Vlada Crne Gore

Uprava za inspekcijske poslove 

Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke

Odsjek za inspekciju rada

 

kontakt:

adresa: Atinska 42

81000 Podgorica

     tel.: + 382 20 655 513

    fax.: + 382 20 655 513

  zlatkopuznr@t-com.me

Zlatko Popović, dipl. maš. ing.

Inspektor zaštite na radu

Inspektor rada za oblast zaštite na radu - koordinator inspektora rada za oblast zaštite na radu Crne Gore

 

     

 
CURRICULUM VITAE

     Datum i mjesto rođenja:

8.07.1969. Podgorica, Crna Gora

Školska sprema:

Osnovna škola “MAKSIM GORKI” Podgorica

Srednja škola - Gimnazija “SLOBODAN ŠKEROVIĆ, Podgorica (prirodno - matematički smjer, struka PROGRAMER).  

Univerzitet Crne Gore

Mašinski fakultet Podgorica - proizvodni smjer (9+1 semestar)

diplomirani inženjer mašinstva

 

Radno iskustvo:

 

1998. -1999.

 

Vlada Republike Crne Gore  

Ministarstvo rada i socijalnog staranja Republike Crne Gore - pripravnik

1999.

Položen stručni ispit za rad u državnim organima pred Ispitnom komisijom Ministarstva pravde Republike Crne Gore za službenike sa visokom i višom školskom spremom

1999.-...

Vlada Republike Crne Gore

Ministarstvo rada i socijalnog staranja Republike Crne Gore - Ministarstvo zdravlja, rada i socijalnog staranja Republike Crne Gore

Sektor za rad 

Odsjek za poslove inspekcije rada i inspekcije zaštite na radu - PJ Inspekcija zaštite na radu Podgorica

Inspektor zaštite na radu 

Odsjek za poslove Inspekcije rada - Inspekcija rada PJ Podgorica

Inspektor rada za oblast zaštite na radu

        Specijalizacije, priznanja i stručni radovi:

 

2000.

 

Autor rada: "Osnovan Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu" - časopis “ZAŠTITA NA RADU” Podgorica

Jun 2002.

Predsjednik i član komisije za obuku zaposlenih iz oblasti zaštite na radu

Oktobar2002.

Član organizacionog odbora i radnog predsjedništva savjetovanja kao i autor rada: "ZAŠTITA NA RADU U PRAKSI" - Zbornik radova Savjetovanja u Tivtu 

April 2003.

 

Izabran na listi kandidata za koje će se organizovati specifični programi ili participacija na programima usavršavanja u sklopu programa YPP - PARIM (Public administration reform in Montenegro) koji finansira EU  

 

Jun 2003. -   Učesnik više puta na seminarima u organizaciji Američke federalne službe za posredovanje i izmirenje, Američkog centra za međunarodnu radničku solidarnost (ACILS/USAID) (Budva, Kotor i Cetinje)  

 

Decembar 2003.   Koautor rada: "PROCJENA RIZIKA KOD MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U CRNOJ GORI - IDEJNA SKICA ZA STUDIJU ISTAŽIVANJA" - Zbornik radova Savjetovanja u Tivtu i časopis "SVET RADA" Beograd  

 

Maj 2004.   Učešće na tripartitnom seminaru: "UNAPREĐENJE ZNANJA O TRIPARTITNIM KONSTITUENTIMA U REPUBLICI CRNOJ GORI I ZNANJA O AKTIVNOSTIMA I PROCEDURAMA MOR-a" - Kotor, u organizaciji Međunarodne kancelarije rada i Ministarstva rada i socijalnog staranja Republike Crne Gore  

 

Septembar 2004.   Učešće na seminaru - stručnom usavršavanju u primjeni Zakona o inspekcijskom nadzoru i Zakona o opštem upravnom postupku u organizaciji Ministarstva pravde Republike Crne Gore i PARIM-a (Public administration reform in Montenegro) koji finansira EU
Novembar 2004.   Učešće na seminaru “ZAŠTITA NA RADU U GRAĐEVINARSTVU” - Vrnjačka Banja, u organizaciji Međunarodne organizacije rada (ILO) i Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije  
        Decembar 2004. - Mart 2005.   Škola kvaliteta: Direktive novog pristupa, Total Quality Management - Centar za kvalitet, Mašinski fakultet Podgorica (koji radi na stručnim podlogama za uvođenje standarda EU i sistema upravljanja kvalitetom ISO 9000, ISO 14000 i ISO 18000 u Crnoj Gori)

April 2005.

