje studenata kroz popunjavanje upitnika, s ciljem da steknemo što realniju sliku o stanju u ovoj oblasti, ali i o nivou njihovog znanja o zaštiti i zdravlju na radu.

Rezulati anketiranja su poražavajući – pokazuju veoma nizak nivo znanja iz oblasti zaštite i zdravlja na radu studenata koji se obrazuju i pripremaju za tržište rada i veoma odgovorne poslove inženjera u sektoru građevinarstva.

Napomena: Građevinski sektor je najrazvijenija industrijska grana u Crnoj Gori koja zapošljava između 17 i 20 hiljada ljudi, ali istovremeno i najrizičnija s aspekta bezbjednosti, na šta podsjeća podatak da je u prošloj godini na crnogorskim gradilištima život izgubilo 7 ljudi, a broj povrijeđenih je ogroman.

Ovo potvrđuje neophodnost uvođenja zaštite i zdravlja na radu u obrazovni sistem Crne Gore kako bismo spriječili da mladi ljudi, budući nosioci razvoja našeg društva, zbog neinformisanosti budu neadekvatno zaštićeni na radnom mjestu. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Predavanje u JU „Srednja stručna škola“ u Nikšiću
11.10.2022.

Uspješno je realizovana prva radionica u JU „Srednja stručna škola“ u Nikšiću, za učenike završnih razreda 3. i 4. stepena! Udruženje zaštite na radu Crne Gore je, u saradnji s NVO MADOP, upoznalo učenike sa osnovnim načelima zaštite i zdravlja na radu, njihovim pravima i odgovornostima koje imaju kada zasnuju radni odnos, ali i obavezama i odgovornostima koje poslodavci imaju prema njima kao svojim zaposlenima.

Cilj ovih obuka, koje se realizuju u okviru projekta “Dostojanstven rad počinje dok si mlad”, je podizanje svijesti mladih ljudi o postojanju odgovornosti i potrebe za dostojanstvenom radnom praksom i pružanje pomoći mladima da identifikuju ulogu koju oni sami – kao budući učesnici radnog procesa – imaju u promovisanju i održanju pravednog radnog odnosa.

Stručnjaci za opasne materije, iz NVO MADOP su sa učenicima razgovarali o brojnim rizicima koje izlaganje ooasnim materijama nosi, posebno s aspekta zaštite zdravlja zaposlenih, ali i očuvanja životne sredine.

Ukoliko se mladima obezbijede informacije koje su im potrebne oni će biti bolje pripremljeni za svoje prvo radno iskustvo i razumjeće svoja prava i dužnosti u odnosu na pravednu radnu praksu i radna prava.

Zaključak: Veoma nizak nivo znanja i informisanosti učenika, koji se obrazuju i pripremaju za tržište rada i poslove u sektoru energetike, koji spadaja u najrizičnije s aspekta bezbjednosti, potvrđuje neophodnost uvođenja zaštite i zdravlja na radu u obrazovni sistem Crne Gore. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Sastanak u Ministarstvu prosvjete
22.09.2022

Đina Janković, generalna sekretarka i projektna koordinatorka Udruženja zaštite na radu Crne Gore razgovarala je 22. septembra 2022. godine sa državnom sekretarkom Ministarstva prosvjete Milijanom Vukotić Jelušić, o mogućnosti saradnje Udruženja i Ministarstva i uvođenja predmeta zaštite i zdravlja na radu u vaspitno-obrazovni proces u srednjim školama.

Nacionalnom Strategijom za unaprjeđenje zaštite i zdravlja na radu za period 2022-2027. koju je donijelo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, predviđeno je uvođenje zaštite i zdravlja na radu u obrazovni program.

Naše udruženje trenutno realizuje projekat "Dostojanstven rad počinje dok si mlad", koji finansira Evropska komisija, a kojim nastojimo doprinijeti podizanju svijesti mladih ljudi o važnosti stupanja u radni odnos po osnovu ugovora o radu i prednostima koje takav vid zapošljavanja nudi, posebno s aspekta povređivanja na radnom mjestu ili profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom, odnosno izbjegavanja rizika koje zona sive/neformalne ekonomije nosi.

Budući da mladi ljudi zbog neinformisanosti o posljedicama, ali i benefitima formalnog zaposlenja, često nisu adekvatno zaštićeni na radnom mjestu, nerijetko dolazi do lakših, težih povreda i/ili trajnog invaliditeta - što ih čini nekonkurentnima i na duge staze ih udaljava sa tržišta rada.

Izgradnja kulture prevencije zaštite i zdravlja na radu je dinamičan proces koji zahtijeva posvećenost ključnih aktera. Djeca i omladina su budućnost svakog društva, te prema tome osnovno znanje o zaštiti i zdravlju na radu treba da bude integrisano u vaspitno-obrazovni sistem Crne Gore, kako bi osigurali za budućnost radnu snagu i stanovništvo koje je senzitivno i svjesno značaja zaštite i zdravlja, dok su u školi, na poslu i tokom svakodnevnog života.

Dobro obrazovanje o zaštiti i zdravlju na radu u školi treba da omogući učenicima da usvoje pozitivan odnos i ponašanje, kako bi stekli znanje, razvili vještine i sposobnosti da identifikuju opasnosti i rizike i nađu rešenja.

Tokom oktobra i novembra realizovaćemo obuke i radionice iz oblasti zaštite i zdravlja na radu za učenike u srednjim stručnim školama u Podgorici, Bijelom Polju i Nikšiću, a radionicama će prisustvovati i predstavnici Ministarstva prosvjete – Direktorata za srednje obrazovanje.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Poziv za regionalnu obuku: Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i ključnih aktera za sprovođenje i monitoring postojećih propisa zaštite i zdravlja na radu i uslova rada
21.09.2022.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore (UZNR CG), u okviru projekta „Poboljšanje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu, kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji“ u okviru Ugovora o grantu, IPA/2019/413-810, i član regionalne mreže za zaštitu i zdravlje na radu BALcanOSH.net, poziva Vas da prisustvujete obukama za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i ključnih aktera za sprovođenje i praćenje postojećih propisa o zaštiti i zdravlju na radu.

Cilj projekta: Jačanje uticaja organizacija civilnog društva u regionu za efikasno i odgovorno učešće u procesima politike i reformama u oblasti zaštite i zdravlja na radu u zemljama Zapadnog Balkana.

Specifični cilj projekta: Dinamičnije civilno društvo kroz umrežavanje, zagovaranje, dugoročno strateško organizaciono planiranje i podsticanje nivoa uključenosti i uključivanja organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka u vezi sa bezbjednim uslovima rada.

Zadovoljstvo nam je da objavimo poziv za učešće na regionalnoj tematskoj radionici za jačanje kapaciteta ključnih aktera uključenih u sprovođenje propisa o zaštiti i zdravlju na radu i uslovima rada (sindikati, poslodavci, doktori medicine rada, obrazovne ustanove, stručna lica za zaštitu i zdravlje na radu, zaposleni).

Obuka će se održati u Budvi, u periodu od 05. do 07. oktobra 2022. godine.
Rok za podnošenje prijave je 30. septembar 2022. godine do 16 časova.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Gostovanje u emisiji “Lice Podgorice” na Gradskoj televiziji,
02.08.2022.

Razgovor o zaštiti i zdravlju na radu pri visokim temperaturama, kao i o položaju mladih na tržištu rada, sa našom Đinom Janković.

Radovi na otvorenom pri ekstremno visokim spoljnim temperaturama kada je temperatura iznad 36°C ne treba da se obavljaju – osim u slučajevima ozbiljne, neposredne i neizbježne opasnosti, kada su ugroženi ljudski životi i materijalna dobra od društvenog značaja.
Iako je ova preporuka unijeta u okvire pravne regulative kroz čak dva pravilnika, koji definišu mjere zaštite i zdravlja na radu na privremenim pokretnim gradilištima, kao i radnoj sredini i radnoj okolini, poslodavci je ne poštuju.

Shodno podacima Uprave za inspekcijske poslove od 01.06.2022. izrečena je SAMO JEDNA mjera zabrane rada po osnovu rada na ekstremno visokim spoljnim temperaturama.
Posebno su ugroženi zaposleni u:
• sektoru građevinarstva,
• komunalnoj djelatnosti,
• održavanju energetskih vodova,
• održavanju vodovodne mreže,
• izdavanju plažnog mobilijara i plažnim barovima,
• svi oni koji radne zadatke obavljaju na otvorenom.

