Stručni ispit

1. Pravilnik o polaganju stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu (sadrži Program polaganja stručnog ispita)

2. Prijava za polaganje strucnog ispita

Stručni ispit za lica koja se bave poslovima zaštite na radu se polaže pred Komisijom koja je određena rješenjem Ministra rada i socijalnog staranja Crne Gore. Ispit se polaže po Programu polaganja stručnog ispita i sastoji se od opšteg i posebnog dijela. Uz prijavu za polaganje stručnog ispita se prilaže ovjerena fotokopija diplome ili uvjerenja o stečenom visokom obrazovanju i dokaz o radnom stažu (potvrda od poslodavca ili fotokopija radne knjižice). Dokumentacija se predaje na arhivi Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore - Rimski trg br. 46 (zgrada Vektra) Podgorica (suteren). Ako je odobreno polaganje stručnog ispita kandidatu se na adresu naznačenoj u prijavi za polaganje stručnog ispita, dostavlja rješenje i obavještenje o temi koju sastavlja predsjednik komisije. Obavještenje sadrži: naslov teme, teze kojih se kandidat mora obavezno pridržavati, prilog, naznaku da u roku od 60 dana od dana prijema obavještenja (najkasnije 10 dana prije dana određenog za polaganje) , dostavi pisani rad u tri primjerka, na adresu Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore - Ispitna komisija za stručni ispit, Rimski trg br. 46 Podgorica i uputstvo za izradu rada:

Dužina rada:

do 10 stranica

Tekst procesor:

Microsoft Word

Format:

A4 210 x 297 mm

Default tab stops:

1 cm

Lijeva/desna margina:

2.5 cm

Gornja/donja margina:

7 / 2 cm za prvu stranu i 3 / 2 cm za ostale strane

Fusnote:

Puna imena, naziv poslodavca i adresa

Font:

Times New Roman, 12 p.

Rezime:

Italic, 10 p. na početku rada

Naslov rada:

Velika slova, bold, 14 p.

Naslov poglavlja:

Velika slova, bold, 12 p.

Naslov podpoglavlja:

Mala slova, bold, 12 p.

Literatura:

Italic, 10 p. na kraju rada

ROKOVI ODRŽAVANJA ISPITA:

Ispit se organizuje minimum dva puta godišnje

MJESTO ODRŽAVANJA ISPITA:

Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore - Rimski trg br. 46 (zgrada Vektra) Podgorica

Obavezno ponijeti ličnu kartu na dan polaganja ispita !!!

TROŠKOVI POLAGANJA ISPITA:

Troškove polaganja stručnog ispita u visini od 220 € kandidat je dužan uplatiti na žiro račun Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore br. 510-11317-39 (svrha uplate: polaganje stručnog ispita iz zaštite na radu)

Kopije uplatnica priložiti  prije polaganja ispita.  

Ukoliko bez opravdanog razloga određenog dana kandidat ne pristupi polaganju opšteg dijela stručnog ispita, smatra se da je odustao od polaganja

KONTAKT OSOBE:

Zlatko Popović dipl. ing. maš. - predsjednik komisije i ispitivač posebnog dijela (tel: 020 655 513, mob: 067 597 000; 069 383 726, email: zlatkopuznr@t-com.me)

Ivana Šuković, dipl. pravnik - sekretar komisije (tel: 020 482 373, email: ivana.sukovic@mrs.gov.me)

 

POČETAK