 

Član programskog odbora i radnog predsjedništva na seminaru sa međunarodnim učešćem i temom “ZAKON O ZAŠTITI NA RADU KAO OSNOVA STRATEGIJE UPRAVLJANJA ZAŠTITOM NA RADU U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ZAŠTITA NA RADU U MALIM/SREDNJIM PREDUZEĆIMA” - Cetinje u organizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja Republike Crne Gore, Saveza sindikata Crne Gore, Unije poslodavaca Crne Gore, Privredne komore Crne Gore i Udruženja zaštite na radu Crne Gore  

Maj 2005.

 

Od strane Ministra rada i socijalnog staranja Republike Crne Gore imenovan u radnoj grupi za izradu podzakonskih akata Zakona o zaštiti na radu.  

Maj 2005.

 

Učešće na seminaru sa međunarodnim učešćem i temom “ZAŠTITA ZDRAVLJA I BEZBJEDNOST NA RADU” - Zlatibor - Čigota u organizaciji Sindikata grupacije društvenih djelatnosti Srbije i Crne Gore  

Decembar 2005.

Maj - Jun 2006.

 

Učešće na SUBREGIONALNOM I NACIONALNOM KURSU OBUKE O ORGANIZACIJI I IMPLEMENTACIJI NACIONALNOG REGULATORNOG PROGRAMA ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA - Podgorica, Budva, u organizaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) iz Beča i Zavoda za međunardnu naučnu, kulturnu i tehničku saradnju (ZAMTES) Crne Gore
Januar 2006. Od strane Ministra rada i socijalnog staranja Republike Crne Gore imenovan na listi ispitivača za stručni ispit za lica koja se bave poslovima zaštite na radu  
Mart 2006. Koautor - stručni saradnik pri izradi Priručnika za polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu u izdanju Udruženja zaštite na radu Crne Gore
Maj 2006. Dobitnik priznanja "ZLATNA ZNAČKA ZAŠTITE" - najvećeg priznanja koje pojedincima za doprinos u oblasti zaštite na radu dodjeljuje Vlada Crne Gore, Privredna komora Crne Gore, Savez sindikata Crne Gore i Unija poslodavaca Crne Gore 
Maj 2006. Član ispitne komisije za provjeru znanja i vještina tehnika veslanja, splavarenja i spasavanja na vodi za zvanje Vođa splava u organizaciji UNDP - a (United Nations Development Programme) i Centra za stručno obrazovanje Crne Gore

 

Jun 2006. Član organizacionog odbora i autor rada: "NORMATIVNA UREĐENOST ZAŠTITE NA RADU CRNOJ GORI" na IV konferenciji održavanja "KOD 2006" sa međunarodnim učešćem i temom "ODRŽAVANJE U FUNKCIJI BEZBJEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU "- Tivat u organizaciji Društva održavalaca sredstava za rad Crne Gore i Centra za kvalitet Mašinskog fakulteta Podgorica pod pokroviteljstvom Ministarstva rada i socijalnog staranja Republike Crne Gore

Oktobar 2006. Od strane Ministra rada i socijalnog staranja Republike Crne Gore imenovan za predsjednika komisije i ispitivača posebnog dijela stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu  

 

         Decembar 2006 - Mart 2007. Od strane Međunarodne organizacije rada (ILO) izabran kao nacionalni ekspert (koordinator) za izradu Nacionalnog profila zaštite na radu (bezbjednosti i zdravlja na radu) u Crnoj Gori
Decembar 2006.