Mladi od 15 do 30 godina su posebno ranjiva kategorija.
Svakodnevne prijave, koje mladi dostavljaju Udruženju zaštite na radu Crne Gore, ukazuju na zabrinjavajuće nepravilnosti, kršenje odredbi Zakona o zaštiti i zdravlju na radu, odnosno veoma slabu implementaciju.
Implementacija treba da bude djelotvornija, a svijest o pravima zaposlenih da se poveća.

Cilj projekta „Dostojanstven rad počinje dok si mlad“ je povećanje zapošljivosti mladih iz NEET kategorije, kroz podizanje svijesti o zaštiti i zdravlju na radu, kao i o rizicima koje nosi rad „na crno“.
Pošto mladima često nedostaju znanje i iskustvo o rizicima povezanim sa njihovim zadacima, informacije i obuke o zaštiti na radu tokom obrazovanja ključni su za smanjenje stope profesionalnih nezgoda među njima. Budući da obrazovanje ima ključnu ulogu u razvoju preventivne kulture, mnoge države su počele da uključuju osnovno obrazovanje o prevenciji rizika u programe osnovnih, srednjih škola i fakulteta.

Crna Gora je JEDINA zemlja u regionu koja nema zaštitu i zdravlje na radu u obrazovnom programu.

Projekat WB&T for #EmploYouth
Nvo Prima
Fondacija Ana i Vlade Divac
Youth Alliance
Toplum Gönüllüleri Vakfı - TOG
Partners Albania for Change and Development
Projekat finansira Evropska unija
#yhwbt 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Poziv za angažovanje predavača u okviru projekta „Dostojanstven rad počinje dok si mlad“
08.07.2022.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore


UZNR CG poziva eksperte iz oblasti zaštite i zdravlja na radu (članove Udruženja) za predavanja na edukativnim radionicima i obukama, koje će biti realizovane tokom oktobra i novembra 2022. godine, u srednjim stručnim školama u Podgorici, Bijelom Polju i Nikšiću, kao i na tehničkim i tehničko-tehnološkim fakultetima u Podgorici. Kroz obuke, koje će biti prilagođene ciljnim grupama, mladi ljudi će biti upoznati sa izazovima i problemima u oblasti zaštite i zdravlja na radu, s kojima će se suočiti dolaskom na tržište rada, nakon završenog procesa obrazovanja.
Ova aktivnost će biti sprovedena u okviru projekta „Dostojanstven rad počinje dok si mlad“ koji je finansiran u od strane Evropske komisije i Ministrastva javne uprave, a koji se realizuje u saradnji i uz podršku NVO Prima i YouthHUB mreže Zapadnog Balkana i Turske.
Poziv je otvoren do 16. jula 2022. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Sastanak sa predstavnicima MOSHA-e
01.06.2022.


U okviru aktivnosti BALcanOSH mreže, 01.06.2022. godine je održan radni sastanak predstavnika UZNRCG i MOSHA-e. Sastanku su prisustvovali predsjednik UZNRCG Zdenko Janković, nacionalna koordinatorka za Crnu Goru Đina Janković, predsjednik MOSHA-e Milan Petkovski i nacionalna koordinatorka za Makedoniju Slavica Petkovska.
Tema sastanka su bile buduće aktivnosti u okviru projekta „Unaprjeđenje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji“ i način i dinamika njihove realizacije.
Zaključeno je da je neophodno posvećeno, sinergijskim djelovanjem, raditi na pronalaženju najefikasnijih načina za prevazilaženje izazova koji se tiču modela saradnje između stručnjaka za oblast ZZNR i donosioca odluka u zemlji i regionu, bolje koordinacije svih aktera koji su uključeni u proces implementacije zakona, te unaprjeđenje istih, uz stvaranje prostora za povećanje ulaganja u istraživanja, posebno kada su u pitanju razlozi povređivanja na radnim mjestima, evidencije o povredama i profesionalnim bolestima i uvođenje ZZNR u obrazovni sistem.
Ponovo je akcenat stavljen na jednu od važnih prepreka u realizaciji planiranih aktivnosti i napretku stanja u ovoj oblasti, a to je nepostojanje Nacionalnog Savjeta za zaštitu i zdravlje na radu u Crnoj Gori. Aktivnosti UZNRCG i u narednom periodu moraju biti usmjerene na stvaranje uslova za formiranje takvog tijela.
Sljedeći sastanak, na kojem će biti prisutni partneri iz svih IPA zemalja učesnica projekta, je najavljen za kraj juna i biće organizovan u Ohridu. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Potpisivanje ugovora sa „Alfa Centrom Nikšić“
Podgorica, 31. maj 2022.

Potpisan je ugovor sa „Alfa Centrom Nikšić“ za realizaciju projekta „For healthier workplaces 2022-2024 in Montenegro“.
Ovaj projekat biće realizovan u okviru regionalnog projekta „Poboljšanje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu, kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji“, čije se aktivnosti realizuju i IPA zemljama - Makedoniji, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji i Albaniji. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Radionica „Bezbjednost kao izbor“
Nikšić, 25. maj 2022.

Pivara „Trebjesa“ Nikšić je 25. maja 2022. godine organizovala dan posvećen zaštiti i zdravlju na radu i tim povodom je održana radionica "BEZBJEDNOST KAO IZBOR".
Sve proizvodne i procesne aktivnosti, oprema i transport su zaustavljeni tog dana, kako bi svi zaposleni u proizvodnji i logistici mogli da uzmu učešće na radionici.
Radionica se sastojala iz dva dijela. U prvom dijelu su, nakon uvodnih riječi Milana Kilibarde,
EHS rukovodioca, i Vanje Lazarevića, direktora proizvodnje i logistike - svoja izlaganja imale Đina Janković, sekretarka i projektna koordinatorka UZNRCG, koja je prezentovala na temu „Zaštita i zdravlje na radu iz perspektive Udruženja zaštite na radu Crne Gore“ i Danijela Šuković, načelnica direkcije za poslove zastite i zdravlja na radu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, koja je prezentovala na temu „Zaštita i zdravlje na radu iz perspektive Ministarstva rada i socijalnog staranja“.
U drugom dijelu su bile organizovane teorijske i praktične radionice iz nekoliko različitih tema: Prva pomoć, Zaštita od požara, Rad na visini i LOTO standard.
Na kraju dana je bilo proglašenje najbolja 3 slogana i uručenje nagrada sa konkursa.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu
Konferencija „Saradnjom do kulture zaštite i zdravlja na radu”
28.04.2022.


Udruženje zaštite na radu Crne Gore je povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu organizovalo konferenciju, s ciljem podsjećanja na sve one koji su u prethodnoj godini izgubili živote – zarađujući za život.
Kako bi se postigli pozitivni rezulati u ovoj djelatnosti od javnog interesa, koji se ogledaju u podizanju svijesti, smanjenju broja povreda, profesionalnih bolesti i oboljenja u vezi s radom, neophodno je zajedničko djelovanje i uključivanje svih aktera.
Budući da ostvarenju navedenih ciljeva doprinose svi, učesnici konferencije su bili organi vlasti, poslodavci, zaposleni, ovlašćene organizacije za obavljanje poslova iz oblasti zaštite na radu, zdravstvene i naučno-istraživačke institucije, sudski vještaci, sudstvo, tužilaštvo i organizacije civilnog društva. Uzimajući u obzir činjenicu da zaštita i zdravlje na radu pozitivno utiče na motivaciju zaposlenih, produktivnost rada, konkurentnost i poslovni uspjeh poslodavaca, kao i ukupan ekonomski i socijalni razvoj svake države, to zahtijeva otvorenu komunikaciju i dijalog izgrađen na povjerenju i međusobnom poštovanju svih učesnika ovog procesa, što je i bila poruka ovog skupa. Svoju ulogu u vrlo kompleksnom lancu zaštite na radu na konferenciji su prezentovali:

