Na osnovu čl. 10  i čl. 11  Zakona o nevladinim organizacijama ("Sl.list RCG", br. 27/99) Osnivači Udruženja zaštite na radu Crne Gore: (Časlav Vukčević, Jašović Vukota, Radusinović Tanja, Novaković Lazar, Dapčević Željko, Radojičić Novak, Šćepanović Milojica, Popović Zlatko, Živković Zoran, Mićović Radmila, Radenović Biserka, Obradović Radonja, Bakić Miloš, Grković Žarko i dr.) na sjednici osnivačke skupštine u Podgorici dana 4.02.2000.godine d o n o s e

 

O D L U K U

o osnivanju Udruženja zaštite na radu Crne Gore

 

I

 

Osniva se Udruženje zaštite na radu Crne Gore (U daljem tekstu: Udruženje) kao dobrovoljna društveno stručna, nevladina, humanitarna, neprofitabilna i nestranačka organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.

 

II

 

Udruženje ima status pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornošću uvtrđenim Zakonom i Statutom Udruženja.

 

III

 

Sjedište Udruženja je u Podgorici, u ulici Vuka Karadžića br. 3, a Udruženje zastupa Časlav Vukčević predsjednik Upravnog odbora Udruženja

 

IV

 

Organi Udruženja su:

·        Skupština

·        Upravni odbor

·        Nadzorni odbor

 

Nadležnost i sastav ovih organa uređuju se statutom Udruženja.

 

V

 

Udruženje predstavlja i zastupa Predsjednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu ili spriječenosti član Upravnog odbora kojega odredi Predsjednik Upravnog odbora.

 

VI

 

Udruženje se osniva radi sljedećih osnovnih ciljeva:

 

·        razvijanje saradnje i unapređivanje rada u oblasti zaštite na radu;

·        razmjene iskustava u radu i stručnog usavršavanja članova;

·        pravovremenog obezbjeđenja neophodnih naučnih, stručnih i poslovnih informacija radi omogućavanja njihovog uključivanja u procese odlučivanja kod nadležnih organa;

·        pružanja stručne pomoći u rješavanju konkretnih problema u privrednim i drugim organizacijama i društveno-političkim zajednicama vezanih za zaštitu na radu i zaštitu životne sredine;

·        permanentnog praćenja i analize stanja zaštite na radu i na toj osnovi davanja predloga i neophodnih informacija nadležnim organima;

·        preduzimanja mjera i postupaka kojima se članovima obezbjeđuje pravo na rad i pravo na obrazovanje, stručno usavršavanje i napredovanje u struci;

·        zaštita stručnog, naučnog i etičkog statusa lica koja se profesionalno bave zaštitom na radu.

 

VII

 

Trajni zadaci Udruženja su:

 

·        razvijanje osjećaja članova za timski rad i izgrađivanje svijesti o neophodnosti multi i interdisciplinarnog pristupa u rješavanju problema iz oblasti zaštite na radu;

·        organizovanje naučnih i stručnih skupova na kojima se prezentiraju najnovija naučna i stručna dostignuća iz ove oblasti;

·        okupljanje i motivacija stručnjaka zaštite na radu koji obavljaju poslove u preduze-ćima, organima i ustanovama (naučnim, istraživačkim), različitih stručnih kvalifi-kacija i opredijeljenih specijalnosti za pojedine poslove iz predmetne oblasti;

·        kontinuirana saradnja sa drugim organizacijama, naročito Sindikatom, Privrednom komorom, fondovima, osiguravajućim društvima i sl.;

·        stalna veza sa inspekcijskim i drugim organima koji obavljaju kontrolnu funkciju u cilju unapređenja uslova rada i zaštite života i zdravlja zaposlenih;

·        aktivna saradnja sa istim ili sličnim udruženjima i udruženjima koja u osnovi imaju slična opredjeljenja, ciljeve i zadatke;

·        organizovanje takmičarskih manifestacija propagandnog karaktera sa ciljem popularizacije i približavanja ove materije široj populaciji;

·        organizovanje stručnih ispita i drugih oblika obrazovanja i usavršavanja;

·        informisanje javnosti o aktivnostima Udruženja, medijska obrada materijala i informacija o novinama u oblasti zaštite na radu;

·        stručna pomoć u pripremi akata kojima se normira sistem zaštite na radu kod korisnika primjene;

·        i drugi zadaci kojima se doprinosi realizaciji zadatih ciljeva i programskih opredjeljenja Udruženja.

 

 

VIII

 

Udruženje stiče sredstva za svoj rad:

 

·        prihodovanjem od članarine;

·        prihodom od organizovanja aktivnosti Udruženja;

·        sponzorstvom;

·        donacijama;

·        i drugim oblicima u skladu sa Zakonom i Statutom Udruženja.

Sredstva stečena na jedan od načina iz ovog člana moraju biti upotrijebljena u svrhe koncipirane programskim ciljevima i zadacima Udruženja.

 

IX

 

Članstvo u Udruženju se stiče potpisivanjem pristupne izjave popunjene i svojeručno potpisane od strane zainteresovanog lica.

 

Članstvo u Udruženju prestaje: istupanjem, isključenjem, neplaćanjem članarine duže od 6 mjeseci i prestankom rada Udruženja, na način i po postupku utvrđenom statutom Udruženja.

 

X

 

Udruženje prestaje sa radom na osnovu odluke Skupštine Udruženja na način i po postupku utvrđenima statutom Udruženja.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke i upisom u registar kod nadležnog organa uprave Udruženje stiče prava, obaveze i odgovornosti u pravnom prometu.

 

U Podgorici, 4.02.2000. godine

                                                                                                                                                                 PREDSJEDAVAJUĆI  SKUPŠTINE

                                                                                     Časlav Vukčević, dipl.ing.