Jun 2007

Učešće na seminaru "NACIONALNA RADIONICA ZA BORBU PROTIV PRANJA NOVCA I SPREČAVANJE FINANSIRANJA TERORIZMA" - Kolašin u organizaciji OSCE - a, Kancelariji UN za droge i kriminal, Vlade Crne Gore, Vlade Njemačke i Vlade Lihtentštajna

 

Mart 2007. Od strane Ministra zdravlja, rada i socijalnog staranja Republike Crne Gore imenovan u radnoj grupi za izradu podzakonskih akata iz oblasti zaštite na radu
Mart 2007. Od strane Ministra zdravlja, rada i socijalnog staranja Republike Crne Gore imenovan kao član komisije sa zadatkom da ispita ispunjenost uslova u pogledu kadrova, organizacije, tehničkih i drugih uslova za dobijanje ovlašćenja za obavljanje stručnih poslova iz zaštite na radu 

 

Mart 2007

Učešće na seminaru čiji su predavači bili predstavnici Inspekcije rada Francuske na polju međunarodne saradnje oko pridruživanja Evropskoj Uniji na bazi sporazuma dva resorna ministarstva Crne Gore i Francuske - Podgorica u organizaciji Ministarstva zdravlja i socijalnog staranja Francuske i Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja Crne Gore

 

Maj 2007. Izabran kao Focal Point kontakt osoba u Crnoj Gori  EVROPSKE AGENCIJE ZA ZAŠTITU I ZDRAVLJE NA RADU sa sjedištem u Bilbao-u (Španija)
Jun 2007. Predstavnik Vlade Crne Gore na tripartitnom seminaru - "POJAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA NA UNAPREĐENJU BEZBJEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U JUGOISTOČNOJ EVROPI" - Budimpešta (Mađarska) u organizaciji Pakta stabilnosti za Jugoistočnu Evropu (Pakt stabilnosti inicijative za socijalnu koheziju) u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada, Svjetskom zdravstvenom organizacijom, Međunarodnom organizacijom poslodavaca i Evropskom konfederacijom sindikata

 

Septembar 2007. Učešće na seminaru o izradi Nacionalnog programa za integraciju koji je organizovao Sekretarijat za evropske integracije Vlade Crne Gore
Septembar 2007. Učešće na Focal Point sastanku EVROPSKE AGENCIJE ZA ZAŠTITU I ZDRAVLJE NA RADU uključujući nastavak mrežne sesije sa ILO/CIS mrežnim centrom i ostalim mrežama (ENETOSH, ENSHPO, Evropski Forum za osiguranje od povreda na radu i profesionalnih bolesti, ENWHP, EUROSHNET, INSHPO, IALI, WHO, ISSA) koje se odnose na zaštitu i zdravlje na radu - 

CCD Congress Center Düsseldorf  (Njemačka)

 

Oktobar 2007 Koautor Nacionalnog Programa Integracija (NPI) Crne Gore za dvije oblasti Zdravstveni i sigurnosni uslovi rada i Lična zaštitna sredstva (direktive novog pristupa)
Decembar 2007. Učešće na Focal Point sastanku i Planskom seminaru sa Biro-om Upravnog odbora EVROPSKE AGENCIJE ZA ZAŠTITU I ZDRAVLJE NA RADU - Bilbao (Španija)
April 2008. Predavač na više seminara radi edukacije članova Saveza sindikata Crne Gore u vezi zaštite na radu - Kotor
Maj 2008. Predsjednik programskog odbora i radnog predsjedništva na seminaru sa međunarodnim učešćem i temom “EDUKACIJA POSLODAVACA U VEZI ZAŠTITE NA RADU SA POSEBNIM OSVRTOM NA NAČIN I IZRADE AKTA O PROCJENI RIZIKA” - Cetinje u organizaciji Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja Crne Gore, Saveza sindikata Crne Gore, Unije poslodavaca Crne Gore, Privredne komore Crne Gore i Udruženja zaštite na radu Crne Gore  

 

Maj 2008. Učešće na Focal Point sastanku EVROPSKE AGENCIJE ZA ZAŠTITU I ZDRAVLJE NA RADU - Bilbao (Španija)
Jul 2008. Učešće na seminaru "UPOZNAVANJE SA DIREKTIVAMA NOVOG PRISTUPA" - Podgorica u organizaciji INWENT-a (Internationale Weiterbildung und Entwicklung qGmbH), IPE (Institut für Europäische Politik) u saradnji sa Sekretarijatom za Evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat se finansira od strane Federalnog Ministarstva za Internacionalnu Saradnju i razvoj Republike Njemačke