1. Đina Janković, Udruženje zaštite na radu Crne Gore, Godina za nama – aktivnosti UZNRCG koje su obilježile prethodni period, strateški ciljevi razvoja zaštite i zdravlja na radu u regionu
2. Doc. dr Dragan Žarković, dipl.građ.ing., Predsjednik Nezavisnog udruženja sudskih vještaka Crne Gore, ovlašćeni: projektant, revizor, sudski vještak i procjenitelj Crnogorska iskustva u implementaciji standarda zaštite na radu

3. Radovan Vlaović, sudija Osnovnog suda Podgorica, Iskustva iz prakse

4. Arman Selmanović, Rukovodilac Državnog tužilaštva Podgorica, Značaj poštovanja propisa koji regulišu oblast ZZNR i posljedice njihovog nepridržavanja – primjeri prakse

S ciljem promovisanja dobre prakse UZNRCG je dodijelilo priznanja institucijama i pojedincima koji su dali najveći doprinos razvoju zaštite i zdravlja na radu u prethodnoj godini.
Plakete su dobili:

Pravna lica
1. Unija poslodavaca Crne Gore
2. Pivara „Trebjesa“, Nikšić
3. EPCG AD
4. Institut za javno zdravlje
5. Daido Metal, Kotor
6. Neregelia
Fuzička lica
7. Mihailo Caušević, predsjednik sindikalne organizacije CNP-a
8. Nenad Marković predsjednik sindikata gradjevinarstva i IGM Crne Gore

Unija poslodavaca Crne Gore, prepoznata je od strane Udruženja kao organizacija koja je svih prethodnih godina, od svog osnivanja 2005. davala nemjerljiv doprinos razvoju oblasti zaštite i zdravlja na radu i podizanju svijesti svojih članova – poslodavaca - kroz brojne okrugle stolove i seminare, koje su organizovali na ovu temu. Takođe su dali veliki doprinos svojim učešćem u radnim grupama za izradu i unapređenje nacionalne zakonske regulative i strateških dokumenata iz ove oblasti. Osim toga, uvjek su davali nesebičnu podršku svim aktivnostima koje je Udruženje zaštite na radu Crne Gore sprovodilo.
Poruka Unije poslodavaca svih prethodnih godina je bila da “zaštita na radu i bezbjedno radno mjesto jesu i treba da budu prioritet za sve aktere na tržištu rada – i poslodavce i zaposlene i državu. Sa aspekta privrede, kada su zaposleni zadovoljni i bezbjedni, za očekivati je da će njihovi poslovni rezultati biti bolji, odnosno da će produktivnost biti veća, a poslovanje kompanije ekonomičnije, rentabilnije i uspješnije.“
Mnogo puta su se mogle čuti riječi, izgovorene od strane predstavnika Unije poslodavaca, da je jedan od preduslova poslovne uspješnosti upravo kvalitetan sistem zaštite zdravlja zaposlenih, čime su uticali na promjenu načina razmišljanja mnogih poslodavaca u Crnoj Gori.
Pivara „Trebjesa“ je značajno doprinijela razvoju zaštite i zdravlja na radu, kao društveno odgovorna kompanija koja brine o bezbjednosti i zdravlju na radu, kao i o zaštiti životne sredine. Ona svoju djelatnost temelji na socijalnim, ekološkim i ekonomskim načelima, svrstavajući otvoren i pošten odnos prema društvenoj zajednici u najveće prioritete. U 2021. godini, Pivara „Trebjesa“ je organizovala dvodnevni trening na temu kreiranja kulture zaštite na radu „Safe by choice“ iliti „Sigurni po izboru“, zahvaljujući kom su učesnici mogli doći do zaista važne poruke – Biti bezbjedan je stvar izbora, a ne oslanjanja na sreću. Takođe, ova kompanije je u istoj godini relizovala cijeli niz projekata iz oblasti ZZNR.
Institut za javno zdravlje Crne Gore učestvovao je u radnim grupama za izradu nacionalne zakonske regulative i strateških dokumenata iz oblasti zaštite i zdravlja na radu. Ova visoko specijalizovana javna ustanova je, u cilju sprovođenja i unaprijeđenja mjera zaštite i zdravlja na radu, implementirala standard za sistem menadžmenta i formirala radnu grupu za implementaciju i praćenje Integrisanog menadžment sistema. IJZCG je sproveo cjelodnevnu edukaciju za zaposlene iz kulture rada i kulture dijaloga „Kako da komuniciramo a da se razumijemo“, radi oslobađanja od stresa, podizanja raspoloženja i motivacije za rad. Osim brige o zdravstvenom stanju stanovništva Crne Gore, IJZCG kroz brojne obuke i predavanja brine o zdravlju i bezbjednosti svojih zaposlenih.
Pažnju Udruženja zavrijedila je i kompanija Daido Metal Kotor AD, koja posluje kao dio grupe fabrika, a prva je osnovana u Japanu 1945. godine. Radi se o fabrici koja ima izrađenu procjenu rizika za svako radno mjesto u njoj. Kada dođe do povreda u bilo kojoj kompaniji koja pripada Daido Metal Group-u, obavezujuće je za istu kompaniju da uradi analizu uzroka i nastanka povrede na radu, kao i da sačini sveobuhvatan izvještaj o povredi.Kompanija posjeduje obrazac za pomenuti izvještaj, koji se koristi za podjelu informacija svim kompanijama unutar Daido Metal Group-a. Izvještaj se prevodi na službeni jezik kompanije DMK i kao takav se stavlja na oglasnu tablu, da bi bio dostupan svakom radniku.
Kompanija osnovana prije dvije decenije, a danas već vodeća na polju distribucije u Crnoj Gori - Neregelia, posjeduje Pravilnik o ZZNR i kompanija je čije redovne obavezne aktivnosti uključuju inicijalnu i ponovnu obuku zaposlenih prije zapošljavanja, prethodne i periodične ljekarske preglede u skladu sa Aktom o procjeni rizika i kompanijskim pravilnikom o ZZNR. Unutar kompanije se vrše redovne kontrole prohodnosti evakuacionih puteva, stanja i dostupnosti hidranata i PP aparata, a takođe se i uredno vode evidencije o povredama na radu. Neregelia čini dio sistema više pravnih lica, u kojem svako pravno lice ima svoje stručno lice za ZZNR, što potvrđuje njihovu nameru da zaštiti na radu posvećuju neophodnu pažnju. Zaposlenima su pružene obuke iz prve pomoći i zaštite od požara, Neregelia je partner Podgoričkog maratona preko 10 godina, organizovala je akcije dobrovoljnog davanja krvi, online radionice o upravljanju stresom i karijerom, akciju kompanijski ljekar-besplatan pregled za sve zaposlene, učestvovala i u radnim akcijama zaštite životne sredine.
Neko ko se trudi da zadovolji standarde u oblasti zaštite i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i društvene odgovornosti, te je sertifikovana po zahtjevima internacionalnih standarda je nacionalna elektroenergetska kompanija - Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić.
Kompanija je koja se razvija sa ciljem da unaprijedi odnos prema svojim korisnicima, zaposlenima i ostalim zainteresovanim stranama. U skladu sa Zakonom o UZNR i Aktom o procjeni rizika, EPCG organizuje i sprovodi ljekarske i sanitarne preglede zaposlenih. Takođe, posjeduje i sopstveni Program osposobljavanja za rad. Zaposlenima se svake godine nabavlja i obezbjeđuje LZSO, koju isti redovno zadužuju, u skladu sa Zakonskim zahtjevima i rokovima definisanim Normativom LZS i KZS, o čemu se vodi evidencija. Na godišnjem nivou se donosi i Plan internih kontrola i prema istom se vrše provjere iz oblasti ZZNR.
Elektroprivreda Crne Gore, u okviru svojih aktivnosti odnosa sa javnostima, realizuje sponzorstva i donacije. Kada je briga o zaposlenima u pitanju, posebno se izdvajaju rješavanje stambenih potreba zaposlenih, rehabilitacija zaposlenih, finansijska pomoć i njihovo liječenje, naknada štete nastala usljed povrede na radu, podsticanje zaposlenih za učešće u kulturnim manifestacijama i događajima, kao i briga o porodicama preminulih radnika kroz stipendiranje i zapošljavanje članova njihove porodice i obezbeđivanje stambenih kredita. U EPCG-u se iz godine u godinu dešava sve manji broj povreda na radu, što dodatno svjedoči o njihovoj posvećenosti ZZNR.
Mihailo Caušević, predsjednik je sindikalne organizacije CNP-a, i neko je ko je u zaista dugom vremenskom periodu ukazivao na probleme zaposlenih koji se posebno odražavaju na radni, profesionalni i ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih.
Njegova dobro poznata rečenica glasi: „Ako je kultura stub društva, pozorište je stub kulture“.
CNP se dugi niz godina suočavao sa problemom nedonošenja akta o sistematizaciji, što je za sobom povuklo i izradu više ključnih akata, svih vezanih za zaštitu i zdravlje zaposlenih, među kojima je i Akt o procjeni rizika. Zaslugu za donošenje pomenutih akata pripisujemo upravo upornom i istrajnom radu i trudu Mihaila Cauševića.
Neko ko je zaslužio priznanje i nagradu od strane Udruženja je i Nenad Marković predsjednik sindikata gradjevinarstva i IGM Crne Gore, koji je baveći se sindikalnim radom organizovao dvadesetak seminara na temu ZZNR. Zaključio je GKU za građevinarstvo i doprinosio razvoju ZZNR-a kroz različite projekte i projektne aktivnosti.
Uloga Nenada Markovića posebno je bitna jer je građevinarstvo najrizičnija industrijska grana sa najvećim brojem povreda na radu - od kojih se mnoge završe smrtnim ishodom.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Sastanak članova projektnog tima
16.03.2022.  