 

Septembar 2008. Učešće na Focal Point sastanku EVROPSKE AGENCIJE ZA ZAŠTITU I ZDRAVLJE NA RADU - Bilbao (Španija)
Oktobar 2008. Kontakt osoba, lokalni organizator i predsjedavajući radionice "EDUKACIJA I TRENING CRNOGORSKIH INSPEKTORA NADLEŽNIH ZA POLJE ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU " - Procjena rizika na radnim mjestima u građevinarstvu - Podgorica, u organizaciji TAIEX-a (Technical Assistance Information Exchange Office) - Kancelarija za tehničku pomoć i razmjenu informacija u okviru Jedinice za izgradnju institucija, Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije i Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja Crne Gore

 

Oktobar 2008

 

Član tima i kontakt osoba za izradu Project Fiche-a IPA 2009 "Harmonizacija i implementacija zakonske regulative u nadzornoj oblasti inspekcije rada i inspekcije zaštite na radu sa EU aqcius"

 

Oktobar 2008 Učešće na seminarima za izradu NPI obrazaca i Twinning projekata - Podgorica, u organizaciji GIP France Cooperation Internationale (Ministarstva inostranih polsova Republike Francuske), Sekretarijata za evropske inetegracije Republike Slovenije i Sekretarijata za evropske integracije Crne Gore

 

Novembar 2008. Učešće na Focal Point sastanku EVROPSKE AGENCIJE ZA ZAŠTITU I ZDRAVLJE NA RADU - Bilbao (Španija) - urađen prevod 1500 stranica OSHA materijala na crnogorski jezik i OSHA rječnik zaštite na radu (MNE Thesaurus)

 

Novembar 2008. Učešće na seminaru u vezi Evropske socijalne povelje u Hotelu "PODGORICA" Podgorica u organizaciji Odjeljenja za Evropsku socijalnu povelju Generalnog Direktorata za ljudska prava i pravne poslove Savjeta Evrope i Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja Crne Gore

 

Februar 2009. Imenovan od strane Ministra, zdravlja, rada i socijalnog staranja kao član IPA tima za pripremu Project Fich-eva
Februar 2009. Imenovan kao član Upravnog Odbora NVO "Udruženje zaštite na radu Crne Gore"
Mart 2009. Učešće na seminaru u vezi procesa IPA programiranja - Hotel "AVALA" Budva u organizaciji CDP, Fondacije za Otvoreno Društvo, i UNDP
Maj 2009. Učešće na Focal Point sastanku EVROPSKE AGENCIJE ZA ZAŠTITU I ZDRAVLJE NA RADU - Bilbao (Španija) - obezbijeđeno štampanje 6 "Činjenica" u 18000 primjeraka

 

Maj 2009. Učešće u procesu Revizije Inspekcije rada u organizaciji Međunarodne organizacije rada (ILO) i Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja Crne Gore
Jun 2009. Određen kao Focal Point kontakt osoba Međunarodne organizacije rada (MOR - ILO) za Projekat "Unapređenje efektivnosti Inspekcije rada"
Avgust 2009 Određen u timu odgovornih osoba za popunjavanje Upitnika Evropske komisije u cilju pripreme Mišljenja o zahtjevu Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji za poglavlje 19 Socijalna politika i zapošljavanje - dio II: Zaštita i zdravlje na radu

 

Septembar 2009 Seminar "RADNO ZAKONODAVSTVO" Podgorica u organizaciji Međunarodne organizacije rada (MOR - ILO) u okviru Projekta "Unapređenje efektivnosti Inspekcije rada"- certifikat ILO SRO Budimpešta (Mađarska)
Oktobar 2009 Seminar "PROCJENA RIZIKA" Podgorica u organizaciji Međunarodne organizacije rada (MOR - ILO), ILO ITC Torino (Italija) i Instituta zaštite na radu (IOSH), Leicestershire (Velika Britanija) u okviru Projekta "Unapređenje efektivnosti Inspekcije rada"- certifikat Međunarodnog Trening Centra Međunarodne organizacije rada ITC ILO  Torino (Italija) i certifikat Instituta zaštite na radu (IOSH), Leicestershire (Velika Britanija)

 

Oktobar 2009 Autor prezentacije "SISTEM ZAŠTITE NA RADU U CRNOJ GORI" i učesnik na kursu zaštite na radu "Menadžment zaštite na radu u građevinskoj industriji" ITC ILO Torino (Italija)  certifikat Međunarodnog Trening Centra Međunarodne organizacije rada ITC ILO  Torino (Italija)

 

Oktobar 2009 Autor prezentacije "SISTEM ZAŠTITE NA RADU U CRNOJ GORI" i učesnik TAIEX Studijske posjete "IMPLEMENTACIJA ZAŠTITNIH I ZDRAVSTVENIH MJERA NA GRADILIŠTIMA U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE" BG BAU, Haan/ Keln (Njemačka) u organizaciji TAIEX-a (Technical Assistance Information Exchange Office) - Kancelarija za tehničku pomoć i razmjenu informacija u okviru Jedinice za izgradnju institucija, Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije

 

Novembar 2009 Autor prezentacije "ZAŠTITA NA RADU - SARADNJA SA EVROPSKIM INSTITUCIJAMA" i učesnik na IPA konferenciji "AGENCIJE EVROPSKE UNIJE: PARTNERI U PRISTUPANJU" Lisabon (Portugalija) u organizaciji Evropske Monitoring centra za drogu i zavisnosti od droge

 

Mart 2010. Učešće na tripartitnom seminaru i autor prezentacije "MREŽA ZAŠTITA NA RADU U CRNOJ GORI", Bilbao (Španija) u organizaciji Evropske Agencije za zaštitu i zdravlje na radu
Maj 2010. Učesnik i autor prezentacije " ZAŠTITA NA RADU U CRNOJ GORI" na MOR-ovoj Subregionalnoj radionici u vezi Inspekcije rada, Bitolj (BJR Makedonija) u organizaciji Međunarodne organizacije rada
Oktobar 2010 Imenovan od strane Ministra rada i socijalnog staranja u radnom timu za izradu projekta za softver koji će podržati rad inspektora rada i inspektora rada za oblast zaštite na radu
Oktobar 2010 Učešće na seminaru "Način rada u tržišnom nadzoru" sa prvim sastankom Koordinacionog tijela za tržišni nadzor, Budva u organizaciji Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, Ministarstva ekonomije i GTZ-a 
Oktobar 2010

 

Autor of prezentacije "IZAZOVI U HARMONIZACIJI I IMPLEMENTACIJI CRNOGORSKE REGULATIVE SA EU ACQUIS-em”, kontakt osoba, lokalni organizator i predsjedavajući na radionici INT MARKT 33100 "DIREKTIVE STAROG I NOVOG PRISTUPA U VEZI SREDSTAVA I OPREME LIČNE ZAŠTITE NA RADU (PPE) " - Podgorica, u organizaciji u organizaciji TAIEX-a (Technical Assistance Information Exchange Office) - Kancelarija za tehničku pomoć i razmjenu informacija u okviru Jedinice za izgradnju institucija, Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije i Ministarstva rada i socijalnog staranja

 