Budući da je Udruženje zaštite na radu Crne Gore postalo član YouthHUB mreže Zapadnog Balkana i Turske i uz podršku i koordinaciju NVO Prima, u narednih godinu dana će realizovati projekat “Dostojanstven rad počinje dok si mlad”, koji finansira Evropska komisija, članovi projektnog tima održali su sastanak 16.03.2022. Sastanku su prisustvovali predsjednik Zdenko Janković, potpredsjednici Zlatko Popović i Branislav Šebek, član Upravnog odbora Nebojša Vujošević, projektna koordinatorka Đina Janković i praktikantkinja Ana Vuković.

Budući da je cilj ovog projekta povećanje udjela mladih iz NEET kategorije na tržištu rada, kroz unaprjeđenje bezbjednosti na radnim mjestima i izgradnju kulture sprečavanja povreda i oboljevanja, napravljen je plan za realizaciju planiranih aktivnosti za naredni period.

U prvom periodu fokus aktivnosti će biti na razvoju Upitnika u svrhu istraživanja o broju i vrstama povređivanja mladih na radu, kao i o vrstama profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom (za dvije kategorije mladih – onih koji su nadležnoj instituciji prijavili povredu/profesionalno oboljenje i bolest u vezi sa radom i onih koji to, iz nekih razloga nijesu uradili, čime su bili ukraćeni za sva prava koja ih po tom osnovu sljeduju.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Potpisivanje ugovora sa NVO Prima – članstvo u YouthHUB mreži Zapadnog Balkana i Turske i početak realizacije projekta „Dostojanstven rad počinje dok si mlad“
15.03.2022.  

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je postalo član YouthHUB mreže Zapadnog Balkana i Turske i uz podršku i koordinaciju NVO Prima, u narednih godinu dana će relizovati projekat “Dostojanstven rad počinje dok si mlad”, koji finansira Evropska komisija.

Budući da svi podaci EU OSHA govore da su mladi između 18 – 24 godine u mnogo većem riziku od povređivanja, a EU strateški okvir zaštite i zdravlja na radu 2022 – 2027, poseban akcenat stavlja na mlade ljude, cilj ovog projekta će biti povećanje udjela mladih iz NEET kategorije, kroz unaprjeđenje bezbjednosti na radnim mjestima i izgradnjom kulture sprečavanja i oboljevanja.

Kroz upitnik koji ćemo razviti, očekujemo da ćemo na kraju projektne godine imati jasniju sliku o broju povreda koje su mladi ljudi doživjeli na svojim radnim mjestima, posebno u zoni sive ekonomije.
Realizovaćemo edukativne radionice u srednjim stručnim školama u Podgorici, Bijelom Polju i Nikšiću, kao i na tehničkim fakultetima i na taj način, barem djelimično, upoznati mlade ljude sa izazovima i problemima u oblasti zaštite i zdravlja na radu, s kojima će se suočiti dolaskom na tržište rada, nakon završenog procesa obrazovanja.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Dostojanstven rad – počinje dok si mlad
30.03.2022.  

Svakog dana u svijetu pogine na radnom mjestu ili umre od profesionalnih bolesti - 7.600 ljudi, a oko milion ljudi bude povrijeđeno na poslu. Najveću stopu povreda na radu trpe mladi, zbog nedostatka svijesti o pravilima i pravima zaposlenih o zaštiti i zdravlju na radu, ograničenih radnih vještina i radnog iskustva, nedostatka obuke, prevencije opasnosti ili izbjegavanja izloženosti štetnim agensima, dugog radnog vremena i neadekvatnih uslova rada.

Kakvo je stanje u Crnoj Gori kada su u pitanju mladi ljudi starosti 16-29 godina, istražuje UZNRCG u okviru projekta „Dostojanstven rad – počinje dok si mlad", koji finansira Evropska unija, u okviru mreže Youth HUB for WB&T.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Seminar Medijski nastup
07.03.2022.  

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za podršku biznis zajednici Glavnog grada Podgorice, u ponedeljak 7.03.2022. godine, u prostorijama Privredne komore Crne Gore organizovala je seminar na temu „Medijski nastup“. 

Predavač je bio renomirani novinar, sa višedecenijskim iskustvom – Saša Klikovac. Polaznici seminara su bili univerzitetski profesori, vodeći PR-i velikih državnih i privatnih kompanija, predstavnici ministarstava i lokalnih samouprava, medicinskih ustanova, civilnog sektora. Ispred Udruženja zaštite na radu Crne Gore, učešće su uzele Đina Janković i Ana Vuković.

Seminar je organizovan sa ciljem izgradnje kapaciteta, na način da, kroz prezentaciju i konkretne radioničke i individualne vježbe, nudi mogućnost prevazilaženja treme i izgradnje sigurnog, samopouzdanog javnog nastupa, pripremu govora, saopštenja za medije, itd. Kvalitetan javni nastup podrazumijeva poznavanje različitih oblika komunikacije i komunikacionih vještina. Radionica je bila interaktivna, a polaznici su tokom predavanja, mogli da postavljaju pitanja i diskutuju sa predavačem o izloženoj materiji, specifičnim situacijama i/ili problemima koje prepoznaju iz prakse ili iskustva.

 Teme koje su na ovom seminaru obrađene su:

- kako pobijediti strah od medija;
- na koji način plasirati glavne informacije tokom medijskih gostovanja;
- priprema za TV, radijske i nastupe u štampanim medijima;
- verbalna; neverbalna i paraverbalna komunikacija (svjesno i podsvjesno);
- press konferencije: kada, zašto, kome, s kojim ciljem.;
- pravilan govor, dikcija, uklanjanje poštapalica;
- kako se obući za TV gostovanja. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Snimanje priloga o stanju ZZNR u Crnoj Gori 
18-20.01.2022.

Kako je jedna od aktivnosti projekta „Unapređenje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji“ bilo snimanje emisije/priloga o problemima i izazovima u oblasti ZZNR, u Crnoj Gori je boravila novinarka Julija Cvetkovska, iz Skoplja, sa svojom ekipom snimatelja i saradnika, u periodu od 18. do 20. januara 2022. Urađeni su intrvjui u kojema su predstavnici različitih institucija govorili o temi zaštite i zdravlja na radu iz svog ugla. Takođe je neophodno bilo imati i jedan primjer iz prakse - intervju sa osobom koja je doživjela povredu na radu i načinu na koji je ili nije ostvarila svoja prava.

UZNRCG je u svojim prostorijama ugostilo Damjana Šišovića. Damjan, koji nije imao validan ugovor o radu, je februara 2020. godine doživeo tešku povredu na radu, gdje je bio angažovan na montiranju lifta na gradilištu zgrade u Nikšiću. Dok je radio u kućištu lifta, elektromotor od 170 kilograma je kliznuo sa šina i udario ga u potiljak, a zatim ga prignječio uz skelu. Taj motor su dan ranije montirali neki drugi radnici i zaboravili da postave graničnik, a Damjan pri tom nikada nije dobio zaštitnu opremu. Završio je u Urgentnom centru u Podgorici sa napuklom vilicom, polomljenim prednjim zubima, uz nagnječenje ramena i lijeve ruke i oštećenje dva kičmena pršljena.  

Inspekcija je poslije nezgode utvrdila da je Šišovićev poslodavac imao propuste u zaštiti na radu koji su uzrokovali nesreću i izrekla novčane kazne od 1.000 eura za njegovog poslodavca kompaniju Tri best i 60 eura za tadašnje ovlašćeno lice - direktora firme koji je u međuvremenu preminuo. Osnovno državno tužilaštvo, međutim, nije utvrdilo bilo čiju krivicu.
Ovo je klasični primjer kako se veliki broj poslodavaca u građevinarstvu odnosi prema zaposlenima. 

Đina Janković je govorila o ulozi UZNRCG u ovoj oblasti, uticaju koji ova organizacija ima na podizanje svijesti, ulozi u edukacijama zaposlenih i poslodavaca iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, kao i u segmentu kreiranja javnih politika, ali i o aktivnostima koje realizuju i strateškim ciljevima na čijoj realizaciji rade poslednjih godina, u saradnji sa kolegama iz regiona. 
Predstavnici UZNRCG su tom prilikom, zajedno sa novinarskom ekipom, bili u posjeti Upravi za inspekcijske poslove. Razgovor su vodili sa inspektorima rada za oblast zaštite i zdravlja na radu – Zlatkom Popovićem i Radmilom Mićović. Oni su govorili o položaju inspektora u Crnoj Gori, broju nadzora koje su obavili u toku prošle godine i broju kazni koje su izrečene zbog nepoštovanja Zakona o zaštiti i zdravlju a radu, u tom periodu, kao i o problemima s kojima se suočava ova oblast zbog nedostatka jedinsvenih statističkih podataka o povredama. Osvrnuli su se i na problem nedostatka vremena i prostora, koje bi inspektori trebalo da imaju za edukativni nadzor, kako bi pomogli i doprinijeli da se situacija poboljša, što je uzrokovano nedovoljnim brojem angažovanih inspektora.

Ekipa je boravila i u posjeti Ministarstvu ekonomskog razvoja. O ZZNR se razgovaralo sa Danijelom Šuković, načelnicom Direkcije za zaštitu na radu. G-đa Šuković je govorila o samom Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu u Crnoj Gori, o tome kada je usvojen i o tome kolika je odgovornost i uloga Ministarstva ekonomskog razvoja u kreiranju politika zaštite i zdravlja na radu, za sve zaposlene, i koliko je to uspješno. Bilo je riječi o mehanizmima kontrole i nadzora, kojima raspolaže MER, da bi moglo da kontroliše koliko i kako se zakon sprovodi. Govorilo se o tome zašto ne postoji jedinsvena statistika o broju nezgoda na radu, ali i kakva je procedura u Crnoj Gori kada dođe do nezgode na radu i koji se koraci sprovode. Novinarka je pokušala da sazna kakva je komunikacija zakonodavstva i inspektorata sa organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom i zdravljem na radu, da li su ovi odnosi transparentni i odgovorni kako bi obje strane zajedno doprinijele smanjenju nesreća na radnim mjestima i da li jedni druge slušaju i uvažavaju. Na kraju je bilo riječi o tome kako je izgledala primjena zaštite i zdravlja na radu u vrijeme pandemije.

Budući da je medicina rada neizostavni dio zaštite i zdravlja na radu, predstavnici UZNRCG su zajedno sa novinarskom ekipom organizovali sastanak sa doktorkom medicine rada Ljiljanom Kezunović. Doktorka je govorila o stanju medicine rada u Crnoj Gori, kao i o tome ko po zakonu treba da učestvuje u postupku u slučaju povrede na radu. Fokus razgovora je bio na malom broju doktora medicine rada, kao i o nepostojanja Zavoda za medicinu rada u Crnoj Gori, što predstavlja veliki problem, naročito s aspekta dokazivanja profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom.

Ekipa je razgovarala i sa Željkom Mirković, novinarkom TV NovaM, koja je govorila o ulozi medija Crnoj Gori u kreiranju javne svijesti i preventivne kulture u oblasti zaštite i zdravlja na radu, kao i neophodnosti njihovog većeg angažovanja.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Regionalni poziv za dodjelu grant sredstava za lokalne NVO za aktivnosti u okviru regionalne saradnje za poboljšanje uslova rada kroz primjenu mjera zaštite i zdravlja na radu i umrežavanje u okviru IPA regiona.

Udruženje zaštite na radu Crne Gore u partnerstvu sa Makedonskm udruženjem za zaštitu i zdravlje na radu (MOSHA), Eko centrom Srbija, Kosovskim udruženjem za bezbjednost i zdravlje na radu (KOSHA) i Albanskim udruženjem za bezbjednost i zdravlje na radu (AOSHC), u okviru projekta „Poboljšanje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu, kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj unijiʺ (broj ugovora IPA /2019 /413-810), uz podršku Evropske komisije, objavljuje regionalni poziv za šemu subgrantiranja lokalnih NVO za projekte u oblasti zaštite i zdravlja na radu.
Rok za prijavu s punom aplikacijom je 23.02.2022. u 16:00 h.

Info sesija vezana za dodjelu bespovratnih sredstava održaće se 18. januara, u 11 h putem ZOOM platforme.

Zainteresovani treba da prijave svoje učešći na sljedeći e-mail: kontakt@mzzpr.org.mk
Svi detalji poziva kao i prijavna dokumentacija nalaze se u prilozima:

Guidelines 2022
ANNEX B 2022
Annex C Budget 2022

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Radionica Zajedničkim rješenjima do rezultata u poglavlju 19 – Socijalna politika i zapošljavanje
29. i 30. novembar 2021.