Novembar 2010 Učesnik na radionici "Izgradnja Modernog i efikasnog sistema Inspekcije rada" ITC ILO Torino (Italija)  certifikat Međunarodnog Trening Centra Međunarodne organizacije rada ITC ILO  Torino (Italija)
Maj 2011 Učesnik na radionici "RAPEX procedure, procjena rizika i bezbjednost proizvoda" u organizaciji Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, Ministarstva ekonomije Crne Gore i GIZ GmbH (Deutche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), Podgorica
Jun 2011 Kontakt osoba, lokalni organizator i predsjedavajući na seminaru u okviru Evropske kampanje o bezbjednom održavanju "ZDRAVA RADNA MJESTA. DOBRO ZA TEBE. DOBRO ZA POSAO" - Podgorica, u organizaciji u Evropske Agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA), Media Consulta i Ministarstva rada i socijalnog staranja
Januar 2012 Postavljen za sudskog vještaka iz oblasti zaštite na radu rješenjem Komisije za postavljanje i razrješenje sudskih vještaka Sudskog savjeta Crne Gore
Jun 2012 Od strane Ministra održivog razvoja turizma Crne Gore imenovan u radnoj grupi za izradu Zakona o nejonizujućem zračenju
Septembar 2012 Od strane Ministra rada i socijalnog staranja Crne Gore imenovan u radnoj grupi za transponovanje EU direktiva iz oblasti zaštite na radu u pravni sistem Crne Gore
Septembar 2012 Od strane Ministra rada i socijalnog staranja Crne Gore dobio ovlašćenje za izradu akata o procjeni rizika u okviru komponente 3 IPA Projekta kao predsjednik radne grupe
Septembar 2012 Od strane Ministra rada i socijalnog staranja Crne Gore dobio ovlašćenje za izradu akata o procjeni rizika u okviru komponente 3 IPA Projekta kao predsjednik radne grupe
Oktobar 2012 Od strane direktora Uprave za inspekcijske poslove imenovan u timu za sprovođenje komponente 1 IPA Projekta - Procjena institucionalnih, administrativnih potreba, kapaciteta i preporuka
Oktobar 2012 Učesnik međunarodne konferencije zaštite na radu u okviru EU-OSHA kampanje "RADIMO ZAJEDNO NA PREVENCIJI RIZIKA" Tirana (Albanija)
Novembar 2012 Učesnik međunarodne konferencije zaštite na radu u okviru ECBOSH projekta, Ankara (Turska)
Novembar 2012 Učesnik na radionici "Rodna ravnopranopranost" ITC ILO Torino (Italija)  certifikat Međunarodnog Trening Centra Međunarodne organizacije rada ITC ILO  Torino (Italija)
Oktobar 2013 Izabran za zamjenika Lidera Twinning projekta "Harmonizacija i implementacija zakonske regulative u nadzornoj oblasti inspekcije rada i inspekcije zaštite na radu sa EU aqcius"

      Maj 2012 - Decembar 2013

Učesnik na obukama u vezi zakonodavstva EU, inspekcijskog nadzora, procjene rizika u okviru Twinning projekta "Harmonizacija i implementacija zakonske regulative u nadzornoj oblasti inspekcije rada i inspekcije zaštite na radu sa EU aqcius" (7 seminara, 2 konferencije  i 3 studijske posjete) u organizaciji Evropske komisije, EU-OSHA, CEP Slovenija, Ministarstva rada, socijalnog staranja, porodice i jednakih mogućnosti Slovenije i Zavoda za varstvo pri delu
Oktobar 2013 Učesnik na obukama Uprave za kadrove u vezi Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika i Poslovne korespodencije i Zakona o javnoj upravi Francuske
Januar 2014 Učesnik na obuci u vezi tehničkih zahtjeva za liftove, London (Velika Britanija) u organizaciji Evropske komisije i Britanskog instituta za standarde (BSI)

 Rad na računaru:

Fortran, Cobol, Pascal, DOS, Windows 95, 98, ME i XP, Office 95, 97, 2000 i 2003 (Word, Excel, Power Point, Access, Front page), Internet, Web design (autor nekoliko sajtova) i autor računarskih aplikacija za potrebe prvostepenog prekršajnog postupka u Ministarstvu zdravlja, rada i socijalnog staranja Republike Crne Gore

  

        Poznavanje stranih jezika:

 

Engleski jezik

8 stepen - Diploma Instituta za strane jezike Univerziteta Crne Gore  

 

         Član međunarodnih i domaćih organizacija Osnivač, Potpredsjednik i član Upravnog Odbora NVO "Udruženje zaštite na radu Crne Gore"  

Focal Point kontakt osoba u Crnoj Gori EVROPSKE AGENCIJE ZA ZAŠTITU I ZDRAVLJE NA RADU sa sjedištem u Bilbao-u (Španija)

 

        Član sportskih organizacija:

Aikido klub “SENSEI TAMURA” Podgorica, Kendo savez Crne Gore, Budo savez Crne Gore i Svjetski centar realnog aikidoa Beograd - učesnik više seminara u organizaciji ovih sportskih organizacija  

 Bračno stanje:

 Oženjen - supruga i dva maloljetna sina

Web design by Zlatko Popović