Radionicu, koja je održana 29. i 30. novembra 2021. godine, u hotelu Mediteran, u Bečićima, su organizovali Ministarstvo ekonomskog razvoja i Generalni sekretarijat Vlade Crn Gore, u okviru projekta ME4EU koji finansira EU.
Radionici su prisustvovali članovi Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje. Osim Đine Janković koja je, kao predstavnica UZNRCG, članica Radne grupe za poglavlje 19, učesnik radionice je, kao predstavnik Udruženja, bio i potpredsjednik Branislav Šebek.
Učesnici radionice, članovi Radne grupe su razmatrali implementaciju i nadzor nad primjenom Zakona o radu i Zakona o zaštiti i zdravlju na radu. Razmijenjena su mišljenja u pogledu dosadašnje primjene zakona i unapređenja prava zaposlenih u skladu sa pravnom tekovinom EU.
Prisutni su se podsjetili da je Zakon o radu donijet krajem 2019. godine i da je usklađen sa 14 direktiva Evropske unije, ali je, takođe, skrenuta pažnja da zbog pandemije koronavirusa koja je proizvela izvjesna ograničenja u primjeni pojedinih instituta radnog prava, nisu postojali svi uslovi da se vidi njegova sveobuhvatna primjena na terenu. 
Budući da implementacija Zakona o radu čini jedan od uslova za zatvaranje Poglavlja 19, potvrđeno je da je zajednička odgovornost svih da se ulože napore kako bi se, kroz kreiranje propisa, kao i dalju primjenu zakona, došlo do željenog cilja.
Kada je bilo rječi o Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu, koji je izmijenjen i dopunjen sredinom 2018. godine, a usklađen je sa dvije relevantne direktive EU, iskorištena je prilika da se skrene pažnja na to da je i implementacija ovog zakona jedan od uslova za zatvaranje poglavlja 19, ali i na probleme i izazove na koje nas je pandemija podsjetila. Stavljajući na test spremnost i fleksibilnost, zaposlenih i posldavca u prethodnom periodu, podsjetila je koliko je oblast zaštite i zdravlja na radu važna, i koliko je neophodno raditi na njenoj implementaciji kako bi se osigurala zaštita i zdravlje najvećeg i najbitnijeg resursa svake kompanije, a to su zaposleni.
Ova radionica je iskoriščena kao odlična prilika da se, u Crnoj Gori, promoviše dvogodišnja kampanja EU-OSHA-e “Zdrava radna mjesta – smanjenje opterećenja”. Shodno tome, prezentaciju na ovu temu je imao Michele Dinelli iz EU-OSHA, Menadžer projekta za predpristupne zemlje. Govorio je trogodišnjem projektu koji je sprovela EU-OSHA, a čiji je cilj bio da se istraže pitanja poremećaja mišićno-koštanog sistema, povezanih sa radom i politike koje se na to odnose, poboljša razumijevanje te teme i utvrde djelotvorni načini sprječavanja poremećaja mišićno-kooštanog sistema povezanih sa radom. 
Cilj ove radionice je bio da se, između ostalog, razmotri na koji način je moguće djelotvornije raditi na pripremi i primjeni zakonskih rješenja u cilju ostvarivanja prava i zaštite zaposlenih u Crnoj Gori. Budući da ovo poglavlje obuhvata najvažnije segmente politika koji su preduslov za ekonomski razvoj zasnovan na znanju, visokom nivou zaposlenosti i socijalne kohezije, neophodno je da nacionalni normativni okvir jasno odslikava potrebe našeg društva i države koja stremi evropskim vrijednostima, čime će se jedino postići napredak u pregovaračkom procesu.
Predstavljen je pregovarački proces s osvrtom na ciljeve EU u oblasti socijalne politike i zapošljavanja, koordinacija evropskih poslova u Crnoj Gori, kao i uloga i aktivnosti Radne grupe za poglavlje 19. Ukazano je na oblasti i pitanja važna za ispunjavanje obaveza iz pregovaračkog procesa, kroz prizmu završnih mjerila i preporuka EK u posljednjem Izvještaju o Crnoj Gori.
Zaključeno je da su pravedan pristup socijalnim službama, napredan sistem socijalne zaštite, obrazovan kadar, visoka stopa zaposlenosti i podsticajne mjere za one koji su manje prisutni na tržištu rada, ciljevi države koja vodi brigu o svojim građanima. Takođe je naglašeno da su završna mjerila izazovna i da je pred nama period intenziviranja dinamike cjelokupnog pregovaračkog procesa, i da jedino konstruktivnim radom i posvećenošću svih relevantnih poslenika oblasti koje pokriva ovo poglavlje, možemo dokazati da smo kredibilan partner u ovom procesu. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Priprema Nacrta Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu 2022-2027. sa akcionim planom za 2022. godine  23. do 25. novembar 2021. 

U cilju obezbjeđivanja implementacije Zakona o zaštiti i zdravlju na radu i podzakonskih akata koji prate oblast zaštite i zdravlja na radu, a shodno Programu rade Vlade Crne Gore za 2021. godinu i Programu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2020 - 2022. godine, pristupilo se izradi Predloga Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori 2022. – 2027. godine, sa Akcionim planom implementacije za 2022. godinu.
Ministarstvo ekonomskog razvoja je formiralo Radnu grupu za izradu ovog veoma važnog dokumenta. Radna grupa broji 27 članova i u njoj su predstavnici Ministartva ekonomskog razvoja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Uprave za inspekcijske poslove, Unije poslodavaca, SSCG, USSCG, Fonda za zdravstveno osiguranje, Fonda penzijsko invalidskog osiguranja, Instituta za javno zdravlje, MOR-a i nevladinog sektora. Prdstavnica UZNRCG u Radnoj grupi je Đina Jankovć. 
Ministartvo ekonomskog razvoja je u periodu od 23. do 25. novembra 2021. godine organizovalo radionicu, u hotelu Palas u Petrovcu. Na toj trodnevnoj radionici, članovi Radne grupe su doprinijeli da se kroz zajednički rad i sagledavanje stanja zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori, iz različitih uglova, prepoznaju glavni strateški ali i operativni ciljevi, kao i kvalitativni i kvantitaivni indikatori ovog strateškog dokumenta.
Budući da je zaštita i zdravlje na radu djelatnost od javnog interesa, članovi radne grupe su prepoznali svoju odgovornost i ulogu u obezbjeđivanju kvalitetnih temelja za sprovođenje i primjenu mjera zaštite i zdravlja na radu i iznijeli brojna zapaženja i predloge, koji bi, po njihovom mišljenju mogli doprinijeti dostizanju zajedničkog zacrtanog cilja, a to je „VISION ZERO“, rad bez povreda za sve zaposlene u Crnoj Gori. 
Svi predlozi i sugestije, koji su se mogli čuti tokom trodnevnog rada, kao i ponuđeni modeli za implementaciju istih kroz operativne ciljeve, su u velikoj mjeri bazirani na novom EU okviru zaštite i zdravlja na radu 2021-2027. kojim se utvrđeni ključni prioriteti i aktivnosti neophodne za poboljšanje zaštite i zdravlja na radu zaposlenih tokom narednih godina u kontekstu postpandemijskih uslova. Akcenat je stavljen i na zelene i digitalne tranzicije, kao ekonomski i demografski izazov koji je donio velike promjene tradicionalnog okruženja na radnom mjestu.
Zajednički stav svih članova Radne grupe je bio da su zdravi i sigurni uslovi rada preduslov za zdravu i produktivniju radnu snagu. Niko ne bi smio da pati od bolesti ili povreda povezanih sa radom. To je važan aspekt održivosti i konkurentnosti ekonomije EU, pa bi trebalo da tako bude i u Crnoj Gori. 
Članovi Radne grupe su bili saglasni oko toga da je neophodno da u nacrt Strategije budu unijeti predlozi koji se odnose na sve one izmjene koje je potrebno preduzeti, kako bi se doprinijelo ostvarenju željenih ciljeva.
To se odnosilo, između ostalog, na izradu softvera koji bi omogućio efikasnu prijavu povreda na radu. Da bi do toga došlo, konstatovano je da je neohodno uraditi reviziju postojećih pravilnika koji se odnose na povrede na radu, kao i omogućiti uvođenje elktronske forme PPR, koja bi bila uvezana sa postojećim registrima PPR i PB. Takođe je navedeno da je neophodno, što prije, izraditi jedinsvenu listu profesionalnih bolesti.
Nepostojanje Zavoda za medicinu rada je prepoznato kao veliki problem, pa je predložena izrada studije izvodljivosti za formiranje jedne takve institucije. Tom studijom bi se, takođe, obuhvatila procjena institucionalne spremnosti ključnih aktera za uvođenje jedinsvenog softvera, kao i specifikacija ulupnih softverskih troškova sa finansijskom primjenom. 
Budući da je za rješavanje brojnih izazova i nedostataka u sistemu zaštite i zdravlja na radu neophodna revizija podzakonskih akata, predloženo je formiranje međuresorne radne grupe sa ciljem analize važeće zakonske regulative.
Nepostojanje nacionalnog Savjeta za ZZNR je, takođe, prepoznato kao jedan od prioriteta, pa bi buduće aktivnosti trebalo da budu usmjerene ka njegovom formiranju.
Predavanja na temu ZZNR u svim srednjim školama, kao i uvođenje ZZNR u obrazovni sistem, prilagođeno specifičnim potrebama ciljnih grupa, je predloženo da bude definisano Akcionim planom implementacije za period 2022.
U cilju savladavanja problema do kojih dovodi neusaglašenost Zakona o radu i Zakona o ZZNR, predložene su izmjene radnog zakonodavstva.
Naglašeno je i da su neophodne izmjene Pravilnika o procjeni rozika, uspostavljanje modela procjene rizike sa zdravstvenog aspekta, kao i uspostavljanje modela osposobljavanja zaposlenih sa zdravstvenog aspekta. S ciljem što bezbjednijeg savladavanja prepreka izazvanih epidemiološkom situacijom, analizirana je mogućnost da se COVID-19 uvrsti na listu profesionalnih bolesti.
Skrenuta je pažnja na neophodnost transponovanja Direktive 2010/32 o sprečavanju povreda oštrim predmetima. 
Postignuta je saglasnost oko neophodnosti uvođenja izmjena kada su u pitanju stručna lica iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, koordinatori K1 i K2, ali i rad ovlašćenih organizacija za poslove ZZNR:
Da bi se predloženo realizovalo neophodna su izmjene brojnih pravilnika koji regulišu ovu oblast.
Da bi se došlo do kvalitetnih stručnih lica koji će svojim radom uticati na poboljšanje stanja na terenu, neophodno je, na prvom mjestu, izraditi priručnik za polaganje stručnog ispita, organizovati obuke za pripremu kandidata za polaganje stručnog ispita, kao i organizovati kontinuirane kvartalne obuke, sa najmanje 4 modula, koje bi stručna lica bila u obavezi da pohađaju, kao uslov koji bi im omogućavao da zadrže/produže licencu.
Slični predlozi su se mogli čuti i po pitanju koordinatora na gradilištima. Osim priručnika koji bi služio kandidatima za pripremu za polaganje ispita za koordinatora K1 i K2, takođe bi bilo neophodno organizovati obuke, kroz koje bi kandidati bili u obavezi da prođu, kako bi stekli uslov da polažu ispit i kako bi kasnije mogli da se kontinuirano edukuju u cilju što kvalitetnijeg obavljanja izuzetno odgovornih zadataka na gradilištima.
Za poboljšanje kvaliteta usluga, koje poslodavcima pružaju ovlašćene organizacije, neophodno je usvojiti godišnji plan nadzora, a rezultate nadzora učiniti javnim. Predloženo je i pronalaženje mehanizma za kontrolu kvaliteta akta o procjeni rizika i njegova verifikacija. Za postizanje ovih predloženih mjera i postizanje predviđenih ciljeva, neophodno je jačanje kapaciteta Direkcije za ZZNR, a kao najbolje rješenje je predloženo formiranje Uprave za ZZNR. 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Poziv medijima za formiranje regionalne medijske mreže

Organizacije koja se bave zaštitom i zdravljem na radu iz Makedonije, Srbije, Crne Gore Kosova i Albanije, odnosno BALcanOSH mreža, realizuju regionalni projekat „Unapređenje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu kao podrška zemljama Zapadnog Balkanu u procesu pristupanja Evropskoj uniji“, koji je finansiran od strane Evropske Komisije, a čija realizacija će trajati narednih 46 meseci.

Do sada su pripremljene i distribuirane brojne brošure o zaštiti i zdravlju na radu u uslovima pandemije Covid19. Takođe je urađen i promotivni film o Covid19 i rizicima na radnim mjestima izazvanim pandemijom, na jezicima svih 5 IPA zemalja, učesnica projekta.

Pripremljen je i distribuiran „Izvještaj o procjeni organizacionih i institucionalnih kapaciteta Nacionalnih saveta za zaštitu i zdravlje na radu u IPA zemljama“.

U okviru ovog projekta BALcanOSH mreža je pozvala sve zainteresovane medijske organizacije i novinare da se pridruže formiranju regionalne medijske mreže u oblasti rada.

Svrha formiranja i funkcionisanja regionalne mreže je potreba za poboljšanjem komunikacije i saradnje između organizacija civilnog društva, medija/medijskih orzanizacija i novinara u promovisanju pitanja koja se odnose na rad, uslove rada i zaštitu i zdravlje na radu na Zapadnom Balkanu. Osim toga ova mreža će imati za cilj jačanje stabilnosti zemalja i ubrzavanje njene političke, ekonomske i društvene reforme u evropskim integracijama.

U okviru projekta održana je prva radionica iz oblasti zaštite i zdravlja na radu i standarda iz oblasti istraživačkog novinarstva i izveštavanja na regionalnom nivou od 20. do 23. oktobra u Ohridu.

Na radionici je učestvovalo 15 novinara iz Makedonije, Srbije, Crne Gore, Kosova i Albanije a predavači su bili poznati makednoski komunikolog i novinarka Bojan Kordalov i Santa Argirova.

S poštovanjem,
Kordinatorka projekta Đina Janković

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Završna konferecija u okviru projekta“Gradi znanje – zaštiti sebe” i promocija Vodiča za inspektore rad za oblast zaštite i zdravlja na radu
08. oktobar 2021.

Završna konferencija u okviru projekta „Gradi znanje - zaštiti sebe“ je održana 08.oktobra 2021. godine u hotelu CUE.
Na konferenciji, na kojoj je bilo prisutno 30 učesnika, predstavljeni su rezultati jednogodišnjeg projekta „Gradi znanje - zaštiti sebe“, finansiranog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja. Osim toga, prezentovan je Vodič za inspektore koji je izrađen u cilju da upozna inspektore rada za oblast zaštite i zdravlja na radu sa neophodnim vještinama za sprovođenje djelotvorne inspekcijske kontrole uslova rada i zaštite i zdravlja na radu u građevinarstvu.

Cilj konferencije je bilo unapređenje zaštite na radu na gradilištima, ali i unapređenje rada inspektora za oblast zaštite i zdravlja na radu, koji predstavljaju glavni regulatorni instrument za sprovođenje Zakona o zaštiti i zdravlju na radu. Inspekcija rada se, pored nedostatka opreme, suočava i sa problemom ograničenog broja inspektora sa tehničko–ekspertskim znanjima potrebnim za inspekcijski nadzor na gradilištima. Iz tog razloga je potrebno ojačati tehničke kapacitete inspektora rada za oblast zaštite i zdravlja na radu, kako bi se obezbjedile integrisane usluge i veći broj nadzora sa postojećim raspoloživim resursima.

Imajući u vidu visok broj povreda na radu u građevinarstvu, kroz Vodič koji je izrađen u okviru aktivnosti projekta i koji je ovom prilikom prezentovan, inspektori rada za oblast zaštite i zdravlja upoznali su se se sa neophodnim vještinama za sprovođenje djelotvorne inspekcijske kontrole uslova rada i zaštite i zdravlja na radu u građevinskom sektoru. Publikovani Vodič će inspektorima poslužiti kao smjernice koje će omogućiti sprovođenje proaktivnih posjeta na gradilištima, budući da inspekcijske posjete igraju odlučujuću ulogu u sprečavanju nesreća na gradilištima i problem zdravlja, što je i navedeno u Konvenciji MOR-a o bezbjednosti i zdravlju u građevinarstvu iz 1988. br.167 u članu35(b).

Planirano je da konferenciju otvore predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja, međutim kao oni nijesu bili u mogućnosti da uzmu učešće, to je učinila Đina Janković, predstavnica Udruženja zaštite na radu Crne Gore i koordinatorka projkta.
Nakon prezentovanja Vodiča za inspektore rada za oblast zaštite i zdravlja na radu u građevinskom sektoru, čiji je autor Zlatko Popović, inspektor rada i koordinator za poslove zaštite i zdravlja na radu (UIP), uslijedila je diskusija, budući da su svi prisutni bili iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, imali brojna pitanja za inspektore.

Jedan od zaključaka ove konferencije je bilo i to da cilj svih nas bude obezbjeđivanje onoga što Zakon o ZZNR podrazumijevaeva – “obezbjeđivanje uslova na radu koji ne dovode do povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom“. Interes društva, svih subjekata i svakog pojedinca je da ostvari najviši nivo zaštite i zdravlja na radu, da se neželjene posljedice kao što su povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom svedu na najmanju moguću mjeru (prihvatljivi rizik) odnosno da se ostvare uslovi rada u kojima bi zaposleni imao osjećaj zadovoljstva pri obavljanju svojih profesionalnih zadataka. Za ostvarivanje osnovnog cilja neophodan je sistematski pristup u preventivnom djelovanju i povezivanju svih subjekata koji su nosioci određenih obaveza i aktivnosti na nacionalnom nivou.

Zdrava, motivisana i zadovoljna radna snaga je važna za socijalnu i ekonomsku dobrobit svake države. Zaštita i zdravlje na radu doprinose većem zadovoljstvu zaposlenih, a time i njih kao građana, većoj produktivnosti i većoj zainteresovanosti za ostvarivanje organizacionih ciljeva i interesa. Nizak nivo zaštite i zdravlja na radu utiče na: sniženje motivacije, smanjenje radnog učinka, povećanje fluktuacije, povećanje broja povreda na radu, povećanje stope bolovanja i povećanje stope invaliditeta. Nesreće na radu i povrede smanjuju bruto domaći proizvod i smanjuju dobrobit države i drugih subjekata. Svaka povreda na radnom mjestu i svako profesionalno oboljenje, koje stekne zaposleni na radnom mjestu, za poslodavca je veliki trošak. Umorni, demotivisani i nezadovoljni zaposleni nijesu produktivni, efikasni i kreativni pri radu, a iz toga proizlaze najveći gubici za poslodavca.

Trenutna epidemiološka situacija kako u svijetu, tako i u Crnoj Gori, nam je pokazala koliko je oblast zaštite i zdravlja na radu važna, kao i koliko tek treba da se radi na njenom unapređenju, a svjesni činjenice da su zaposleni u Crnoj Gori najveći resurs i da zdravlje zaposlenih na radnim mjestima predstavlja prioritet, svi očekujemo da će zaštita i zdravlje na radu biti jedan od prioroteta u radu Vlade Crne Gore.

Kada su poslodavci u pitanju, najvažnije je, da oni shvate da ulaganje u zaštitu i zdravlje svojih zaposlenih nije biznis barijera, već ulaganje u najvažniji kapital svake kompanije, što ih čini prepoznatim, društveno odgovornim, ali i konkurentnim i poželjnim poslodavcem na tržištu rada.

Jedno od pokrenutih pitanja je bio i kvalitet rada ovlašćenih organizacija. U Crnoj Gori ima preko 40 ovlašćenih organizacija, preko 500 lica koji su položili stručni ispit. Od tog broja, predpostavlja se da samo 1/3 njih radi na poslovima ZZNR. Ono što je pozitivno u svemu tome, sa čime su se i učesnici konferencije složili, jeste da se iz kvantiteta može selekcijom dobiti kvalitet

Pokrenuto je i pitanje u vezi zvaničanog Pravilnika o ovlašćenim organizacijama, koji je star 16 godina, i postignuta je saglasnost da Udruženje pokrene inicijativu za izmjenu istog.

U narednom periodu će takođe biti aktuelizovano pitanje na temu zašto i kako je moguće da resorna ministarstva nemaju izrađen Akte o procjeni rizika, niti imaju stručna lica za zaštitu i zdravlje na radu.

Kao veliki problem je izdvojen i rad koordinatora K1 i K2, s kojim se na terenu suočavaju kako ovlašćena stručna lica, ovlašćene organizacije, tako i inspektori rada za oblast zaštite i zdravlja na radu.

Podgorica, 10.10.2021. godine
Izvještaj pripremila i sačinila Đina Janković 

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

Promocija Vodič za inspektore rada za oblast zaštite i zdravlja na radu u građevinskom sektoru

Poštovani,

Udruženje zaštite na radu Crne Gore organizuje Završnu konferenciju na kojoj će biti predstavljeni rezultati jednogodišnjeg projekta „Gradi znanje - zaštiti sebe“, finansiranog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja, na kojoj će biti predstavljen Vodič za inspektore koji je izrađen u cilju da upozna inspektore rada za oblast zaštite i zdravlja na radu sa neophodnim vještinama za sprovođenje djelotvorne inspekcijske kontrole uslova rada i zaštite i zdravlja na radu u građevinarstvu.
Obuke će se održati, u petak, 08. oktobra, u 12.00h u Hotelu CUE.

Cilj

Cilj ove konferencije je unapređenje rada inspektora rada za oblast zaštite i zdravlja na radu, koji predstavljaju glavni regulatorni instrument za sprovođenje Zakona o zaštiti i zdravlju na radu. Inspekcija rada se, pored nedostatka opreme, još suočava i sa problemom ograničenog broja inspektora sa tehničko – ekspertskim znanjima potrebnim za inspekciju na gradilištima. Iz tog razloga je potrebno ojačati tehničke kapacitete inspektora rada za oblast zaštite i zdravlja na radu, kako bi se obezbjedile integrisane usluge i veći broj nadzora sa postojećim raspoloživim resursima. Imaući u vidu visok broj povreda na radu u građevinarstvu, cilj ove konferencije je da se inspektori rada za oblast zaštite i zdravlja na radu upoznaju sa neophodnim vještinama za sprovođenje djelotvorne inspekcijske kontrole usloova rada i zaštite i zdravlja na radu u građevinskom sektoru.
Na konferenciji će, takođe, biti predstavljen i Vodič, izrađen namjenski za ovu priliku.
Publikovani Vodič će inspektorima poslužiti kao smjernice koje će omogućiti sprovođenje proaktivnih posjeta na gradilištima, budući da inspekcijske posjete igraju odlučujuću ulogu u sprečavanju nesreća na gradilištima i problem zdravlja, što je i navedeno u Konvenciji MOR-a o bezbjednosti i zdravlju u građevinarstvu iz 1988. br.167 u članu35(b).

Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore Udruženje zaštite na radu Crne Gore
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

POZIV ZA MEDIJSKE ORGANIZACIJE/NOVINARE ZA UČEŠĆE U REGIONALNOJ MEDIJSKOJ MREŽI U OBLASTI RADA

U okviru regionalnog projekta „Poboljšanje uslova rada i zaštite i zdravlja na radu kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj Uniji“ prema sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava podržanom i finansiranom od strane Evropske Unije BALcanOSH mreža poziva sve zainteresovane medijske organizacije i novinare da se pridruže formiranju regionalne medijske mreže u oblasti rada. Svrha formiranja i funkcionisanja regionalne mreže je potreba za poboljšanjem komunikacije i saradnje između organizacija civilnog društva, medija/medijskih orzanizacija i novinara u promovisanju pitanja koja se odnose na rad, uslove rada i zaštitu i zdravlje na radu na Zapadnom Balkanu. Osim toga ova mreža će imati za cilj jačanje stabilnosti zemalja i ubrzavalje njene političke, ekonomske i društvene reforme u Evropskim integracijama. Specifični ciljevi:
-Podrška stalnom poboljšanju novinarske nezavisnosti i profesionalizma i jačanje integriteta medija;
-Podizanje javne svijesti o ljudskim pravima, a naročito pravima zaposlenih, smanjunju broja povreda na radu i profesionalnih bolesti;
-Uspostavljanje saradnje i bliskog partnerstva izmjeđu regionalnih medijskih organizacija, civilnog društva i BALcanOSH mreže, a sve u cilju poboljšanja uslova rada zaposlenih i zaštite i zdravlja na radu u zemljama Zapadnog Balkana.
Na ovaj način biće uključeno najmanje petnaest novinara iz Makedonije, Srbije, Kosova, Albanije i Crne Gore.
Novinari koji budu odabrani imaće priliku da budu dio sledećih aktivnosti:
Radionica iz oblasti zaštite i zdravlja na radu i standarda iz oblasti istraživačkog novinarstva i izvještavanja;
Postanu članovi i djeluju u okviru neformalne medijske mreže čemu će predhoditi potpisivanje memoranduma o saradnji;
Da daju podršku u pripremi medijskih priča/članaka i njihovom dijeljenju, odnosno objavljivanju na regionalnom nivou;
Učestvuju na povremenim konsultativnim sastancima mreže medijskih organizacija;
Učestvuju na razvoju inovativnog IT rješenja, koje bi poslužilo kao alat podrške u radu mreže;
Budu uključeni u promotivne aktivnosti u okviru projekta;
Imaju mogućnost učestvovanja u šemi podrške koja se finansira u okviru ovog projekta.
Prijavu i imenovanje osobe koja će učestvovati u aktivnostima regionalne medijske mreže u oblasti rada i zaštite i zdravlja na radu, uz kratku biografiju potrebno je poslati na mail kontakt@mzzpr.org.mk
Molimo vas da prijavite svoje predstavnike najkasnije do 08.10.2021.godine do 17h.
Prijavu ćete naći na priloženom linku.
S poštovanjem,
Kordinatorka projekta Đina Janković

UZNR

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.

Kontakt

Email:
info@uznr.me 
Telefon:  
+382 67 412 900
+382 20 671 340
Radno vrijeme:
pon - pet  8:00 - 16:00

Adresa

4. jul 109/3
81000 Podgorica
Crna Gora

UZNR UZNR UZNR